Κλοπή ηλεκτρισμού

63. Πρόσωπο το οποίο κακόβουλα ή δόλια αφαιρεί, προκαλεί ώστε να σπαταληθεί ή παροχετευθεί, καταναλώνει ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ηλεκτρική ενέργεια είναι ένοχο κλοπής και τιμωρείται ανάλογα· και η ύπαρξη τεχνητών μέσων για τέτοια υπεξαίρεση αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία τέτοιας κακόβουλης ή δόλιας υπεξαίρεσης από τον καταναλωτή.