Σε περίπτωση καθυστέρησης άλλα μέρη δύνανται να αποκαταστήσουν και ανακτήσουν τις δαπάνες

37. Αν οποιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση ή παράλειψη λάβει χώραν, τα πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο ή διεύθυνση της οδού, γέφυρας, υπόνομου, οχετού ή υπόγειας διόδου, σε σχέση με τα οποία τέτοια καθυστέρηση ή παράλειψη λαμβάνει χώραν, δύνανται να μεριμνήσουν ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες που καθυστέρησαν ή παραλείφθηκαν με τον τρόπο αυτό, και τα έξοδα της εκτέλεσης αυτών θα καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά από τους αναδόχους˙και τέτοια έξοδα δυνατό να ανακτηθούν κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι ζημιές που ανακτώνται βάσει του Νόμου αυτού ή του Διατάγματος.