Τοποθέτηση ηλεκτρικών γραμμών, κλπ., κοντά σε υπονόμους, ή σωλήνες υγραερίου ή υδροσωλήνες, ή σε άλλες ηλεκτρικές γραμμές

39.-(1) Όταν οι ανάδοχοι απαιτείται να σκάψουν ή ανοίξουν οποιοδήποτε αυλάκι για την τοποθέτηση ή κατασκευή οποιωνδήποτε νέων ηλεκτρικών γραμμών (άλλων από γραμμές παροχής) ή άλλα έργα κοντά στα οποία έχει νόμιμα τοποθετηθεί, οποιοσδήποτε υπόνομος, οχετός, κύριος αγωγός, σωλήνας, σιφόνι, ηλεκτρική γραμμή ή άλλο έργο που ανήκει σε οποιαδήποτε αποχετευτική αρχή, αρχή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ή υγραερίου, τηλεγραφικήν αρχή ή αρχήν υδατοπρομήθειας (οι οποίοι στο εξής στο παρόν άρθρο αναφέρονται ως “οι ιδιοκτήτες”) οι ανάδοχοι, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δίδουν στους ιδιοκτήτες ειδοποίηση όχι μικρότερη των τριών ημερών προτού αρχίσουν να σκάβουν ή ανοίγουν τέτοιο αυλάκι, και οι ιδιοκτήτες αυτοί δικαιούνται να επιβλέπουν τις εργασίες διά του υπαλλήλου τους, και η εργασία θα συνάδει με τέτοιες εύλογες απαιτήσεις όπως ήθελαν οριστεί από τους ιδιοκτήτες ή υπό του υπαλλήλου τους για την προστασία από βλάβη κάθε τέτοιου υπόνομου, οχετού, κύριου αγωγού, σωλήνα, σίφονα, ηλεκτρικής γραμμής ή έργου, και για την εξασφάλιση πρόσβασης προς αυτά, και επίσης αν απαιτηθεί από τους ιδιοκτήτες αυτών επιδιορθώνουν οποιαδήποτε ζημιά ήθελε γίνει σε αυτά.

(2) Ιδιοκτήτης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που απαιτείται να σκάψει ή ανοίξει οποιοδήποτε αυλάκι ή να εκελέσει οποιοδήποτε έργο σε σχέση με οποιοδήποτε υπόνομο, οχετό, κύριο αγωγό, σωλήνα, σίφονα, ηλεκτρική γραμμή ή άλλο έργο που ανήκει σε αυτόν στην περιοχή των έργων των αναδόχων, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά μεταξύ αυτού και των αναδόχων, ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δίνει παρόμοια ειδοποίηση στους αναδόχους και σκάβει ή ανοίγει, τέτοιο αυλάκι ή εκτελεί τέτοιο έργο τηρουμένων παρόμοιων όρων.

(3) Όταν οι ανάδοχοι τοποθετούν οποιαδήποτε ηλεκτρική γραμμή η οποία διασχίζει ή πιθανόν να εφάπτεται τέτοιων υπονόμων, οχετών, κύριων αγωγών, σωλήνων, γραμμών παροχής ή άλλων έργων των ιδιοκτητών, το αγωγό τμήμα της ηλεκτρικής γραμμής (διά του οποίου διέρχεται ηλεκτρισμός) πρέπει να είναι αποτελεσματικά μονωμένο κατά τρόπο που εγκρίνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας͘ και οι ανάδοχοι, εκτός με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, δεν θα τοποθετούν την ηλεκτρική γραμμή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να έρχεται σε επαφή με οποιουσδήποτε τέτοιους υπόνομους, οχετούς, κύριους αγωγούς, σωλήνες, γραμμές, υπηρεσίες ή άλλα έργα ή εκτός με παρόμοια συγκατάθεση, δεν θα χρησιμοποιούν οποιουσδήποτε κύριους αγωγούς, σωλήνες, γραμμές, υπηρεσίες ή άλλα έργα ως αγωγούς για τους σκοπούς της δικής τους παροχής ενέργειας.

(4) Κάθε ζήτημα ή διαφορά η οποία δυνατό να προκύψει βάσει του άρθρου αυτού αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) Αν οι ανάδοχοι, ιδιοκτήτες, ή οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, δίνουν πλήρη αποζημίωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που επηρεάζεται από αυτές για κάθε απώλεια, ζημιά, ποινή ή έξοδα τα οποία το πρόσωπο αυτό ήθελε υποστεί λόγω αυτών· και επιπρόσθετα με αυτό υπόκεινται για κάθε παράλειψη σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες και σε ημερήσια ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες. Νοείται ότι οι ανάδοχοι, οι ιδιοκτήτες, ή τέτοιο άλλο πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε τέτοια ποινή αν το Δικαστήριο είναι της γνώμης ότι η περίπτωση ήταν από τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και ότι αυτοί συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού κατά την έκταση που ήταν εύλογο υπό τις περιστάσεις ή ότι η προκείμενη παράλειψη οφειλόταν στο γεγονός ότι οι ανάδοχοι, οι ιδιοκτήτες ή τέτοιο πρόσωπο όπως προαναφέρθηκε αγνοούσαν τη θέση του υπόνομου, οχετού, σωλήνα, κύριου αγωγού, σίφονα, ηλεκτρικής γραμμής ή έργου που επηρεάζεται από αυτά, και ότι η άγνοια δεν οφειλόταν σε οποιαδήποτε αμέλεια εκ μέρους των.