Εξουσία διορισμού αρχής για έκδοση αδειών σε μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών, ηλεκτροτεχνίτες και εργολήπτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

12. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, ή δύναται να διορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή να καταρτίζει Συμβούλιο, (που στο άρθρο αυτό καλείται “η Αρχή Αδειών”) για να εξετάζει, χορηγεί άδεια και εγγράφει και χορηγεί πιστοποιητικά ικανότητας και εγγραφής σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών, ηλεκτροτεχνίτες και εργολήπτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων͘ και η αρχή αδειών τηρουμένων οποιωνδήποτε Κανονισμών που ισχύουν κατά τον εκάστοτε χρόνο βάσει του Νόμου αυτού, έχει εξουσία να αφαιρεί από το μητρώο είτε μονίμως ή για τέτοια περίοδο όπως δυνατό να θεωρήσει ορθό, το όνομα οποιουδήποτε μηχανικού, ανώτερου τεχνικού ηλεκτρολογίας, ηλεκτροτεχνίτη ή εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ο οποίος παραβαίνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού.