Βλάβη έργων με πρόθεση αποκοπής, παροχής ή κακόβουλο σβήσιμο δημόσιου λαμπτήρα

62. Πρόσωπο το οποίο παράνομα και κακόβουλα αποκόπτει ή βλάπτει οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή ή έργο με πρόθεση να αποκόψει οποιαδήποτε παροχή ηλεκτρισμού, ή διαφορετικά κακόβουλα προκαλεί οποιαδήποτε διακοπή στην παροχή, ή παρακινεί άλλα πρόσωπα να ενεργήσουν με τον τρόπο αυτό τιμωρείται με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη͘ και πρόσωπο το οποίο κακόβουλα σβήνει οποιοδήποτε δημόσιο λαμπτήρα τιμωρείται με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες αλλά καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν εξαιρεί πρόσωπο από οποιαδήποτε διαδικασία για οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο τιμωρείται βάσει οποιασδήποτε άλλης διάταξης του Νόμου αυτού ή βάσει του Ποινικού Κώδικα:

Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.