Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ ο παρών Νόμος συνιστά τεχνικό κανόνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμου, ο οποίος μεταφέρει στην κυπριακή έννομη τάξη την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο παρών Νόμος παραπέμπει στον προαναφερόμενο Νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 αυτού και την προαναφερόμενη Οδηγία σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12 αυτής,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2015.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια» σημαίνει οποιαδήποτε άδεια την οποία η Αρχή έχει εξουσία να εκδίδει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται από την Αρχή σε αντιπρόσωπο Διευθέτησης·

«άδεια διαχειριστή Διευθέτησης» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται από την Αρχή σε διαχειριστή Διευθέτησης·

«άδεια για ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο» ή «άδεια καζίνου θερέτρου» σημαίνει την άδεια για την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου θερέτρου που παραχωρείται από την Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23·

«άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίων» σημαίνει άδεια που εκδίδεται από την Αρχή και επιτρέπει στον κάτοχό της να κατασκευάζει ή να προμηθεύει παιγνιομηχανήματα ή λογισμικό ή να παρέχει υπηρεσίες δοκιμών παιγνίου στο καζίνο·

«άδεια στελέχους καζίνου» σημαίνει την άδεια που απαιτείται για στέλεχος καζίνου που εκδίδεται από την Αρχή·

«άδεια υπαλλήλου καζίνου» σημαίνει την άδεια που απαιτείται για υπάλληλο καζίνου που εκδίδεται από την Αρχή·

«αδειούχος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια ή έγκριση που έχει εκδοθεί από την Αρχή και περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό το διαχειριστή, υπαλλήλους καζίνου, στελέχη καζίνου, προμηθευτές ειδών παιγνίων, διαχειριστές και αντιπροσώπους Διευθέτησης·

«ακαθάριστο εισόδημα από παίγνια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (4) του άρθρου 80·

«ανακοινώσεις» σημαίνει πληροφόρηση για διατάγματα και κανόνες που εκάστοτε εκδίδονται από την Αρχή με τις οποίες καθορίζονται τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για εξοπλισμό παιγνίου·

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών.

«αντιπρόσωπος Διευθέτησης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες για την παραπομπή, προσέλκυση ή επιλογή προσώπων που δύνανται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε Διευθέτηση στο καζίνο, ανεξάρτητα αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται στη Δημοκρατία ή όχι·

«αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους» σημαίνει το ποσό χρημάτων που αποδίδεται από παιγνιομηχάνημα υπό τη μορφή κερδών σε σχέση με το ποσό που έχει τοποθετηθεί ως στοίχημα στο παγνιομηχάνημα·

«αποκλεισμένο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο του οποίου η είσοδος ή η παραμονή του στο καζίνο έχει απαγορευθεί δυνάμει σχετικού διατάγματος αποκλεισμού·

«αρχείο» σημαίνει οποιαδήποτε συλλογή τεκμηρίων και στοιχείων ανεξαρτήτως μορφής και ύλης που φυλάσσεται ή παράγεται με οποιαδήποτε μέθοδο.

«Αρχή» σημαίνει την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5·

«αρχικό τέλος άδειας» σημαίνει το αρχικό τέλος που προβλέπεται στο άρθρο 26.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«δημόσια εισηγμένη εταιρεία» σημαίνει εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και συναλλάσσεται σε εγκεκριμένα χρηματιστήρια·

«διάταγμα» ή «κανόνας» σημαίνει διάταγμα ή κανόνα που εκδίδεται από την Αρχή δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

«διάταγμα αποκλεισμού» σημαίνει διάταγμα για αποκλεισμό προσώπου από το να εισέλθει ή να παραμείνει στο καζίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις τον παρόντος Νόμου ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού είτε δυνάμει αυτοεξαίρεσης είτε αποκλεισμού του από το διαχειριστή, είτε με βάση διάταγμα της Αρχής ή της Αστυνομίας, είτε με βάση δικαστικό διάταγμα·

«διαχειριστής Διευθέτησης» σημαίνει πρόσωπο άλλο από υπάλληλο του καζίνου θερέτρου, το οποίο κατέχει άδεια παροχής υπηρεσιών Διευθέτησης και συμβάλλεται με το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου για να μεταφέρει στο καζίνο θέρετρο πελάτες Διευθέτησης για τους οποίους λαμβάνει -

(α) προμήθεια, η οποία βασίζεται στα εισοδήματα παιχνιδιού στο καζίνο που εισπράχθηκαν από τον πελάτη ή πελάτες Διευθέτησης. ή

(β) μερίδιο από το ακάθαρτο εισόδημα από παίγνια που προέρχεται από τους πελάτες Διευθέτησης του διαχειριστή. ή

(γ) άλλης μορφής πληρωμή ή έκπτωση χρηματική ή άλλη όπως ήθελε καθορισθεί από την Αρχή·

«διαχειριστής καζίνου θερέτρου» ή «διαχειριστής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει την άδεια λειτουργίας του καζίνου θερέτρου·

«Διευθέτηση» σημαίνει τη διευθέτηση, ο σκοπός της οποίας είναι να προσελκύσει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιλέγεται βάσει της οικονομικής του ευρωστίας και βούλησης να παίζει τυχερά παίγνια, να επισκεφθεί το καζίνο θέρετρο με πρόθεση να παίξει τέτοια παίγνια, με την οποία διευθέτηση και ως αντιπαροχή για αυτή, οποιαδήποτε ή όλα τα έξοδα μεταφοράς, επισιτισμού, διαμονής και ψυχαγωγίας του εν λόγω πρόσωπου καταβάλλονται άμεσα ή έμμεσα από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου·

«εγκατάσταση δορυφορικού καζίνου» σημαίνει χώρο για τη διεξαγωγή παιγνίου με περιορισμένο αριθμό παιγνιομηχανημάτων ή/και τραπεζίων παιγνίου που βρίσκονται εκτός του χώρου του καζίνου θερέτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.

«εκτελεστικός διευθυντής» σημαίνει τον ανώτερο εκτελεστικό αξιωματούχο της Αρχής·

«εξοπλισμός παιγνίου» σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή ή αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ή σε σχέση με παίγνια και στοιχήματα και περιλαμβάνει-

(α) παιγνιομηχάνηματα,

(β) ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου,

(γ) μάρκες, ζάρια, παιγνιόχαρτα και τραπέζια παιγνίου. και

(δ) μέρη ή εξαρτήματα οποιουδήποτε τέτοιου μηχανήματος, εξοπλισμού ή συστήματος·

«επιθεωρητής» σημαίνει υπάλληλο της Αρχής, ο οποίος έχει την ευθύνη και την εξουσία να επιβεβαιώνει κατά πόσο ο διαχειριστής συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς επιθεωρώντας τις εγκαταστάσεις καζίνου, ελέγχοντας τις λειτουργίες και τα αρχεία του καζίνου θερέτρου και ο οποίος επιλαμβάνεται διαφορών των πελατών του καζίνου με το διαχειριστή·

«ετήσιο τέλος άδειας» σημαίνει το ετήσιο τέλος που επιβάλλεται στο διαχειριστή από την Αρχή αναφορικά με την άδεια λειτουργίας καζίνου θερέτρου·

«ηλεκτρονικό επιτραπέζιο παίγνιο» σημαίνει παίγνιο καζίνου, το οποίο παραδοσιακά διεξάγεται σε τραπέζι και περιλαμβάνει ηλεκτρονική συσκευή μέσω της οποίας μπορούν να ληφθούν στοιχήματα αναφορικά με παίγνιο που διεξάγεται σε τραπέζι και έχει εγκριθεί ως τέτοιο από την Αρχή·

«ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου» σημαίνει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή επικοινωνιακό σύστημα ή σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή συσκευή που έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται ή να προσαρμόζεται για να στέλλει και/ή να λαμβάνει πληροφορίες από εξοπλισμό παιγνίου σε σχέση με την ασφάλεια, τον υπολογισμό ή τη λειτουργία του εξοπλισμού παιγνίου.

«ιδιοκτήτης» σημαίνει τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες της γης και/ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο·

«καζίνο» ή «εγκαταστάσεις καζίνου» σημαίνει τους χώρους που έχουν εγκριθεί από την Αρχή στους οποίους επιτρέπεται να διεξάγονται παίγνια καζίνου και να υπάρχουν διαθέσιμα παιγνιομηχανήματα για χρήση, περιλαμβανομένων του κυρίως χώρου του καζίνου, οποιωνδήποτε διαδρόμων εντός του χώρου αυτού που οδηγούν σε άλλους χώρους του καζίνου θερέτρου και οποιωνδήποτε χώρων ή άλλων διευκολύνσεων που στεγάζονται σε αυτούς·

«Κυβέρνηση» σημαίνει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας·

«κύριος μέτοχος» σημαίνει το μέτοχο που κατέχει το μεγαλύτερο δικαίωμα ψήφου στην εταιρεία του διαχειριστή·

«λειτουργίες καζίνου» ή «λειτουργίες» σε σχέση με καζίνο σημαίνει -

(α) τη διεξαγωγή παιγνίου στο καζίνο,

(β) τη διοίκηση, διαχείριση και επίβλεψη διεξαγωγής παιγνίου στο καζίνο,

(γ) την καταμέτρηση χρημάτων στο καζίνο και σε σχέση με το καζίνο,

(δ) τις λογιστικές διαδικασίες εντός και σε σχέση με το καζίνο,

(ε) τη χρήση αποθηκευτικών χώρων εντός των εγκαταστάσεων καζίνου, ή/και

(στ) άλλα θέματα που επηρεάζουν ή προκύπτουν από τις δραστηριότητες εντός του καζίνου·

«λογαριασμός φιλοφρονητικών παροχών» σημαίνει λογαριασμό που τηρείται από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου, στον οποίο παρατίθενται αναλυτικά οι φιλοφρονητικές υπηρεσίες και/ή αντικείμενα που παρέχονται και περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό, κατάλογο του κόστους των υπηρεσιών Διευθέτησης και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αντικειμένου που παρέχεται χωρίς χρέωση ή με μειωμένη χρέωση σε πελάτες καζίνου ή σε πελάτες Διευθέτησης·

«μάρκες» σημαίνει οποιαδήποτε ειδικά κέρματα που χρησιμοποιούνται αντί χρημάτων για σκοπούς παιγνίου, τα οποία έχουν προκαθορισμένη στοιχηματική αξία σε ευρώ·

«ξενοδοχείο πέντε αστέρων» σημαίνει την κατάταξη ξενοδοχείου ως ξενοδοχείου πέντε αστέρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο» ή «καζίνο θέρετρο» σημαίνει το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο που προβλέπεται στο άρθρο 4·

«παίγνιο» σημαίνει τη διεξαγωγή τυχερού παιγνιδιού ή παιγνιδιού που είναι μερικώς τυχερό και περιέχει στοιχεία τύχης και στοιχεία δεξιότητας έναντι χρηματικού ανταλλάγματος ή άλλης αξίας·

«παίγνιο καζίνου» ή «παιγνίδι καζίνου» σημαίνει τυχερό παιγνίδι ή παιγνίδι που είναι μερικώς τυχερό παιγνίδι και μερικώς παιγνίδι δεξιότητας, το οποίο παίζεται στο καζίνο με παιγνιόχαρτα, ζάρια, εξοπλισμό ή οποιαδήποτε μηχανική, ηλεκτρομηχανική ή ηλεκτρονική συσκευή ή μηχάνημα για χρήματα, επιταγές, πιστωτικές κάρτες ή άλλα αντιπροσωπευτικά μέσα αξίας·

«παιγνιομηχάνημα» σημαίνει συσκευή ή αντικείμενο η οποία εξ’ ολοκλήρου ή μερικώς λειτουργεί μηχανικά ή ηλεκτρονικά και η οποία-

(α) είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διεξαγωγής τυχερού παιγνίου ή παιγνίου που συνδυάζει τύχη και δεξιότητα,

(β) είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε με την τοποθέτηση στοιχήματος στη συσκευή να δύναται να αποκομισθούν κέρδη, και

(γ) έχει εγκριθεί από την Αρχή ως παιγνιομηχάνημα·

«παιγνιόχρημα» σημαίνει ειδικά κέρματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή παιγνίων και αντιπροσωπεύουν αξία·

«παράνομο παίγνιο καζίνου» σημαίνει την παροχή παιγνίων καζίνου ή παιγνιομηχανημάτων σε μη αδειοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υποστατικό ή την παροχή υπηρεσιών παιγνίου σε καζίνο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

«πελάτης Διευθέτησης» σημαίνει πελάτη του καζίνου που συμμετέχει σε Διευθέτηση·

«πελάτης καζίνου» σημαίνει πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ή επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το καζίνο·

