Όροι βάσει των οποίων δυνατό να γίνει άρνηση παροχής

46. Οι ανάδοχοι δεν υποχρεώνονται να παρέχουν ενέργεια σε οποιαδήποτε υποστατικά εκτός αν είναι εύλογα ικανοποιημένοι ότι οι ηλεκτρικές γραμμές, εξαρτήματα, και συσκευές σε αυτά είναι λειτουργήσιμα και σε καλή κατάσταση και δεν πρόκειται να επηρεάσουν επιβλαβώς τη χρήση ενέργειας από τους αναδόχους ή από άλλα πρόσωπα.