Έκταση και σκοπός διατάγματος

5. Το Διάταγμα δύναται να περιλαμβάνει όλα ή οποιοδήποτε μέρος των έργων που είναι αναγκαία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε με καύσιμα είτε με υδρορρόη ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα, και για τη μετάδοση, μετασχηματισμό, διανομή και πώληση ενέργειας, μαζί με όλα τα βοηθητικά έργα και τα έργα που ορίζονται με τον τρόπο αυτό και τα καθήκοντα που σχετίζονται με αυτά αναφέρονται στο εξής ως “η επιχείρηση”. Το Διάταγμα δύναται να χορηγεί στους αναδόχους το δικαίωμα να αποκτούν γη και άδειες διόδου, να κατασκευάζουν φράγματα σε λίμνες και ποταμούς, να κατασκευάζουν κανάλια, να εκτρέπουν ποταμούς, να διανοίγουν δρόμους και όλα τα άλλα δικαιώματα τα οποία δυνατό να είναι αναγκαία για την εφαρμογή του σκοπού του Διατάγματος.