«πίνακας αυτοεξαίρεσης» σημαίνει την κατάρτιση πίνακα με ονόματα προσώπων που έχουν εθελοντικά συμφωνήσει να εξαιρεθούν από όλες τις δραστηριότητες παιγνίου και να τους απαγορεύεται η είσπραξη οποιωνδήποτε κερδών ή η ανάκτηση οποιωνδήποτε απωλειών στο καζίνο·

«Πρόεδρος» σημαίνει μέλος της Αρχής που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος της Αρχής·

«προμηθευτής ειδών παιγνίων» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή προμηθεύει παιγνιομηχανήματα ή παρέχει υπηρεσίες δοκιμών παιγνίου·

«πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος» σημαίνει το έγγραφο που εκδίδεται από τη Συντονιστική Επιτροπή, το οποίο προσκαλεί πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για απόκτηση άδειας καζίνου θερέτρου με το οποίο καλούνται να παράσχουν πληροφορίες οι οποίες επιδεικνύουν τα προσόντα, την καταλληλότητα και τους σχεδιασμούς ώστε να αξιολογηθούν ως προεπιλεγέντες υποψήφιοι για παραχώρηση τέτοιας άδειας·

«πρόσκληση για υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης» σημαίνει το έγγραφο που εκδίδεται από τη Συντονιστική Επιτροπή με το οποίο καλούνται οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση και να πλειοδοτήσουν για την παραχώρηση της άδειας η οποία εκδίδεται από την Αρχή για την ανάπτυξη και λειτουργία του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου·

«προσωρινός διαχειριστής» σημαίνει τον προσωρινό διαχειριστή που διορίζεται από την Αρχή για τη διαχείριση του καζίνου θερέτρου σε περίπτωση ακύρωσης, παράδοσης ή αναστολής της άδειας του καζίνου θερέτρου·

«στέλεχος καζίνου» ή «στέλεχος» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο εργοδοτείται στο καζίνο από το διαχειριστή με εποπτική ιδιότητα ή είναι εξουσιοδοτημένο ασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία του καζίνου, και περιλαμβάνει διευθυντές τμημάτων, διευθυντές βάρδιας, επόπτες ταμείων, διευθυντές καζίνου, βοηθούς διευθυντές, διευθυντές και επόπτες των υπαλλήλων ασφαλείας του καζίνου ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο ασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια να λαμβάνει αποφάσεις, οι οποίες ρυθμίζουν τη διοίκηση του καζίνου ή οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο που καθορίζεται ως στέλεχος από την Αρχή·

«συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του καζίνου θερέτρου» σημαίνει τη διεξαγωγή από οποιοδήποτε πρόσωπο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια ή αιτείται άδεια από την Αρχή, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή με πρόσωπο το οποίο έχει άμεσα ή έμμεσα σχέση με επιχείρηση ή οργανισμό η οποία κατέχει άδεια ή αιτείται άδειας από την Αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και το οποίο-

(α) κατέχει οποιοδήποτε δικαίωμα να εισπράττει εισόδημα το οποίο προκύπτει από την επιχείρηση, ή

(β) έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης είτε κατόπιν δανείου ή άλλως πως·

«συνεργάτης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο σε σχέση με το διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή αιτητή για άδεια λειτουργίας καζίνου θερέτρου, κατά την κρίση της Αρχής είναι σε θέση να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο επί ή αναφορικά με τη διοίκηση ή τη λειτουργία της επιχείρησης του διαχειριστή ή του αιτητή για άδεια λειτουργίας καζίνου θερέτρου·

«Συντονιστική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19·

«τέλος αίτησης» σημαίνει το τέλος που απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

«τζάκποτ» σημαίνει το συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων ή παραστάσεων που απαιτείται να εμφανιστούν στους τροχούς ή την οθόνη βίντεο παιγνιομηχανήματος ούτως ώστε τα κέρδη, σύμφωνα με την κλίμακα πληρωμής των βραβείων που εκτίθεται πάνω στη μηχανή, να είναι πληρωτέα από χρήματα που συσσωρεύονται από συνεισφορές σε δεξαμενή κερδών·

«τραπέζια παιγνίου» σημαίνει εξοπλισμό επί του οποίου ή στον οποίο διεξάγονται παίγνια καζίνου·

«υπάλληλος καζίνου» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι στέλεχος καζίνου το οποίο εργοδοτείται στη λειτουργία του καζίνου, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ατόμων που μοιράζουν χαρτιά παιγνίου ή κρουπιέρηδων, μηχανικών μηχανημάτων, υπαλλήλων ασφαλείας, προσωπικό λογιστηρίου, προσωπικό εισπράξεων, προσωπικό παρακολούθησης και οποιωνδήποτε άλλων φυσικών προσώπων των οποίων τα καθήκοντα εργοδότησης απαιτούν ή παρέχουν πρόσβαση στους περιορισμένους χώρους του καζίνου·

«υπηρεσίες δοκιμών παιγνίου» σημαίνει υπηρεσίες δοκιμών, πιστοποίησης ή συντήρησης εξοπλισμού παιγνίων·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«φιλοφρονητική υπηρεσία ή αντικείμενο» σημαίνει υπηρεσία ή αντικείμενο που παρέχεται χωρίς χρέωση ή με μειωμένη χρέωση σε πελάτη καζίνου·

«φόρος καζίνου» σημαίνει το φόρο επί του ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια καζίνου, ο οποίος καταβάλλεται από το διαχειριστή στην Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών·

«χώρος διεξαγωγής παιγνίων καζίνου» σημαίνει το μέρος των εγκαταστάσεων καζίνου όπου διεξάγονται εγκεκριμένα παίγνια καζίνου και όπου διατίθενται παιγνιομηχανήματα για χρήση.

Εξουσιοδότηση Υπουργού

3.-(1) Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εφεξής καλούμενος «Γενικός Διευθυντής», την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας εξαιρουμένης της εξουσίας έκδοσης διαταγμάτων και εκτέλεσης οποιουδήποτε καθήκοντος το οποίο οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στον Υπουργό:

Νοείται ότι, στην περίπτωση της ως άνω μεταβίβασης και μέχρι τη λήξη της, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής στον οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), έχει υποχρέωση να ασκεί την εν λόγω εξουσία και να εκτελεί το εν λόγω καθήκον, σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υπουργού.

(3) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το Γενικό Διευθυντή.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υπουργός και ο Γενικός Διευθυντής ασκούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ταυτόχρονα την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο Γενικός Διευθυντής δεν δύναται να ασκεί την ίδια εξουσία ή να εκτελεί το ίδιο καθήκον με τον Υπουργό για συγκεκριμένα πραγματικά γεγονότα, εκτός αν ο Υπουργός το επιτρέπει και σύμφωνα με οδηγίες του.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, το οποίο ο παρών Νόμος ή οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκών αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο.

Ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο

4.-(1)Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 16, το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο αποτελείται από συνδυασμό διευκολύνσεων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που συνδέονται μεταξύ τους και βρίσκονται κάτω από τη γενική κάλυψη του σχεδιασμού, όπως έχει επιλεγεί από το διαχειριστή και προταθεί κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και τα οποία έχουν εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από την Αρχή.

(2) Οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν διεθνούς επιπέδου καζίνο, διεθνούς επιπέδου ξενοδοχείο ή ξενοδοχεία πολυτελείας και άλλες εμπλουτιστικές προς τον τουρισμό υπηρεσίες, δραστηριότητες και διευκολύνσεις.

(3) Το διεθνούς επιπέδου ξενοδοχείο ή ξενοδοχεία πολυτελείας που προβλέπονται στο εδάφιο (2), υπερβαίνουν τις απαιτήσεις για ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων, όπως αυτή καθορίζεται από τον περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και προσφέρουν συνολικά τουλάχιστον πεντακόσια (500) δωμάτια πολυτελείας, ενώ το διεθνούς επιπέδου καζίνο περιλαμβάνει τουλάχιστον εκατόν (100) τραπέζια παιγνίου και χίλια (1000) παιγνιομηχανήματα.

(4) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσει πέραν των διακόσιων (200) τραπεζιών παιγνίου ή πέραν των δύο χιλιάδων (2000) παιγνιομηχανημάτων εκτός εάν, υποβάλει πρώτα προς την Αρχή ειδική αίτηση προς εξέταση την οποία η Αρχή δύναται να αποδεκτεί εγγράφως, και εν συνεχεία ο διαχειριστής καταβάλει το σχετικό τέλος που θα συμφωνηθεί.

(5) Για σκοπούς περιορισμού σε παιγνιομηχανήματα και σε τραπέζια παιγνίου, η Αρχή κατατάσσει τα ηλεκτρονικά επιτραπέζια παίγνια ως τραπέζια παιγνίου.

(6) Το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο ανεγείρεται σε ιδιωτική γη, σε χώρο που επιλέγεται αποκλειστικά από το διαχειριστή.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ
Σύσταση Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου

5. Συστήνεται Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, η οποία καλείται «Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου».

Μέλη της Αρχής

6. Η Αρχή αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος.

Επιλεξιμότητα, θητεία, προσόντα, παύση, όροι και αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Αρχής

7.-(1)(α) Η διάρκεια της θητείας των πρώτων μελών της Αρχής έχει ως ακολούθως:

(i) Τέσσερα (4) έτη για τον Πρόεδρο,

(ii) τέσσερα (4) έτη για τα τρία (3) μέλη που ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο,

(iii) δύο (2) έτη για τα τρία (3) μέλη που ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α), η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών είναι τετραετής.

(γ) Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην Αρχή για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες.

(2) Ουδείς διορίζεται ως Πρόεδρος ή άλλο μέλος της Αρχής, εκτός εάν είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας με εξειδικευμένες γνώσεις και διαθέτει ικανότητα να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών της Αρχής.

(3) Η Αρχή απαρτίζεται από Πρόεδρο και μέλη που διαθέτουν σωρευτικά τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Ένα (1) μέλος είναι νομικός με πείρα σε θέματα συμβάσεων·

(β) ένα (1) μέλος έχει τα προσόντα που απαιτούνται για εγγραφή στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με πείρα σε θέματα ελέγχου·

(γ) ένα (1) μέλος είναι άτομο με εξειδικευμένη γνώση και πείρα σε θέματα πληροφορικής·

(δ) ένα (1) μέλος είναι άτομο με εξειδικευμένη γνώση και πείρα στην επιβολή νομοθεσίας· και

(ε) τρία (3) μέλη είναι άτομα που κατά προτίμηση προέρχονται από επαγγελματική κατηγορία ή εξειδίκευση διαφορετική από την επαγγελματική κατηγορία ή εξειδίκευση οποιουδήποτε διορισμένου προσώπου ή προσώπου που διορίζεται ταυτόχρονα ως μέλος κατά την ημερομηνία του διορισμού τους.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), πρόσωπο δεν δύναται να επιλεγεί για διορισμό στη θέση του Προέδρου ή άλλου μέλους της Αρχής, εάν -

(α) είτε το ίδιο είτε ο/η σύζυγος αυτού ή μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενής του ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές, σε ποσοστό πέραν του ενός τοις εκατόν (1%) του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του καζίνου θερέτρου·

(β) κατέχει πολιτειακό αξίωμα ή το αξίωμα του δημάρχου ή μέλους δημοτικού συμβουλίου ή Προέδρου ή μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου ή σχολικής εφορίας εκτός εάν παραιτηθεί από τέτοιο αξίωμα·

(γ) έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(δ) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, νοουμένου ότι δεν έχει αποκατασταθεί ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή βρίσκεται σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του· ή

(ε) έχει κηρυχθεί διανοητικά ανίκανος κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους.

(5) Για το διορισμό και/ή την αντικατάσταση του Προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και για το σκοπό αυτό τα ονόματα, τα προσόντα αυτών καθώς και η αιτιολόγηση για το κατά πόσο αυτά συνάδουν με τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4), γνωστοποιούνται από τον Υπουργό στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(6) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής τόσο κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους όσο και για κάθε έτος από την ημερομηνία διορισμού τους και μέχρι τη λήξη της θητείας τους προβαίνουν σε δήλωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο του οποιουδήποτε συμφέροντός τους σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του καζίνου θερέτρου.

(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε ψευδή δήλωση κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (6), είναι ένοχο αδικήματος το οποίο επισύρει ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

(8) Το Υπουργικό Συμβούλιο παύει τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος της Αρχής όταν ο Πρόεδρος ή το μέλος -

(α) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, νοοουμένου ότι δεν έχει αποκατασταθεί ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή βρίσκεται σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του·

(β) έχει κηρυχθεί διανοητικά ανίκανος κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους·

(γ) έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας·

(δ) αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του λόγω φυσικής αναπηρίας ή ασθένειας για περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών·

(ε) έχει αποκτήσει οικονομικό ή άλλο συμφέρον το οποίο δυνατό να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του και αρνείται να υποβάλει την παραίτησή του·

(στ) έχει καταχρασθεί τη θέση του·

(ζ) είναι αμελής ή/και παραλείπει τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ή διαπράττει σοβαρό αδίκημα κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του·

(η) κατόπιν εισήγησης της Αρχής προκύπτει ότι αδικαιολόγητα απείχε από την άσκηση των καθηκόντων του ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδρίες της Αρχής για τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόμενες φορές.

