Οικοδομή κάτω ή πάνω από ηλεκτρικές γραμμές

32.-(1) Κανένα πρόσωπο σε οποιαδήποτε περιοχή παροχής χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων αναδόχων δεν-

(α) ανεγείρει ή μεριμνά ώστε να ανεγερθεί οποιαδήποτε οικοδομή ή άλλη κατασκευή κάτω ή πάνω από οποιαδήποτε δεόντως εγκριμένη ηλεκτρική γραμμή που ανήκει στους αναδόχους·

(β) ανεγείρει ή μεριμνά ώστε να ανεγερθεί οποιαδήποτε οικοδομή ή άλλη κατασκευή πλησίον οποιασδήποτε ηλεκτρικής γραμμής όπως προαναφέρθηκε, εκτός αν παρέχει επαρκή εκκαθάριση μεταξύ οποιουδήποτε σημείου τέτοιας οικοδομής ή κατασκευής και του εγγύτερου αγωγού οποιασδήποτε τέτοιας γραμμής ώστε να παρεμποδίζεται οποιαδήποτε πιθανότητα ζημιάς ή ατυχήματος·

(γ) ανεγείρει ή μεριμνά ώστε να ανεγερθεί οποιαδήποτε κεραία είτε για ασύρματο ή για άλλους σκοπούς η οποία διαπερνά πάνω από οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή όπως προαναφέρθηκε.

(2) Όλα τα κρηπιδώματα, πύργοι ανύψωσης ή άλλες προσωρινές κατασκευές οποιασδήποτε φύσεως που ανεγείρονται πλησίον υπέργειων ηλεκτρικών γραμμών κατασκευάζονται και προστατεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες και να μην προκαλούν ζημιά στις γραμμές αυτές με την πτώση πάνω σε αυτές ή να μην εκθέτουν σε κίνδυνο οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει σχέση με οποιεσδήποτε τέτοιες γραμμές.

(3) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες και το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως οποιεσδήποτε οικοδομές, κατασκευές ή σύρματα που ανηγέρθηκαν από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο μετακινηθούν από αυτό.