Σταθμός ελέγχου μετρητή

21. Οι ανάδοχοι εγκαθιδρύουν ένα ή περισσότερους σταθμούς κατάλληλα εξοπλισμένους με όργανα για έλεγχο και μέτρηση των μετρητών παροχής ηλεκτρισμού και συντηρούν τα όργανα σε καλή λειτουργήσιμη κατάσταση. Τα πιο πάνω όργανα παρουσιάζονται στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας οποτεδήποτε απαιτείται από αυτόν και αυτός έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα πιο πάνω όργανα ή να χρησιμοποιεί αυτά για το σκοπό ελέγχου οποιωνδήποτε μετρητών παροχής ηλεκτρισμού από το απόθεμα των εργοληπτών ή από τα υποστατικά των καταναλωτών.