(9) Οι όροι διορισμού και αμοιβής του Προέδρου και των λοιπών μελών της Αρχής περιλαμβανομένης οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία ο Πρόεδρος απασχολείται πλήρως, καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους όρους διορισμού και αμοιβής παρόμοιων εποπτικών αρχών στη Δημοκρατία.

(10)(α)Αν ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος της Αρχής παραιτηθεί, αποβιώσει ή ο διορισμός του ανακληθεί ή η θέση του κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας για την οποία έχει διοριστεί, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του εν λόγω μέλους.

(β) Τυχόν κενή θέση Προέδρου ή άλλου μέλους της Αρχής δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεών της.

Σκοποί σύστασης της Αρχής

8. Η Αρχή συστήνεται για να διατηρεί και να διαχειρίζεται συστήματα αδειοδότησης, επίβλεψης και ελέγχου καζίνου ώστε να διασφαλίζεται ότι -

(α) η διεύθυνση και η λειτουργία καζίνου θερέτρου διεξάγεται από κατάλληλα πρόσωπα και ότι αυτό παραμένει ελεύθερο από εγκληματικές επιρροές ή εκμετάλλευση,

(β) το παίγνιο στο καζίνο διεξάγεται έντιμα,

(γ) το ενδεχόμενο διάβρωσης του κοινωνικού ιστού, εθισμού σε τυχερά παίγνια καθώς και οποιωνδήποτε αρνητικών για την κοινωνία επιπτώσεων και ειδικότερα επί ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων από τη λειτουργία του καζίνου περιορίζεται και ελέγχεται, και

(δ) ο διαχειριστής συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από τους όρους της άδειας που κατέχει για καζίνο θέρετρο.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Αρχής

9.-(1) Η Αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της δύναται-

(α) να συντάσσει, εκδίδει και τροποποιεί διατάγματα, κανόνες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και για τον έλεγχο του διαχειριστή και της λειτουργίας του καζίνου·

(β) να συντάσσει, εκδίδει, αναθεωρεί και τροποποιεί, διατάγματα, κανόνες και οδηγίες, όπως αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση αυστηρού ρυθμιστικού περιβάλλοντος·

(γ) να εκδίδει άδεια καζίνου θερέτρου στον υποψήφιο ο οποίος έχει επιλεγεί και έχει κριθεί ως ο καταλληλότερος έπειτα από έρευνα δέουσας επιμέλειας που διεξάγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο·

(δ) να αναπτύσσει μεθόδους και διαδικασίες αίτησης και έρευνας, να αξιολογεί αιτητές, να εισπράττει τέλη αιτήσεων και να αδειοδοτεί τον κατάλληλο διαχειριστή, τους υπαλλήλους καζίνου, τα στελέχη καζίνου, τους διαχειριστές Διευθέτησης, τους αντιπροσώπους Διευθέτησης και τους προμηθευτές ειδών παιγνίων·

(ε) να ασκεί πειθαρχική εξουσία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και να διεξάγει ακροάσεις χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών,

(στ) να επιβάλλει κυρώσεις, να εφαρμόζει αποφάσεις και να εισπράττει πρόστιμα και χρηματικές ποινές που προκύπτουν από παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(ζ) να συνεργάζεται και να διαβουλεύεται με το Διεθνή Οργανισμό Εποπτείας Παιγνίου και αρμόδιους οργανισμούς στοιχημάτων αναφορικά με θέματα που αφορούν την προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από τα παίγνια στο καζίνο και να εφαρμόζει συγκεκριμένα προληπτικά και αποτρεπτικά μέτρα·

(η) να εκπονεί μελέτες σε τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν διαβούλευσης με το κοινό και τα οργανωμένα σύνολα, αναφορικά με την επίδραση των παιγνίων καζίνου σε νεαρά πρόσωπα, ευάλωτες ομάδες και το γενικότερο κοινωνικό σύνολο και να υποβάλλει προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας·

(θ) να συνεργάζεται και να διαβουλεύεται με οργανισμούς και κυβερνητικά τμήματα για τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης της δυνατότητας δημιουργίας συμβουλευτικών επιτροπών·

(ι) να παρακολουθεί τις ενέργειες και δράσεις που αφορούν σε παράνομα παίγνια καζίνου και να ετοιμάζει μελέτες και προτάσεις για την πάταξή τους·

(ια) να συμβουλεύει και να υποβάλλει εκθέσεις στον Υπουργό αναφορικά με την ακολουθητέα πολιτική σε σχέση με την εποπτεία και επιθεώρηση του καζίνου·

(ιβ) να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες από τον παρόντα Νόμο ενέργειες, περιλαμβανομένων των ακολούθων:

(i) Να επιβλέπει τη λειτουργία του καζίνου, τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα γι’ αυτήν και τη διεξαγωγή παιγνίου εντός αυτού·

(ii) να επιβεβαιώνει ότι ο χειρισμός, η είσπραξη, διανομή και μέτρηση χρημάτων εντός του καζίνου ελέγχεται·

(iii) να εντοπίζει παραβάσεις που διαπράττονται εντός των εγκαταστάσεων καζίνου ή σε σχέση με το καζίνο·

(iν) να λαμβάνει και να διερευνά παράπονα πελατών του καζίνου σε σχέση με τη διεξαγωγή παιγνίου στο καζίνο·

(ν) να αποφασίζει επί διαφορών που προκύπτουν μεταξύ του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου και των πελατών του καζίνου·

(νi) να ελέγχει τα αρχεία του καζίνου όποτε κρίνει σκόπιμο·

(νii) να επιθεωρεί, ελέγχει και εγκρίνει εξοπλισμό παιγνίου και μάρκες για χρήση στο καζίνο·

(νiii) να ετοιμάζει και παραδίδει στον Υπουργό αναφορές σε σχέση με τη λειτουργία του καζίνου και τη διεξαγωγή παιγνίου σε αυτό όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν ο Υπουργός το ζητήσει·

(ix) να εισπράττει τα τέλη αδειοδότησης, αίτησης και τους φόρους που επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(x) να προβαίνει σε έλεγχο των οικονομικών αρχείων του καζίνου·

(xi) να επιβάλλει, στα πλαίσια των εξουσιών που της παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και σε συνεργασία με την Αστυνομία όταν αυτό απαιτείται, τους όρους της άδειας και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(xii) να διερευνά την καταλληλότητα των αιτητών και να εκδίδει τις σχετικές άδειες·

(xiii) να έχει πρόσβαση και να προβαίνει σε έλεγχο των καταστάσεων και των αρχείων του διαχειριστή και να παρακολουθεί τη λειτουργία του καζίνου καθ’ οιονδήποτε χρόνο·

(xiv) να εισπράττει και να καταθέτει στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας τους φόρους, τέλη αδειοδότησης, τέλη αίτησης και χρηματικές ποινές που οφείλονται από το διαχειριστή ή από άλλο αιτητή αδείας ή αδειούχο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ιγ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται ή επιβάλλονται στην Αρχή από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας.

(2) Η Αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της συστήνει και λειτουργεί, στη βάση ποσοστού των εσόδων της που εισπράττονται από το ετήσιο τέλος άδειας, ταμείο αποκατάστασης εθισμένων στον τζόγο ατόμων μέσω του οποίου προωθούνται δράσεις για άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων στον κοινωνικό ιστό από το παίγνιο. το ύψος των κονδυλίων που κατατίθενται στο ταμείο αυτό, καθώς και ανάλυση των σκοπών για τους οποίους έχει κατανεμηθεί περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.

Εξουσίες της Αρχής

10.-(1)Η Αρχή δύναται να διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες θεωρεί ότι είναι επωφελείς, αναγκαίες ή πρόσφορες για ή σε σχέση με την εκτέλεση των λειτουργιών της και την επίτευξη των καθηκόντων της, σύμφωνα με τις διατάξεις τον παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας νομοθεσίας και δεν δύναται να καθυστερεί αδικαιολόγητα την έκδοση αποφάσεων τις οποίες έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκδίδει με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται-

(α) Να διεξάγει έρευνες και να προβαίνει σε ακροάσεις όταν το κρίνει αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(β) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να παρουσιάζει τα στοιχεία και πληροφορίες που κρίνονται αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) να αναπτύσσει και να καθορίζει τη μέθοδο και τον τύπο των αιτήσεων, καθώς και τα απαιτούμενα τέλη για το διαχειριστή, τους υπαλλήλους καζίνου, τα στελέχη καζίνου, τους προμηθευτές ειδών παιγνίων, τους διαχειριστές Διευθέτησης και τους αντιπροσώπους Διευθέτησης·

(δ) να δημοσιεύει επιμορφωτικά έγγραφα, να προβαίνει σε έρευνες ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχέση με τα παίγνια καζίνου, να υποστηρίζει οικονομικά ή άλλως πως τη διεκπεραίωση από άλλα πρόσωπα τέτοιων δραστηριοτήτων ή την παροχή εκ μέρους τους σχετικών πληροφοριών ή συμβουλών·

(ε) να συνομολογεί συμφωνίες και να εκμισθώνει γραφεία όταν και όπως κρίνεται αναγκαίο ή πρόσφορο για τους σκοπούς εκτέλεσης των λειτουργιών ή της εκπλήρωσης των καθηκόντων της·

(στ) να καθίσταται μέλος ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε διεθνές σώμα ή οργανισμό του οποίου οι λειτουργίες, οι σκοποί ή τα καθήκοντα προσομοιάζουν με τα αντίστοιχα της Αρχής· και

(ζ) να προνοεί για την εξειδικευμένη εκπαίδευση οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αρχής και να καλύπτει τα έξοδα της εκπαίδευσης καθώς και όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με αυτή.

Διορισμός εκτελεστικού συμβούλου και άλλων εργοδοτουμένων

11.-(1)Η Αρχή διορίζει με διαφανείς και χωρίς διάκριση διαδικασίες εκτελεστικό διευθυντή κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου θέτοντας όρους και προϋποθέσεις διορισμού όπως ήθελε καθορίσει και όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε εγκρίνει.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στον Πρόεδρο και στα μέλη της Αρχής και είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαχείριση και διεύθυνση των λειτουργιών και υποθέσεων της Αρχής, σύμφωνα με τις πολιτικές του Υπουργικού Συμβουλίου και της Αρχής.

(3) Η Αρχή δύναται να τερματίζει την εργοδότηση του εκτελεστικού διευθυντή, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις διαδικασίες για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

(4) Η Αρχή δύναται να διορίζει και να εργοδοτεί κάτω από όρους και προϋποθέσεις όπως δυνατό να καθορίσει, οποιουσδήποτε αξιωματούχους, υπαλλήλους, συμβούλους, επιθεωρητές και αντιπροσώπους που κρίνονται αναγκαίοι για την αποτελεσματική εκτέλεση των λειτουργιών της και πραγμάτωση των καθηκόντων της, νοουμένου ότι οι διορισμοί αυτοί γίνονται υπό το καθεστώς εργοδότησης με σύμβαση.

Δομή, λειτουργία και προϋπολογισμός της Αρχής

12.-(1)Η Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της και η λειτουργία της καθορίζεται σε Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(2) Η Αρχή στελεχώνει γραφείο, εργοδοτεί προσωπικό και ετοιμάζει ετήσιο προϋπολογισμό για κάθε οικονομικό έτος κατ’ αναλογίαν των όρων, χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών που ισχύουν για τους ετήσιους προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμου.

(3) Η χρηματοδότηση της Αρχής για τις ανάγκες του, κατά το εδάφιο (2), προϋπολογισμού της προέρχεται από κρατική χορηγία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στον ετήσιο προϋπολογισμό της και η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την Αρχή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών ή εξόφληση υποχρεώσεων της Αρχής και για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πληρωμής στην οποία απαιτείται να προβεί η Αρχή:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε χρηματοδότηση λαμβάνεται από την Αρχή η οποία υπερβαίνει τις πραγματικές της ανάγκες για το οικονομικό έτος, λογίζεται έναντι της κρατικής χορηγίας του επόμενου οικονομικού έτους.

(4) Η Αρχή τηρεί κατάλληλους λογαριασμούς και αρχεία των συναλλαγών της και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πληρωμές γίνονται κατά το σωστό τρόπο και τη δέουσα εξουσιοδότηση και ότι ασκείται επαρκής έλεγχος επί των περιουσιακών της στοιχείων και των δαπανών που διενεργεί.

(5) Η Αρχή ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και σε περίπτωση που ο ίδιος αποφασίσει διαφορετικά, η Αρχή θα ελέγχεται είτε από τον ίδιο σε συνεργασία με ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές είτε από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές.

