Διαφορές ως προς την ακρίβεια μετρητή να διευθετούνται από Επιθεωρητή

58. Αν οποιαδήποτε διαφορά πρόκειται μεταξύ οποιουδήποτε καταναλωτή και των προμηθευτών ως προς το αν οποιοσδήποτε μετρητής, διά του οποίου εξακριβώνεται η αξία της παροχής, είναι ή δεν είναι σε κατάλληλη κατάσταση για την ακριβή καταγραφή αυτής της αξίας, ή ως προς το αν η αξία αυτή έχει καταγραφεί ορθά σε οποιαδήποτε περίπτωση από οποιοδήποτε μετρητή, η διαφορά αυτή θα αποφασίζεται μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέρους από Επιθεωρητή με την καταβολή καθορισμένου τέλους. Αν τα σφάλματα που αποκαλύφθηκαν από τον έλεγχο εμπίπτουν εντός των ορίων που καθορίζονται, τα έξοδα του ελέγχου και τα συναφή με τον έλεγχο αυτό βαρύνουν τον καταναλωτή, και αν διαφορετικά, βαρύνουν τους προμηθευτές. Τηρουμένων των όσων προαναφέρθηκαν, η καταγραφή του μετρητή αποτελεί αναμφισβήτητη μαρτυρία, της αξίας της παροχής, ελλείψει δόλου.