Ίση μεταχείριση

19. Οι ανάδοχοι, κατά τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας για την παροχή ηλεκτρισμού, δεν δείχνουν οποιαδήποτε αδικαιολόγητη προτίμηση μεταξύ καταναλωτών της ίδιας περιοχής και όταν οι προϋποθέσεις παροχής, περιλαμβανομένου του συντελεστή ισχύος, και του ποσού κατανάλωσης είναι παρόμοιοι͘ αλλα, τηρουμένων των όσων προαναφέρθηκαν, δύνανται να επιβάλλουν τέτοια τέλη για την παροχή ηλεκτρισμού όπως ήθελε συμφωνηθεί, που δεν υπερβαίνουν τα όρια τιμής που επιβάλλονται με το Διάταγμα που εξουσιοδοτεί αυτούς να παρέχουν ηλεκτρισμό.