(6) Οποιεσδήποτε περαιτέρω λογιστικές απαιτήσεις και διαδικασίες για την τήρηση αρχείων, ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και απαιτήσεων ετησίου υποχρεωτικού ελέγχου για την Αρχή καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(7) Η Αρχή εργοδοτεί εσωτερικό ελεγκτή ο οποίος λογοδοτεί στον Πρόεδρο και στα μέλη της.

Εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

13.-(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό και οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί ρυθμίζουν οποιοδήποτε ή όλα από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό διαδικασιών αναφορικά με τις συνεδριάσεις της Αρχής, τον έλεγχο των λογαριασμών και την παρουσίαση των οικονομικών της καταστάσεων·

(β) τον καθορισμό των μεθόδων και των τύπων αίτησης, καθώς και οποιουδήποτε τύπου και/ή τελών που είναι πληρωτέα από τον αιτητή για οποιαδήποτε άδεια εκδίδεται από την Αρχή, περιλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, αδειών για καζίνο θέρετρο, για υπαλλήλους καζίνου, για στελέχη καζίνου, για διαχειριστές Διευθέτησης και για αντιπροσώπους Διευθέτησης που οποιοσδήποτε αιτητής είναι υπόχρεος να ακολουθεί, να συμπληρώνει και να συμμορφώνεται πριν από την εξέταση της αίτησής του από την Αρχή·

(γ) τον καθορισμό της λειτουργίας της Αρχής·

(δ) τον καθορισμό των απαιτούμενων διαδικασιών έγκρισης και αδειοδότησης των κατασκευαστών και προμηθευτών παιγνιομηχανημάτων, καθώς και των παροχέων υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου·

(ε) τον καθορισμό των μεθόδων, διαδικασιών και ελέγχων δέουσας επιμέλειας αναφορικά με την καταλληλότητα του διαχειριστή και άλλων αιτητών, καθώς και την παροχή πληροφοριών που αφορούν το βιογραφικό, το χαρακτήρα, τους συνεργάτες, το ποινικό μητρώο, τις επιχειρηματικές και τις οικονομικές δραστηριότητες οποιουδήποτε προσώπου·

(στ) τον καθορισμό των διαδικασιών που αφορούν τα διακριτικά που πρέπει να φέρουν προς επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους οι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι πελάτες καζίνου, οι προμηθευτές ειδών παιγνίων, οι αντιπρόσωποι Διευθέτησης και οι πελάτες Διευθέτησης και τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή περιορισμών στην πρόσβαση, στις εγκαταστάσεις καζίνου και σε άλλους περιορισμένους χώρους του καζίνου θερέτρου·

(ζ) τον καθορισμό του τρόπου και της ακολουθητέας διαδικασίας αναφορικά με τις πειθαρχικές ακροάσεις που διεξάγονται από την Αρχή, περιλαμβανομένων ειδικών κανονισμών απόδειξης που είναι εφαρμοστέοι σε αυτές τις διαδικασίες, ειδοποιήσεων σε σχέση με αυτές, καθώς και κυρώσεων και χρηματικών ποινών οι οποίες δύναται να επιβάλλονται από την Αρχή·

(η) τον καθορισμό του τρόπου και της είσπραξης φόρων καζίνου, τελών και χρηματικών ποινών·

(θ) τον καθορισμό της διαρρύθμισης του καζίνου και των περιορισμών που ισχύουν στους χώρους λειτουργίας του, των απαιτούμενων διαδικασιών για σκοπούς έγκρισης των Κανονισμών που αφορούν τα εξουσιοδοτημένα παίγνια καζίνου, τις πιθανότητες του αποδιδόμενου ποσοστού κέρδους, τις συσκευές παιγνιομηχανημάτων και τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό παιγνίου, καθώς και τις μεθόδους λειτουργίας των παιγνίων καζίνου, παιγνιομηχανημάτων και του εξοπλισμού παιγνίων·

(ι) τον καθορισμό των λόγων και των διαδικασιών για σκοπούς ανάκλησης, αναστολής ή ακύρωσης αδειών και διορισμού προσωρινού διαχειριστή καζίνου θερέτρου·

(ια) τον καθορισμό των απαιτούμενων διαδικασιών για σκοπούς παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

(ιβ) τη ρύθμιση της κατασκευής, διανομής, πώλησης και συντήρησης εξοπλισμού παιγνίων·

(ιγ)τον καθορισμό των διαδικασιών, τύπων και μεθόδων ελέγχου της διεύθυνσης, περιλαμβανομένων των οργανογραμμάτων υπαλλήλων, της επίβλεψης, της οργάνωσης, της ευθύνης και των ελάχιστων πρότυπων ασφαλείας περιλαμβανομένης της δομής του προσωπικού ασφάλειας, του συστήματος συναγερμού και άλλων ηλεκτρονικών ή οπτικών μέτρων ασφάλειας·

(ιδ) τον καθορισμό των ελάχιστων διαδικασιών που είναι αναγκαίες για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου επί των εσωτερικών δημοσιονομικών υποθέσεων του διαχειριστή, περιλαμβανομένων προνοιών για την ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων και εισπράξεων, την καταγραφή μετρητών, την απόδειξη χρεών, τη διατήρηση αξιόπιστων αρχείων, λογαριασμών και αναφορών συναλλαγών, λειτουργιών και συμβάντων περιλαμβανομένων αναφορών προς την Αρχή·

(ιε) τον καθορισμό των ελάχιστων πρότυπων μεθόδων, διαδικασιών και τύπων λογιστικής, ενιαίου κώδικα λογαριασμών και κατηγοριοποίησης λογαριασμών και οποιωνδήποτε άλλων πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς συνοχής, συγκρισιμότητας και αποτελεσματικής αποκάλυψης όλων των οικονομικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των ποσοστών κερδών από παίγνια καζίνου, τραπέζια παιγνίου, συσκευές παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους.

(ιστ) την πλήρωση της απαίτησης υποβολής περιοδικών οικονομικών αναφορών καθώς και για τον τύπο αυτών, περιλαμβανομένου του ετήσιου ελέγχου που διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ο οποίος έχει εξασφαλίσει άδεια δυνάμει των διατάξεων του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, που να επιβεβαιώνει την οικονομική κατάσταση του διαχειριστή καζίνου θερέτρου, καθώς και κατά πόσον οι λογαριασμοί, τα αρχεία, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου που πρέπει να τηρούνται εφαρμόζονται από τον αδειούχο όπως απαιτείται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(ιζ) τη ρύθμιση του τρόπου της διαφήμισης του διαχειριστή καζίνου θερέτρου η οποία σχετίζεται με τα παίγνια, τους εργοδοτουμένους και τους αντιπροσώπους του και του τρόπου διασφάλισης ότι οι διαφημίσεις είναι αληθείς, καλόγουστες, δεν είναι προσβλητικές, δεν προωθούν τα παίγνια ως οικονομική συναλλαγή και προωθούν το καζίνο θέρετρο ως σύνολο και όχι μόνο το καζίνο·

(ιη) τη ρύθμιση του τρόπου ψυχαγωγίας που παρέχεται από το διαχειριστή·

(ιθ) τις πρόνοιες που πρέπει να λαμβάνονται αναφορικά με τη διανομή και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών εντός των εγκαταστάσεων καζίνου οι οποίες θα πρέπει να επιτρέπουν την παροχή και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στο χώρο διεξαγωγής παιγνίων καζίνου·

(κ) τη ρύθμιση του υποχρεωτικού και του εθελούσιου αποκλεισμού συγκεκριμένων ατόμων·

(κα) τον καθορισμό των ελαχίστων απαιτήσεων και διαδικασιών για τη διάθεση φιλοφρονητικών παροχών και Διευθετήσεων·

(κβ) τον καθορισμό των διαδικασιών επίλυσης διαφορών που προκύπτουν μεταξύ του διαχειριστή και των πελατών καζίνου·

(κγ) τον καθορισμό των απαιτήσεων κοινοποίησης και έγκρισης αλλαγών της κατάστασης του διαχειριστή·

(κδ) τον καθορισμό των απαιτήσεων για κοινοποίηση συγκεκριμένων τύπων συμβολαίων προμηθειών στο καζίνο·

(κε) τον καθορισμό των απαιτήσεων για το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου του διαχειριστή,

(κστ) τον καθορισμό των απαιτούμενων διαδικασιών και τελών για την έγκριση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου·

(κζ) τον καθορισμό των καθηκόντων εργασίας των επιθεωρητών της Αρχής·

(κη) την εισαγωγή κριτηρίων για την είσοδο πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις εγκαταστάσεις καζίνου, που περιλαμβάνουν τον έλεγχο φορολογικού φακέλου, την έκδοση ειδικής ταυτότητας εισόδου καθώς και οποιαδήποτε άλλα κριτήρια ήθελε κριθεί αναγκαίο για την προστασία των Κυπρίων πολιτών από τις αρνητικές επιπτώσεις του εθισμού στον τζόγο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΖΙΝΩΝ
Εγκυρότητα συμβάσεων σε σχέση με παίγνια

14. Οι ακόλουθες συμβάσεις είναι έγκυρες και εφαρμοστέες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

(α) Οποιαδήποτε σύμβαση συνομολογείται μεταξύ του διαχειριστή καζίνου θερέτρου και των πελατών καζίνου για τη διεξαγωγή παιγνίου στο καζίνο, το οποίο διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις τον παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(β) οποιαδήποτε σύμβαση συνομολογείται μεταξύ του διαχειριστή καζίνου θερέτρου και των πελατών καζίνου για τη χρήση στο καζίνο παιγνιομηχανήματος, το οποίο αδειοδοτήθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

Περίοδος αποκλειστικότητας για ένα μόνο καζίνο θέρετρο

15.-(1)Η Αρχή κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας καζίνου θερέτρου σε διαχειριστή καζίνου θερέτρου, απαγορεύεται να παραχωρήσει άλλη άδεια καζίνου θερέτρου ή οποιαδήποτε άλλη άδεια καζίνου εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονική περίοδος ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που ο διαχειριστής έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την ανέγερση του καζίνου θερέτρου και ο διαχειριστής δεν έχει λάβει εντός της περιόδου αυτής οριστική απάντηση, η περίοδος αποκλειστικότητας παρατείνεται για αντίστοιχη χρονική περίοδο όση και η υπέρβαση των καθορισμένων ενενήντα (90) ημερών.

(2) Για χρονική περίοδο που συμφωνείται μεταξύ της Αρχής και του διαχειριστή, ο διαχειριστής πριν το άνοιγμα του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου, δύναται να θέσει σε λειτουργία ένα προσωρινό καζίνο είτε εντός του χώρου ανέγερσης του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου είτε σε άλλο χώρο που ήθελε εγκριθεί από την Αρχή, ως μέρους της κατά φάση ανάπτυξής του:

Νοείται ότι, η λειτουργία προσωρινού καζίνου τελεί υπό την αίρεση της αυστηρής τήρησης από το διαχειριστή των εγκεκριμένων πλάνων και των χρονοδιαγραμμάτων ανάπτυξης για το καζίνο θέρετρο καθώς και οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων περιλαμβάνονται στην εν λόγω άδεια:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε έγκριση για λειτουργία προσωρινού καζίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης για το καζίνο θέρετρο, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Αρχής και ακυρώνεται αυτοδικαίως με την έναρξη των εργασιών του καζίνου στο καζίνο θέρετρο.

(3) Ο διαχειριστής απαγορεύεται να αναπτύξει ή να λειτουργήσει οποιαδήποτε άλλα καζίνα στη Δημοκρατία πέραν του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου ή του προσωρινού καζίνου που δύναται να αναπτύξει με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) ή των εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) ο διαχειριστής είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στις ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18.

Εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου

16.-(1)Η άδεια καζίνου θερέτρου που παραχωρείται στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου αφορά ένα μοναδικό καζίνο θέρετρο στο χώρο που επιλέγεται από τον ίδιο το διαχειριστή και εγκρίνεται από την Αρχή, αλλά επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στο άρθρο 4, ο διαχειριστής καζίνου θερέτρου επιτρέπεται να αναπτύξει και να λειτουργήσει μέχρι τέσσερις (4) εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου πέραν του καζίνου θερέτρου, με μέγιστο αριθμό τα πενήντα (50) παιγνιομηχανήματα και τα πέντε (5) τραπέζια παιγνίου:

Νοείται ότι, στις τρεις (3) από τις τέσσερις (4) εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση παιγνιομηχανημάτων και απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζιών παιγνίου.

