Μέγιστη ισχύς

57. Η μέγιστη ισχύς την οποία οποιοσδήποτε καταναλωτής δικαιούται να προμηθευτεί είναι τέτοιας ποσότητας όπως αυτός ήθελε απαιτήσει, η οποία δεν υπερβαίνει ότι εύλογα δυνατόν να προβλεφθεί ως το μέγιστο όριο κατανάλωσης στα υποστατικά αυτού:

Νοείται ότι ο καταναλωτής δίνει υπόσχεση ως προς την ποσότητα της ενέργειας που θα χρησιμοποιείται μηνιαίως και ότι, όταν οποιοσδήποτε καταναλωτής έχει απαιτήσει από τους εργολήπτες να προμηθεύσουν αυτόν με το μέγιστο όριο ισχύος οποιασδήποτε ορισμένης ποσότητας, αυτός δεν δικαιούται να τροποποιήσει το μέγιστο όριο ισχύος εκτός μετά από εύλογη ειδοποίηση στους αναδόχους, και οποιεσδήποτε δαπάνες στις οποίες εύλογα υποβλήθηκαν οι ανάδοχοι σε σχέση με τις γραμμές παροχής διά των οποίων παρέχεται ενέργεια στα υποστατικά του καταναλωτή αυτού, ή οποιαδήποτε εξαρτήματα ή συσκευές των εργοληπτών, στα υποστατικά αυτά ως συνέπεια της αλλαγής, πληρώνονται από αυτόν στους αναδόχους και δύνανται να ανακτώνται ως αστικό χρέος.