Καθήκοντα Επιθεωρητή

67.-(1) Αποτελεί καθήκον του Επιθεωρητή-

(α) να διεξάγει έρευνες κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων και ανέγερσης των ηλεκτρικών γραμμών και σχεδίου, και να επιθεωρεί και δοκιμάζει μετά την κατασκευή με σκοπό να εξασφαλίζει ότι τα έργα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει αυτού·

(β) να διεξάγει έρευνα ως προς τα αίτια οποιουδήποτε ατυχήματος το οποίο επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού αν διατάχθηκε με τον τρόπο αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο·

(γ) να εξετάζει και ελέγχει οποιοδήποτε μετρητή που προορίζεται για την εξακρίβωση της αξίας της παροχής όταν απαιτηθεί να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό είτε από τους αναδόχους ή από καταναλωτή, και να διευθετεί οποιαδήποτε διαφορά η οποία δυνατό να προκύπτει μεταξύ των αναδόχων και καταναλωτή όσον αφορά την ακρίβεια του μετρητή·

(δ) να δοκιμάζει τη διαφοροποίηση πίεσης επί των πόλων του καταναλωτή αν και όταν απαιτηθεί από οποιοδήποτε καταναλωτή, ή να προβαίνει σε τέτοια άλλη επιθεώρηση και δοκιμή των γραμμών παροχής, συσκευών, και έργων των αναδόχων επί των υποστατικών του καταναλωτή όπως δυνατό να είναι αναγκαίο για το σκοπό εξακρίβωσης κατά πόσο οι ανάδοχοι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Διατάγματος και οποιωνδήποτε κανονισμών που έγιναν βάσει αυτού·

(ε) να προβαίνει, αν κληθεί για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή, σε έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οποιουδήποτε υποστατικού για να διαπιστώσει κατά πόσο η εν λόγω εγκατάσταση και εξοπλισμός συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν·

(στ) να εξετάζει και ελέγχει οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για να διαπιστώσει κατά πόσο συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.

(2) Στο παρόν άρθρο-

“αρμόδια αρχή” σημαίνει-

(α) το δημοτικό συμβούλιο δήμου, αν το υποστατικό βρίσκεται μέσα στα δημοτικά όρια δήμου·

(β) το συμβούλιο βελτίωσης, αν το υποστατικό βρίσκεται μέσα στα όρια περιοχής συμβουλίου βελτίωσης· και

(γ) τον Έπαρχο της επαρχίας μέσα την οποία βρίσκεται το υποστατικό, σε κάθε άλλη περίπτωση·

“ηλεκτρολογικός εξοπλισμός” περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανή, γεννήτρια, κινητήρα, μετασχηματιστή, ηλεκτρική συσκευή, είτε φορητή είτε όχι, όργανο μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, προστατευτικό υλικό, υλικό συρματώσεων, ηλεκτρικό εξάρτημα και κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιείται για παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, διανομή εκμετάλλευση ή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.