(2) Η εξάσκηση του δικαιώματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου για λειτουργία μέχρι τεσσάρων (4) εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου πέραν του καζίνου θερέτρου, γίνεται μόνον εφόσον ο διαχειριστής επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα αυτό και αφού υποβληθεί εκ μέρους του σχετικό αίτημα προς την Αρχή με το οποίο ο διαχειριστής τεκμηριώνει ότι η λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων συμβάλλει στην καταπολέμηση της εγκληματικής δραστηριότητας που συνδέεται με το παίγνιο καθώς και στην αποτροπή ατόμων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε παίγνια καζίνου από το να συμμετέχουν σε παίγνια που διεξάγονται σε παράνομα και μη ρυθμιζόμενα υποστατικά και νοουμένου ότι θα ληφθεί σχετική έγκριση από την Αρχή:

Νοείται ότι, οι εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου τοποθετούνται σε διαφορετικές επαρχίες της Δημοκρατίας οι οποίες επιλέγονται από το διαχειριστή και είναι άλλες από την επαρχία λειτουργίας του καζίνου θερέτρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου πρέπει να λειτουργούν υποστηρικτικά ως προς τη λειτουργία του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου.

(3) Οι εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου αποτελούν μέρος της άδειας για το καζίνο θέρετρο και διέπονται από τους όρους της εν λόγω άδειας, τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και τους όρους οποιασδήποτε άλλης άδειας απαιτείται για τον εγκεκριμένο χώρο από τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς ή/και από την Αρχή.

(4) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου λάβει τη σχετική έγκριση από την Αρχή για να ασκήσει το δικαίωμα λειτουργίας εγκατάστασης δορυφορικού καζίνου, καλείται να καταβάλει τα σχετικά τέλη που καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(5) Το δικαίωμα του διαχειριστή για την ανάπτυξη και λειτουργία εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου αφενός και οι εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου αφετέρου, ανήκουν στον και τυγχάνουν διαχείρισης από το διαχειριστή και δεν πωλούνται, δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Μεταβίβαση κυριότητας από τους μετόχους του διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή του ιδιοκτήτη γης ή κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο

17.-(1)Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας καζίνου θερέτρου-

(α) Κανένας μέτοχος της εταιρείας του διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή του ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο δεν δύναται να μεταβιβάσει ή διαθέσει ή μετατρέψει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αρχής, οποιοδήποτε μέρος συμφέροντός του στο διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη της γης καζίνου θερέτρου, στην έκταση που το συμφέρον που προτίθεται να μεταβιβάσει ή διαθέσει ή μετατρέψει είναι -

(i) ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατόν(10%) των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο, σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι δημόσια εισηγμένη εταιρεία ή του πέντε τοις εκατόν (5%) των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο σε όλους τους άλλους μετόχους· ή

(ii) ίσο ή μεγαλύτερο του ποσοστού όλων των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρει το συμφέρον του κύριου μετόχου του διαχειριστή καζίνου-θέρετρο ή του ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο· και

(β) κανένα πρόσωπο άλλο από τον κύριο μέτοχο του διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο δεν δύναται χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αρχής να αποκτήσει οποιοδήποτε συμφέρον στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο στην έκταση που μετά από την απόκτηση, το ποσοστό του συνόλου των ψήφων που φέρει το συμφέρον εκείνου του προσώπου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο είναι-

(i) ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατόν (10%) των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με ψήφο στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο σε περίπτωση που το πρόσωπο είναι δημόσια εγγεγραμμένη εταιρεία ή του πέντε τοις εκατόν (5%) των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με ψήφο στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο για όλα τα άλλα πρόσωπα· και

(ii) ίσο ή μεγαλύτερο του ποσοστού του συνόλου των ψήφων που φέρουν στο συμφέρον του κύριου μετόχου του διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή του ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, πρόσωπο κατέχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο, σε περίπτωση που αυτό-

(α) Κατέχει οποιαδήποτε μετοχή με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο· ή

(β) θεωρείται ότι ελέγχει οποιοδήποτε ποσοστό του συνόλου των ψήφων στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο· και

το ποσοστό του συνόλου των ψήφων που φέρει το συμφέρον του προσώπου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο σε συγκεκριμένο χρόνο είναι το σύνολο -

(αα) του ποσοστού που αντιπροσωπεύει την αναλογία των ψήφων που φέρουν οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο, σε αντιστοιχία με το σύνολο των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο κατά το χρόνο εκείνο· και

(ββ) κάθε ποσοστό από το σύνολο των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο, το οποίο θεωρείται ότι ελέγχει κατά το χρόνο εκείνο.

Απαγόρευση διεξαγωγής ή παροχής διευκολύνσεων για παίγνια καζίνου και παιγνιομηχανήματα χωρίς άδεια καζίνου

18.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν διεξάγει ή παρέχει οποιεσδήποτε διευκολύνσεις για παίγνια καζίνου ή παιγνιομηχανήματα στη Δημοκρατία χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει έγκυρη άδεια καζίνου που παραχωρείται από την Αρχή.

(2) Πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί καζίνο χωρίς άδεια καζίνου από την Αρχή είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης ή σε χρηματική ποινή ή και στις δύο ποινές όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 89:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδίκης προσώπου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, το δικαστήριο δύναται επιπροσθέτως των ποινών που καθορίζονται στο άρθρο 89, να διατάξει την πληρωμή από το πρόσωπο αυτό όλου του χρηματικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στο ακαθάριστο εισόδημά του από παράνομο παίγνιο καζίνου κατά την περίοδο διάπραξης του αδικήματος.

Συντονιστική Επιτροπή

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Συντονιστική Επιτροπή για τη διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης και την επιλογή κατάλληλου προσώπου για την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου θερέτρου.

(2) Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από έξι (6) μέλη και ένα γραμματέα, οι οποίοι επιλέγονται από διάφορες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, ως ακολούθως:

(α) Τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο·

(β) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του·

(γ) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του·

(δ) τον  Γενικό  Διευθυντή  του  Υπουργείου  Μεταφορών,  Επικοινωνιών  και  Έργων  ή εκπρόσωπό του·

(ε) τον Γενικό Λογιστή ή εκπρόσωπό του∙

(στ) έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργείου Τουρισμού∙ και

(ζ) έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργείου Τουρισμού, ως γραμματέα.

(3) Στις συνεδρίες της Συντονιστικής Επιτροπής καλούνται και έχουν δικαίωμα να παραστούν ως παρατηρητές, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπός του και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπός του.

(4) Κάθε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής διορίζεται υπό όρους που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο σε κάθε διαδικασία αδειοδότησης δύναται να καθορίσει νέους όρους διορισμού.

Διαδικασία αδειοδότησης

20.-(1)Η Συντονιστική Επιτροπή διαχειρίζεται την ανταγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις βέλτιστες πρακτικές για την προσέλκυση και την αξιολόγηση κατάλληλων υποψηφίων για την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου θερέτρου.

(2) Η ανταγωνιστική διαδικασία αποτελείται από το στάδιο προεπιλογής και το στάδιο πρόσκλησης προεπιλεγέντων υποψηφίων, ως ακολούθως:

(α) Κατά το στάδιο προεπιλογής η Συντονιστική Επιτροπή ζητεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θέτοντας τα κριτήρια για την προεπιλογή στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περιορίζοντας τον αριθμό των προεπιλεγέντων σε τρία (3) πρόσωπα και αφού επιλέξει τους τελικούς προεπιλεγέντες υποψηφίους θέτει προς επικύρωση τον τελικό κατάλογο υποψηφίων στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να απορρίψει οποιοδήποτε υποψήφιο σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτός είναι ακατάλληλος για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή/και εθνικής ασφαλείας παραθέτοντας τους λόγους για την απόρριψή του:

Νοείται ότι, στην ως άνω περίπτωση θα υποβάλλεται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για επικύρωση ο επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος εφόσον υφίσταται τέτοιος:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω κοινοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(β) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους τελικούς προεπιλεγέντες υποψήφιους που επιλέγηκαν κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις.

(3) Η Συντονιστική Επιτροπή προχωρεί σε επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου στη βάση της συνολικής βαθμολογίας που οι υποψήφιοι εξασφάλισαν κατά την αξιολόγησή τους στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας και επιλέγει τον υποψήφιο που εξασφάλισε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.

(4) Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον επιλεγέντα υποψήφιο να υποβάλει οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει αναγκαία για σκοπούς διαπίστωσης της καταλληλότητάς του να κατέχει άδεια καζίνο θέρετρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22, και εφόσον αυτός κριθεί κατάλληλος υποβάλλει το όνομά του στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση.

(5) Η επιλογή του υποψηφίου εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής υποβάλλεται εκ νέου προς επικύρωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, μόνο όσον αφορά οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή νέα πρόσωπα που περιλήφθηκαν στη σύσταση του επιλεγέντος υποψηφίου, τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την επικύρωση του υποψηφίου στη διαδικασία προεπιλογής:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απορρίψει τον επιλεγέντα από τη Συντονιστική Επιτροπή, υποψήφιο, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή/και εθνικής ασφαλείας, παραθέτοντας τους λόγους για την απόφαση του αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν υφίστανται οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή νέα πρόσωπα, το Υπουργικό Συμβούλιο επικυρώνει την επιλογή της Συντονιστικής Επιτροπής.

(6) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο δεν επικυρώσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4), τον επιλεγέντα υποψήφιο, τότε επιλεγείς υποψήφιος θεωρείται ο υποψήφιος με την αμέσως επόμενη υψηλότερη βαθμολογία αξιολόγησης της Συντονιστικής Επιτροπής, τον οποίο η Συντονιστική Επιτροπή εξετάζει για την καταλληλότητά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), και εφόσον κριθεί κατάλληλος υποβάλλει το όνομά του στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση:

Νοείται ότι, η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου επιτευχθεί η επικύρωση ενός υποψηφίου ή η διαδικασία αδειοδότησης ακυρωθεί ελλείψει κατάλληλου υποψηφίου.

(7) Μετά την τελική επικύρωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, η Συντονιστική Επιτροπή ενημερώνει τον επιλεγέντα υποψήφιο και την Αρχή για την επιλογή και η Αρχή τον καλεί να καταβάλει το αρχικό τέλος άδειας και αφού το καταβάλει προχωρεί στην έκδοση της άδειας για καζίνο θέρετρο.

Εξέταση της καταλληλότητας του επιλεγέντος υποψηφίου

21.-(1)Η Συντονιστική Επιτροπή προτού προχωρήσει στην υποβολή του επιλεγέντος υποψηφίου προς επικύρωση στο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 20, διενεργεί έρευνα δέουσας επιμέλειας και εξετάζει την καταλληλότητα του υποψηφίου να κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου.

(2) Η Συντονιστική Επιτροπή διεξάγει έρευνα και ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και ερευνά και αξιολογεί την καταλληλότητα του επιλεγέντος υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή και να κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου.

(3) Η Συντονιστική Επιτροπή, αφού ολοκληρώσει την εξέταση του επιλεγέντος υποψηφίου, ενημερώνει αυτόν γραπτώς κατά πόσο έχει εγκριθεί ή απορριφθεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίσει ότι ο επιλεγείς υποψήφιος είναι ακατάλληλος να κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου, παραθέτει τους λόγους της απόρριψής του.

(4) Στην περίπτωση απόρριψης του επιλεγέντος υποψηφίου, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο που εξασφάλισε την αμέσως επόμενη ψηλότερη βαθμολογία, να υποβάλει στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 20 και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου επιτευχθεί η έγκριση ενός υποψηφίου ή η διαδικασία αδειοδότησης ακυρωθεί ελλείψει κατάλληλου υποψηφίου.

Καταλληλότητα επιλεγέντος υποψηφίου

22. Η Συντονιστική Επιτροπή δεν εγκρίνει πρόσωπο να κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου, εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι-

(α) Ο επιλεγείς υποψήφιος· και

(β) κάθε μέτοχος που κατέχει ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) ή/και περισσότερο των μετοχών και/ή των δικαιωμάτων ψήφου του επιλεγέντος υποψηφίου για δημόσιες εισηγμένες εταιρείες· και

(γ) κάθε μέτοχος που κατέχει ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) ή/και περισσότερο των μετοχών και/ή των δικαιωμάτων ψήφου του επιλεγέντος υποψηφίου για εταιρείες που δεν είναι δημόσια εισηγμένες· και

(δ) διεύθυνση και κάθε συνεργάτης του επιλεγέντος υποψηφίου,

είναι πρόσωπα κατάλληλα για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διαχείριση ή λειτουργία του καζίνου θερέτρου ή να σχετίζονται με τη διαχείριση ή λειτουργία του καζίνου θερέτρου.

Άδεια καζίνου θερέτρου και όροι

23.-(1) Η παραχώρηση άδειας για ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο συνίσταται στην ανάπτυξη, λειτουργία και διατήρηση ενός ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου ως συνόλου και κατ’ ουδένα λόγο μεμονωμένου καζίνου ως τέτοιου, υπό όρους τους οποίους η Αρχή θεωρεί αναγκαίους να θέσει.

