Άλλες επιβαρύνσεις με συμφωνία

55. Τηρουμένων των διατάξεων του Διατάγματος και του Νόμου αυτού, και του δικαιώματος του καταναλωτή να απαιτεί όπως χρεώνεται σύμφωνα με κάποιες άλλες από τις μεθόδους που αναφέρονται πιο πάνω, οι ανάδοχοι δύνανται να κάνουν οποιαδήποτε συμφωνία με τον καταναλωτή ως προς την τιμή που πρέπει να χρεώνεται για ενέργεια, και τη μέθοδο με την οποία αυτές οι επιβαρύνσεις πρέπει να εξακριβώνονται, και δύνανται να χρεώνονται ανάλογα.