Ανάδοχοι να μην καθορίζουν ειδικό τύπο λαμπτήρα ή καυστήρα

20. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται να καθορίζουν οποιοδήποτε ειδικό τύπο λαμπτήρα ή άλλη συσκευή η οποία καταναλώνει ενέργεια προς χρήση από οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο εκτός ως ήθελε καθοριστεί σε οποιουσδήποτε κανονισμούς που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 51.