(2) Χωρίς περιορισμό των θεμάτων για τα οποία είναι δυνατό να τεθούν όροι για την έκδοση άδειας ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου, όροι δύναται να τεθούν για οποιοδήποτε θέμα προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(3) Η άδεια για ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο παραχωρείται υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που τίθενται σε αυτή και για τη χρονική περίοδο και τον τόπο που καθορίζονται σε αυτή.

Διάρκεια άδειας καζίνου θερέτρου

24. Άδεια για ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου παραχωρείται για περίοδο τριάντα (30) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία της παραχώρησής της, υπό την αίρεση της μη πρόωρης ακύρωσης ή παράδοσής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ανανέωση άδειας καζίνου θερέτρου

25.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24, αίτηση από το διαχειριστή προς την Αρχή, προς ανανέωση της άδειας καζίνου θερέτρου την οποία αυτός κατέχει μετά την εκπνοή της, δεν δύναται να υποβληθεί προς την Αρχή πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία παραχώρησης της πρώτης άδειας καζίνου θερέτρου.

(2) Αίτηση προς ανανέωση της άδειας καζίνου θερέτρου από το διαχειριστή προς την Αρχή, υποβάλλεται στη μορφή που αποφασίζεται από την Αρχή και συνοδεύεται από τα έγγραφα και τις πληροφορίες που δυνατό η Αρχή να ζητήσει από το διαχειριστή.

(3) Η περίοδος ανανέωσης και οποιαδήποτε τέλη ανανέωσης άδειας καζίνου θερέτρου αποφασίζονται από την Αρχή με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά το χρόνο κατάθεσης από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου της αίτησης προς ανανέωσή της.

Τέλη άδειας καζίνου θερέτρου

26.-(1) Για την παραχώρηση της άδειας καζίνου θερέτρου, ο διαχειριστής καταβάλλει προκαταβολικά στην Αρχή το αρχικό τέλος άδειας και στη συνέχεια ετήσιο τέλος άδειας, πληρωτέο σε τέτοιο χρόνο και με τέτοιο τρόπο όπως καθορίζεται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Το ποσό του αρχικού τέλους άδειας καζίνου θερέτρου είναι το ποσό το οποίο ο διαχειριστής καταβάλλει σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε ως αιτητής στην ανταπόκρισή του προς την πρόσκληση για υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για χορήγηση άδειας καζίνου θερέτρου.

(3) Το ποσό του ετήσιου τέλους άδειας καζίνου θερέτρου, το οποίο οφείλεται για τα πρώτα τέσσερα (4) έτη τα οποία ακολουθούν την έκδοση άδειας καζίνου θερέτρου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€2.500.000) για κάθε έτος και για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη μετά το τέταρτο έτος, τα οποία ακολουθούν τη χορήγηση της άδειας καζίνου θερέτρου στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) για κάθε έτος.

(4) Με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας καζίνου θερέτρου και ακολούθως μία φορά κάθε τέσσερα (4) έτη κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η αδεία καζίνου θερέτρου, η Αρχή δύναται να αναθεωρεί το ετήσιο τέλος αδείας, εφόσον τέτοια αναθεώρηση κρίνεται αναγκαία από την Αρχή για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων, σύμφωνα με τα προϋπολογισθέντα για την Αρχή και εγκριθέντα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ποσά.

(5) Το ποσό του ετήσιου τέλους το οποίο προκύπτει από την αναθεώρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) δεν δύναται να είναι μικρότερο των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) και οποιαδήποτε αύξηση δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) του ετήσιου τέλους κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο των τεσσάρων (4) ετών.

(6) Μετά την αναθεώρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (4), η Αρχή δύναται να ζητήσει την καταβολή αυξημένου ετήσιου τέλους αδείας καζίνου θερέτρου με τη λήξη της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου.

Τροποποίηση όρων άδειας καζίνου θερέτρου

27.-(1) Τροποποίηση των όρων της άδειας καζίνου θερέτρου δύναται να προταθεί είτε από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου κατόπιν αιτήματός του προς την Αρχή είτε από την Αρχή με έγγραφη κοινοποίηση της προτεινόμενης τροποποίησης στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου.

(2) Η Αρχή παρέχει στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου τέτοια χρονική προθεσμία όπως είναι δυνατό να καθορίσει, κατά την οποία ο διαχειριστής δύναται να υποβάλλει παραστάσεις προς την Αρχή αναφορικά με την προτεινόμενη από αυτήν, τροποποίηση.

(3) Κατόπιν μελέτης οποιωνδήποτε παραστάσεων έχουν υποβληθεί από το διαχειριστή, η Αρχή αποφασίζει κατά πόσο θα προβεί στην προτεινόμενη τροποποίηση, με ή χωρίς αλλαγές επί της αρχικής πρότασης, και κοινοποιεί στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου την απόφασή της:

Νοείται ότι, εάν η τροποποίηση αφορά ουσιώδη όρο της άδειας καζίνου θερέτρου, η Αρχή οφείλει να προβεί σε συμφωνία με το διαχειριστή για την τροποποίηση αυτή, προτού αυτή υιοθετηθεί.

(4) Τροποποίηση η οποία εγκρίνεται από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) καθίσταται εφαρμοστέα από την ημερομηνία που η κοινοποίηση της απόφασης αποστέλλεται στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία καθορίζεται στην κοινοποίηση της απόφασης προς το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου.

Όρια καζίνου

28.-(1) Τα όρια του επιτρεπόμενου χώρου των εγκαταστάσεων καζίνου καθορίζονται με βάση την άδεια καζίνου θερέτρου, εντός του καθορισμένου χώρου για τον οποίο αυτή παραχωρήθηκε.

(2) Η Αρχή δύναται, κατά την κρίση της, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αίτησης του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου να προτείνει επαναπροσδιορισμό των ορίων των εγκαταστάσεων του καζίνου εντός του καθορισμένου χώρου για τον οποίο η σχετική άδεια παραχωρήθηκε:

Νοείται ότι, επαναπροσδιορισμός των ορίων του καζίνου δύναται να προταθεί από την Αρχή μόνο για λόγους ουσιαστικούς και αναγκαίους για τη διαφύλαξη των κυβερνητικών στρατηγικών σκοπών για την αποτροπή εγκλήματος, περιορισμού και ελέγχου του παιγνίου και προστασίας ανηλίκων και ευάλωτων προσώπων.

(3)(α) Η αίτηση του διαχειριστή καζίνου θερέτρου για επαναπροσδιορισμό των ορίων του καζίνου απαιτεί την καταβολή τέλους αίτησης, το οποίο καθορίζεται με βάση τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(β) Ο προσδιορισμός ή ο επαναπροσδιορισμός των ορίων των εγκαταστάσεων του καζίνου γίνεται εφόσον η Αρχή συμφωνήσει με το διαχειριστή τα νέα όρια του καζίνου θερέτρου, κατόπιν γραπτής κοινοποίησης των νέων ορίων ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, όπως αυτή καθορίζεται στην κοινοποίηση.

Μεταβίβαση, υποθήκευση και επιβάρυνση της άδειας του καζίνου θερέτρου

29.-(1) Η άδεια καζίνου θερέτρου, η οποία παραχωρείται από την Αρχή δεν μεταβιβάζεται εκτός εάν ληφθεί εκ των προτέρων η γραπτή συγκατάθεση της Αρχής και του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε πρόταση μεταβίβασης της άδειας καζίνου θερέτρου σε άλλο πρόσωπο, απαιτεί εξέταση της καταλληλότητας του προτεινόμενου αποδέκτη αυτής, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο κέκτηται τις ίδιες εξουσίες επικύρωσης οποιουδήποτε προτεινόμενου νέου διαχειριστή καζίνου θερέτρου, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 20 και εξετάζει την καταλληλότητά του να λειτουργεί καζίνο θέρετρο βάσει της εμπειρίας, των προσόντων, των οικονομικών δυνατοτήτων και της ικανότητας και δέσμευσής του προς επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Δημοκρατίας.

(2) Ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου δεν επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο την άδεια καζίνου θερέτρου, εκτός εάν η επιβάρυνση αυτή αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του καζίνου θερέτρου και αφού προηγουμένως εξασφαλίσει την έγκριση της Αρχής και του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πειθαρχική διαδικασία εναντίον του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου και κυρώσεις

30.-(1) Ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία από την Αρχή για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους, εάν κατά την κρίση της Αρχής-

(α) με δική του υπαιτιότητα, η άδεια καζίνου θερέτρου έχει εξασφαλιστεί παράτυπα και κατά το χρόνο παραχώρησης ή ανανέωσής της υπήρχαν λόγοι που συνηγορούσαν στην άρνηση χορήγησής της·

(β) με δική του υπαιτιότητα, οι εγκαταστάσεις του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου δεν είναι πλέον κατάλληλες για την εξυπηρέτηση του αρχικού σχεδιασμού ή τη διεξαγωγή λειτουργιών καζίνου και δεν προβαίνει στην επιδιόρθωσή τους·

(γ) δεν θεωρείται πλέον πρόσωπο κατάλληλο να κατέχει την άδεια καζίνου θερέτρου, ειδικότερα σε σχέση με τα κριτήρια που τίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22·

(δ) παραλείπει να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει δώσει πληροφορίες γνωρίζοντας ότι αυτές είναι ψευδείς ή παραπλανητικές ή με συνειδητή αμέλεια για το κατά πόσο είναι αληθείς ή ψευδείς· ή

(ε) έχει διαπραχθεί σοβαρή παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας σε αυτόν άδειας καζίνου θερέτρου βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είτε από τον ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο υπεύθυνο για το καζίνο είτε από αντιπρόσωπο αυτού είτε από υπάλληλο καζίνου ή στέλεχος του καζίνου, η οποία-

(i) επηρεάζει σοβαρά την ακεραιότητα των λειτουργιών του καζίνου ή την ακεραιότητα των παιγνίων στο καζίνο ή υπονομεύει σοβαρά οποιοδήποτε μέτρο προβλέπεται για την προστασία ατόμων ή του κοινωνικού συνόλου έναντι αρνητικών επιπτώσεων από τα παίγνια καζίνου,

(ii) έχει προκαλέσει ή δύναται να προκαλέσει παράνομα την απόδοση σημαντικού οικονομικού οφέλους ή τη σημαντική οικονομική απώλεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο,

(iii) έχει προκύψει ως αποτέλεσμα ηθελημένης πρόθεσης ή συνειδητής αμέλειας αναφορικά με τη συμμόρφωση προς ισχύοντες κανονισμούς,

(iν) έχει προκύψει από ή σε σχέση με συστημική αποτυχία ή πολλαπλές αποτυχίες στη διαχείριση ή τη λειτουργία του καζίνου, ή

(ν) είναι επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον ή τη δημόσια τάξη.

(2) Η Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις εναντίον του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου για τις πράξεις ή τις παραλείψεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1), ως ακολούθως:

(α) Να ακυρώσει ή να αναστείλει την άδεια του καζίνου θερέτρου·

(β) να εκδώσει επιστολή επίπληξης ή διάταγμα παύσης και αποχής·

(γ) να διαφοροποιήσει τους όρους της άδειας του καζίνου θερέτρου· και

(δ) να επιβάλει χρηματική ποινή για κάθε λόγο για τον οποίο ο διαχειριστής υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία τα μέγιστα ποσά της οποίας καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

Προσωρινός διαχειριστής σε περίπτωση ακύρωσης, παράδοσης ή αναστολής της άδειας καζίνου θερέτρου

31.-(1) Εάν η άδεια του καζίνου θερέτρου ακυρωθεί ή ανασταλεί ή εκδοθεί διάταγμα παύσης και αποχής, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 30 ή παραδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, η Αρχή, με την έγκριση του Υπουργού, δύναται να διορίσει προσωρινό διαχειριστή για να συνεχίσει τη λειτουργία του καζίνου θερέτρου μέχρι την επιλογή νέου μόνιμου διαχειριστή.

(2) Κατά το διορισμό του προσωρινού διαχειριστή, η Αρχή λαμβάνει υπόψη της την καταλληλότητα του προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και εξασφαλίζει την επικύρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.

(3) Ο προσωρινός διαχειριστής διορίζεται υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως η Αρχή κρίνει κατάλληλους.

(4) Η άδεια του προσωρινού διαχειριστή τερματίζεται με το διορισμό του νέου μόνιμου διαχειριστή.

(5) Ο προσωρινός διαχειριστής, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου του διορισμού του θεωρείται ότι κατέχει την άδεια καζίνου θερέτρου, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του διαχειριστή καζίνου θερέτρου, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και υπόκειται στους ίδιους όρους της άδειας καζίνου θερέτρου που ίσχυαν για το πρόσωπο που κατείχε την εν λόγω άδεια πριν από την ακύρωση, παύση, παράδοση ή αναστολή της.

(6) Η Αρχή εκδίδει κανόνες για σκοπούς -

(α) Καθορισμού των δικαιωμάτων και των καθηκόντων του προσωρινού διαχειριστή·

(β) περιορισμού της χρήσης των καθαρών εισοδημάτων που λαμβάνονται από τον προσωρινό διαχειριστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καζίνου θερέτρου από αυτόν·

(γ) καθορισμού της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη της γης ή των κτηρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο να παρέχει στον προσωρινό διαχειριστή απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση των κτηρίων και της γης του καζίνου θερέτρου, κατά την περίοδο της προσωρινής λειτουργίας του καζίνου θερέτρου·

(δ) καθορισμού δίκαιης αποζημίωσης του ιδιοκτήτη των κτηρίων και της γης του καζίνου θερέτρου για χρήση των κτηρίων και της γης του κατά την περίοδο της λειτουργίας του καζίνου θερέτρου από τον προσωρινό διαχειριστή και απαγόρευσης της μεταβίβασης των κτηρίων και της γης του καζίνου θερέτρου κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής.

(7) Κατά την περίοδο διορισμού του προσωρινού διαχειριστή, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται κατά τη διακριτική του ευχέρεια να διορίσει νέα Συντονιστική Επιτροπή για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και να συνδράμει στην επιλογή του νέου μόνιμου διαχειριστή του καζίνου θερέτρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 20 έως 22 και στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

Παράδοση της άδειας του καζίνου θερέτρου

32.-(1) Ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου δύναται να παραδώσει την άδεια καζίνου θερέτρου δίνοντας γραπτή ειδοποίηση έξι (6) μηνών στην Αρχή ή τέτοια άλλη χρονική ειδοποίηση όπως δύναται να εγκριθεί από την Αρχή.

(2) Η παράδοση της άδειας ισχύει μόνο εφόσον ληφθεί η συγκατάθεση της Αρχής, σε χρόνο ο οποίος καθορίζεται από αυτήν και νοουμένου ότι ο διαχειριστής συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε όρους παράδοσης που η Αρχή δυνατό να επιβάλει.

ΜΕΡΟΣ IV ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ώρες και ημέρες λειτουργίας καζίνου θερέτρου

33.-(1) Το καζίνο θέρετρο επιτρέπεται να λειτουργεί είκοσι τέσσερεις (24) ώρες την ημέρα και για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

(2) Ο διαχειριστής καταθέτει στην Αρχή πρόγραμμα προτεινόμενων ωρών λειτουργίας, το οποίο γνωστοποιείται σε αυτήν πριν τεθεί σε εφαρμογή.

(3) Οποιαδήποτε προτιθέμενη διαφοροποίηση από το διαχειριστή στις ώρες λειτουργίας πρέπει να γνωστοποιείται εκ των προτέρων γραπτώς από τον ίδιο στην Αρχή.

Κάπνισμα

34. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο εντός των χώρων όπου διεξάγονται παίγνια καζίνου και οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι διακριτοί από τους υπόλοιπους χώρους του καζίνου θερέτρου:

Νοείται ότι, οι χώροι όπου διεξάγονται παίγνια καζίνου δεν αποτελούν χώρο απαγόρευσης καπνίσματος κατά την έννοια του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου.

Τέλος εισόδου και ιδιότητα μέλους

35. Κανένα τέλος εισόδου ή προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους δεν επιτρέπεται να επιβληθεί από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου σε πελάτες καζίνου χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αρχής:

Νοείται ότι, το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τον έλεγχο από το διαχειριστή των προϋποθέσεων εισόδου με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Απαγόρευση εισόδου πελατών καζίνου στο καζίνο

36. Η είσοδος οποιουδήποτε πελάτη καζίνου στο καζίνο δύναται να απαγορευθεί ή δύναται να ζητηθεί από αυτόν να αποχωρήσει από το καζίνο ή δύναται αυτός να αποκλειστεί προσωρινά ή μόνιμα από τις εγκαταστάσεις καζίνου καθ’ οιονδήποτε χρόνο, κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατόπιν εντολής της Αρχής, της Αστυνομίας ή κατόπιν έκδοσης διατάγματος δικαστηρίου ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους σχετίζονται με τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης ή για αιτιολογημένους λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Είσοδος επιθεωρητών στο καζίνο

37.-(1) Επιθεωρητής της Αρχής καθ’ οιονδήποτε χρόνο και αφού επιδείξει την κάρτα διαπίστευσης του στο διαχειριστή του καζίνου, δύναται να εισέλθει και να παραμείνει στις εγκαταστάσεις του καζίνου για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό-

(α) Της επίβλεψης των λειτουργιών του καζίνου·

(β) του ελέγχου κατά πόσο οι λειτουργίες του καζίνου διεξάγονται, εποπτεύονται και διευθύνονται με τον κατάλληλο τρόπο·

(γ) της επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς· και

(δ) της με οποιονδήποτε τρόπο άσκησης των καθηκόντων αυτού τα οποία προκύπτουν από τους όρους εργοδότησής του από την Αρχή.

(2) Τα περαιτέρω καθήκοντα εργασίας του επιθεωρητή καθορίζονται από τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και/ή από την Αρχή.

Είσοδος Αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου

38. Μέλη της Αστυνομίας και λειτουργοί οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Δημοκρατίας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επιβολή του νόμου δύνανται να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του καζίνου περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε μη δημόσιων χώρων και να παραμένουν εκεί μέχρις ότου το θέμα για το οποίο ο διαχειριστής ή η Αρχή έχουν αιτηθεί την παρέμβασή τους θεωρηθεί ως διευθετηθέν.

Ανήλικοι

39.-(1) Δεν επιτρέπεται σε ανήλικο να παίζει οποιαδήποτε παίγνια καζίνου ή σε παιγνιομηχανήματα ούτε να παρευρίσκεται ή πλησιάζει οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου ή τραπέζια παιγνίου στον κυρίως χώρο του καζίνου.

(2) Ανήλικος έχει περιορισμένη άδεια να διέρχεται μέσα από τις εγκαταστάσεις του καζίνου, αλλά δεν επιτρέπεται να παραμένει σε αυτές, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους διαδρόμους προς την κατεύθυνση άλλων διευκολύνσεων μη σχετικών με παίγνια καζίνου, συνοδευόμενος από τους γονείς του ή άλλα ενήλικα πρόσωπα.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου ασκήσει το δικαίωμα λειτουργίας εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου, η είσοδος ανηλίκων σε αυτές απαγορεύεται.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής έχει εύλογη υποψία ότι ανήλικος παίζει παίγνια καζίνου ή σε παιγνιομηχανήματα καζίνου ή παρευρίσκεται ή πλησιάζει οποιοδήποτε τραπέζι παιγνίου ή εξοπλισμό παιγνίου, ζητεί την εξακρίβωση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου περιλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου, της ηλικίας και της διεύθυνσης διαμονής του.

(5) Εάν πρόσωπο δεν δύναται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) να παρουσιάσει έγκυρη επιβεβαίωση για το ονοματεπώνυμο, την ηλικία και την διεύθυνση διαμονής του, τότε ο διαχειριστής μεριμνά για την άμεση αποχώρηση του προσώπου αυτού από το χώρο διεξαγωγής παιγνίων καζίνου.

(6) Διαχειριστής και οποιοσδήποτε υπάλληλος του καζίνου, ο οποίος εν γνώσει του επιτρέπει σε ανήλικο να παραβιάζει τις διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (3) υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του από την Αρχή.

(7) Διαχειριστής, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του από την Αρχή.

Διάταγμα αποκλεισμού

40. Διατάγματα αποκλεισμού δύνανται να εκδίδονται από το διαχειριστή, την Αρχή, την Αστυνομία ή το δικαστήριο ή κατόπιν εθελούσιας αίτησης προσώπου.

ΜΕΡΟΣ V ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ
Απαγόρευση τοποθέτησης αυτόματων ταμειακών μηχανών εντός των εγκαταστάσεων του καζίνου

41.-(1) Ο διαχειριστής δεν τοποθετεί ή επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να τοποθετήσει αυτόματη ταμειακή μηχανή εντός του χώρου διεξαγωγής παιγνίων καζίνου:

Νοείται ότι, δεν απαγορεύεται στο διαχειριστή ή σε άλλο πρόσωπο, η τοποθέτηση αυτόματων ταμειακών μηχανών σε άλλες τοποθεσίες εντός του καζίνου θερέτρου.

(2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) από το διαχειριστή, αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Φιλοφρονητικές παροχές

42.-(1) Η παροχή φιλοφρονητικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε αντικειμένου από το διαχειριστή λογίζεται ότι αποτελεί έμμεση πληρωμή για την υπηρεσία ή το αντικείμενο από το διαχειριστή και εκτιμάται σε χρηματικούς όρους βάσει της λιανικής τιμής η οποία συνήθως χρεώνεται από το διαχειριστή για την υπηρεσία ή το αντικείμενο.

(2) Η αξία υπηρεσίας ή αντικειμένου που κανονικά δεν προσφέρεται προς πώληση από το διαχειριστή, όπως έξοδα μεταφοράς, λογίζεται έναντι των εξόδων του διαχειριστή για την προσφορά της υπηρεσίας ή του αντικειμένου, όπως καθορίζεται στους κανόνες της Αρχής.

(3) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να προσφέρει ή να παρέχει οποιεσδήποτε φιλοφρονητικές παροχές, δώρα, μετρητά ή άλλα αντικείμενα αξίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν -

(α) Η φιλοφρονητική παροχή αφορά δωμάτιο, διατροφή, επισιτισμό ή ποτά τα οποία παρέχονται στον πελάτη καζίνου ή τον πελάτη Διευθέτησης και τους φιλοξενούμενούς του, άμεσα από το διαχειριστή ή έμμεσα εκ μέρους του διαχειριστή από τρίτο πρόσωπο· ή

(β) η φιλοφρονητική παροχή αποτελείται από τεκμηριωμένα έξοδα μεταφοράς τα οποία παρέχονται στον πελάτη καζίνου ή τον πελάτη Διευθέτησης και τους φιλοξενούμενούς του, άμεσα από το διαχειριστή ή έμμεσα εκ μέρους του διαχειριστή από τρίτο πρόσωπο· ή

(γ) η φιλοφρονητική παροχή αποτελείται από κέρματα, παιγνιόχρημα, μάρκες, μετρητά ή άλλα φιλοφρονητικά αντικείμενα ή υπηρεσίες τα οποία προσφέρονται μέσω σχεδίου διανομής φιλοφρονητικών παροχών το οποίο έχει εγκριθεί από την Αρχή ή διατηρείται σύμφωνα με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, ο διαχειριστής διατηρεί στα λογιστικά του αρχεία, λογαριασμό φιλοφρονητικών παροχών για φιλοφρονητικά αντικείμενα ή παροχές που επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και εφόσον του ζητηθεί υποβάλλει έκθεση στην Αρχή βασιζόμενη στο λογαριασμό αυτό, η οποία καλύπτει όλες τις φιλοφρονητικές παροχές που παρασχέθηκαν από το διαχειριστή κατά την περίοδο που καθορίσθηκε από την Αρχή και περιλαμβάνει περιγραφή των φιλοφρονητικών παροχών όπως και της αντίστοιχης αξίας τους, του αριθμού των προσώπων ανά κατηγορία υπηρεσίας τα οποία έλαβαν τις παροχές αυτές καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ήθελε ζητηθεί από την Αρχή.

(5) Ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου δεν επιτρέπεται να παρέχει άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο της Δημοκρατίας οποιαδήποτε φιλοφρονητική παροχή ή έκπτωση, η οποία να διαφέρει από υπηρεσία ή έκπτωση που παρέχεται σε μέλη του ευρύτερου κοινού κάτω από παρόμοιες περιστάσεις:

Νοείται ότι, απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση φιλοφρονητική παροχή ή έκπτωση στον Πρόεδρο, τα μέλη και τους υπαλλήλους της Αρχής.

Διευθέτηση

43.-(1) Καμιά Διευθέτηση δεν δύναται να οργανωθεί ή να επιτραπεί και κανένα πρόσωπο δεν δύναται να ενεργεί ως αντιπρόσωπος Διευθέτησης ή διαχειριστής Διευθέτησης, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει προμήθεια ή άλλη πληρωμή από το διαχειριστή, η οποία είναι εξ ολοκλήρου βασισμένη στον κύκλο εργασιών ή η οποία βασίζεται στο παιγνίδι στο καζίνο οποιουδήποτε άλλου προσώπου, εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά, θεωρείται ότι οργανώνει ή λειτουργεί Διευθέτηση.

(3) Κανένα πρόσωπο δεν εκτελεί τις δραστηριότητες διαχειριστή Διευθέτησης, εκτός εάν αυτό κατέχει άδεια διαχειριστή Διευθέτησης η οποία έχει εκδοθεί από την Αρχή και κανένας αντιπρόσωπος Διευθέτησης δεν εκτελεί οποιεσδήποτε από τις δραστηριότητες αντιπροσώπου Διευθέτησης, εκτός εάν αυτός κατέχει άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης που έχει εκδοθεί από την Αρχή.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

(5)(α) Ο διαχειριστής δεν συνομολογεί οποιαδήποτε σύμβαση ή διευθέτηση με διαχειριστή Διευθέτησης ή/και αντιπρόσωπο Διευθέτησης, εκτός εάν ο διαχειριστής Διευθέτησης κατέχει άδεια διαχειριστή Διευθέτησης και ο αντιπρόσωπος Διευθέτησης κατέχει άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης από την Αρχή.

(β) Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α) από το διαχειριστή αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ
Επίλυση διαφορών αναφορικά με κέρδη, απώλειες ή τρόπο με τον οποίο διεξάγονται τα παίγνια

4. Σε περίπτωση κατά την οποία διαχειριστής και πελάτης καζίνου δεν καταλήγουν σε ικανοποιητική επίλυση οποιασδήποτε μεταξύ τους διαφοράς αναφορικά με κατ’ ισχυρισμόν κέρδη ή κατ’ ισχυρισμόν απώλειες ή τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται κάποιο παίγνιο, ο διαχειριστής -

(α) Ειδοποιεί αμέσως επιθεωρητή ή στην απουσία επιθεωρητή άλλο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από την Αρχή αναφορικά με τη διαφορά αυτή· και

(β) ενημερώνει τον πελάτη καζίνου αναφορικά με το δικαίωμά του να ζητήσει τη διερεύνηση της διαφοράς από επιθεωρητή.

ΜΕΡΟΣ VII ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ, ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΖΙΝΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Διαρρύθμιση του καζίνου

45.-(1) Η Αρχή εγκρίνει τη διαρρύθμιση του καζίνου και των τραπεζιών παιγνίου, καθώς και τον εξοπλισμό παιγνίου και άλλες διευκολύνσεις του καζίνου που προτείνονται από το διαχειριστή και συνάδουν με τις διατάξεις των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στη διαρρύθμιση του καζίνου από την αρχικά εγκριθείσα από την Αρχή διαρρύθμιση δεν εφαρμόζονται μέχρις ότου εγκριθούν από την Αρχή.

(3) Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου από το διαχειριστή αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Παίγνια καζίνου και κανόνες των παιγνίων

46.-(1) Ο διαχειριστής υποβάλλει στην Αρχή προς έγκριση την επιλογή των παιγνίων καζίνου, τον τρόπο διεξαγωγής και τους κανόνες τους, τα επιτρεπόμενα στοιχήματα και αναλογίες πληρωμών για τα παίγνια καζίνου και τα παιγνιομηχανήματα που προτείνει για προσφορά στους πελάτες του καζίνου.

(2) Η Αρχή κοινοποιεί στο διαχειριστή την έγκριση ή την απόρριψη παιγνίων καζίνου, τον τρόπο διεξαγωγής των παιγνίων και των κανόνων των παιγνίων καζίνου, των επιτρεπόμενων στοιχημάτων και των αναλογιών πληρωμών για τα παίγνια καζίνου και τα παιγνιομηχανήματα και δύναται να εκδώσει κανόνες που να διέπουν τις επιτρεπόμενες πιθανότητες, τα στοιχήματα και τις αναλογίες πληρωμών, χωρίς να περιορίζει το επιτρεπόμενο ύψος του ποσού στοιχήματος και των βραβείων για τα παιγνιομηχανήματα.

(3) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή παιγνίου καζίνου στο καζίνο, μέχρις ότου το παίγνιο, ο τρόπος διεξαγωγής αυτού, οι κανόνες, τα επιτρεπόμενα στοιχήματα και οι αναλογίες πληρωμών εγκριθούν από την Αρχή:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να απαγορεύει τη διεξαγωγή συγκεκριμένων παιγνίων καζίνου στο καζίνο και σε τέτοια περίπτωση κοινοποιεί την απαγόρευση αυτή στο διαχειριστή.

(4) Στέλεχος ή υπάλληλος καζίνου δεν διεξάγει παίγνιο καζίνου στο καζίνο, μέχρι το παίγνιο καζίνου, ο τρόπος διεξαγωγής αυτού, οι κανόνες, τα επιτρεπόμενα στοιχήματα και η πληρωμή των κερδηθέντων στοιχημάτων εγκριθούν από την Αρχή.

(5) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) ή/και (3) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του διαχειριστή από την Αρχή.

(6) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (4), αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του υπαλλήλου καζίνου ή στελέχους καζίνου από την Αρχή.

Εξοπλισμός παιγνίων

47.-(1) Ο διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει όλο τον εξοπλισμό παιγνίων στην Αρχή προς έγκριση πριν από τη χρήση του στο καζίνο, εκτός εάν η Αρχή εξαιρεί τέτοιο εξοπλισμό, σύμφωνα με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Οι διαδικασίες αναφορικά με τις αιτήσεις του διαχειριστή για έγκριση εξοπλισμού παιγνίων από την Αρχή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), καθορίζονται με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(3) Η Αρχή καθορίζει με την έκδοση διαταγμάτων ή οδηγιών τεχνικά πρότυπα και εκδίδει ανακοινώσεις για τα τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται για σκοπούς εξοπλισμού παιγνίου περιλαμβανομένης μηχανολογικής και ηλεκτρικής αξιοπιστίας, ασφάλειας έναντι παραβίασης, ευκολίας κατανόησης χειρισμού από τους παίκτες και επίπεδο φωτός και θορύβου, όπως ήθελε θεωρηθεί αναγκαίο για την προστασία των παικτών από απάτη ή παραπλάνηση, καθώς και για την ακεραιότητα του παιγνίου.

(4) Η Αρχή δύναται να εγκρίνει εξοπλισμό για χρήση στο καζίνο και περαιτέρω δύναται να εγκρίνει συγκεκριμένο εξοπλισμό παιγνίου ή να εγκρίνει εξοπλισμό παιγνίου συγκεκριμένης τάξης ή περιγραφής διατηρώντας το δικαίωμα να παραχωρήσει την έγκριση αυτή υπό όρους.

(5) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ή να επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού παιγνίου στο καζίνο, εκτός εάν-

(α) Ο εξοπλισμός παιγνίου είναι παιγνιομηχάνημα το οποίο έχει εξασφαλιστεί από κάτοχο άδειας προμηθευτή ειδών παιγνίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48·

(β) ο εξοπλισμός παιγνίου έχει εγκριθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή είναι μέρος κατηγορίας εξοπλισμού παιγνίου το οποίο έχει εγκριθεί από την Αρχή και πληροί τέτοια τεχνικά πρότυπα, τα οποία δυνατό να απαιτούνται στις ειδοποιήσεις τεχνικών προτύπων δυνάμει κανονισμών, διαταγμάτων και κανόνων λειτουργίας· και

(γ) σε περίπτωση που ο εξοπλισμός παιγνίου απαιτείται να δοκιμαστεί και να πιστοποιηθεί, η δοκιμή έχει γίνει από εγκεκριμένο από την Αρχή πάροχο υπηρεσιών δοκιμής, ο οποίος κατέχει άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48.

(6) Παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή/και (5), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του διαχειριστή από την Αρχή.

Προμηθευτές παιγνιομηχανημάτων και υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου

48.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να προμηθεύει παιγνιομηχανήματα ή υπηρεσίες δοκιμών παιγνίου στο καζίνο και ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να προμηθεύεται τέτοια παιγνιομηχανήματα ή υπηρεσίες δοκιμών παιγνίου, εκτός εάν ο εν λόγω προμηθευτής παιγνιομηχανημάτων ή παροχέας υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου κατέχει έγκυρη άδεια προμηθευτή από την Αρχή ή η Αρχή τον εξαιρεί από την υποχρέωση αυτή, όπως καθορίζεται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Κατασκευαστές και προμηθευτές παιγνιομηχανημάτων και πάροχοι υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου δύνανται να αποταθούν στην Αρχή για την εξασφάλιση άδειας εγκεκριμένου κατασκευαστή παιγνιομηχανημάτων και λογισμικού, προμηθευτή παιγνιομηχανημάτων και λογισμικού ή παροχέα υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου, αίτημα το οποίο υποβάλλεται στον τύπο και υπό τη μορφή που καθορίζεται με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και αφού καταβληθεί το σχετικό τέλος.

(3) Κατά την εξέταση της αίτησης και τη διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με την καταλληλότητα του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, η Αρχή δύναται να εγκρίνει τον αιτητή και να εκδίδει άδεια προμηθευτή παιγνίων για την κατασκευή και την προμήθεια τέτοιων παιγνιομηχανημάτων ή την παροχή τέτοιων υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου, όπως καθορίζεται στην άδεια του προμηθευτή ειδών παιγνίου.

(4) Ο εγκεκριμένος κατασκευαστής, προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών παιγνίου πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας προμηθευτή ειδών παιγνίου, περιλαμβανομένης της πληρωμής οποιωνδήποτε τελών απαιτούνται από την Αρχή.

Πινακίδες που περιέχουν τους κανόνες παιγνίων και τα επιτρεπτά στοιχήματα

49.-(1) Ο διαχειριστής πρέπει να αναρτά σε εμφανές μέρος του καζίνου πινακίδα, η οποία να αναφέρει το χώρο και/ή τον τρόπο που οι πελάτες δύνανται να ενημερώνονται για τους κανόνες των παιγνίων τα οποία παίζονται στο καζίνο, τον τρόπο με τον οποίο ο διαχειριστής πληρώνει τους πελάτες για κερδοφόρα στοιχήματα και τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους για κάθε παιγνιομηχάνημα.

(2) Ο διαχειριστής πρέπει να παραθέτει σε εμφανές μέρος σε κάθε τραπέζι παιγνίου, πινακίδα η οποία καθορίζει το ελάχιστο και το μέγιστο ποσό για στοιχήματα στο συγκεκριμένο τραπέζι.

(3) Παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1) ή/και (2), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του διαχειριστή από την Αρχή.

Χώροι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και διαδικασίες ασφαλείας

50.-(1) Ο διαχειριστής διατηρεί όλους τους απαραίτητους χώρους ασφαλείας, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις και εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες ασφαλείας που απαιτούνται από τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς, καθώς και από οδηγίες της Αρχής.

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με τις διατάξεις του εδαφίου (1), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

ΜΕΡΟΣ VIII ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΖΙΝΟΥ
Αδειοδότηση υπαλλήλων καζίνου

51.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να εργοδοτείται ως υπάλληλος καζίνου, εκτός εάν είναι κάτοχος έγκυρης άδειας υπαλλήλου καζίνου που εκδόθηκε από την Αρχή.

(2) Τα απαιτούμενα επίπεδα και κριτήρια για την εξασφάλιση άδειας υπαλλήλου καζίνου, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, η διαδικασία της αίτησης, καθώς και ο τύπος και το τέλος της αίτησης καθορίζεται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

Αδειοδότηση στελεχών καζίνου

52.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να εργοδοτείται ως στέλεχος καζίνου, εκτός εάν είναι κάτοχος έγκυρης άδειας στελέχους καζίνου η οποία εκδόθηκε από την Αρχή.

(2) Τα απαιτούμενα πρότυπα και κριτήρια για την εξασφάλιση άδειας στελέχους καζίνου, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγηση της άδειας, η διαδικασία της αίτησης, καθώς και ο τύπος και το τέλος της αίτησης καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

Διάρκεια και όροι αδειών υπαλλήλων και στελεχών καζίνου

53.-(1) Οι άδειες των υπαλλήλων και των στελεχών καζίνου παραμένουν σε ισχύ, εκτός εάν ακυρωθούν ή ανακληθούν από την Αρχή ή ο κάτοχος της άδειας υπαλλήλου ή στελέχους καζίνου την παραδώσει στην Αρχή.

(2) Οι άδειες των υπαλλήλων και των στελεχών καζίνου υπόκεινται σε οποιουσδήποτε όρους επιβάλλονται από την Αρχή κατά το χρόνο της έκδοσής τους ή κατά τη διάρκεια της ισχύος τους και ανακαλούνται κατά τον τερματισμό της εργοδότησης ή την παραίτηση του υπαλλήλου καζίνου ή στελέχους καζίνου.

(3) Οι κάτοχοι αδειών υπαλλήλων καζίνου και στελεχών καζίνου καθ’ όλη τη διάρκεια κατά την οποία βρίσκονται σε υπηρεσία στο καζίνο, φέρουν ταυτότητα στη μορφή που απαιτείται από την Αρχή και κατά τρόπο ορατό στα άλλα πρόσωπα που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων καζίνου.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΖΙΝΟΥ
Έγκριση των εσωτερικών ελέγχων από την Αρχή

54.-(1) Ο διαχειριστής εφαρμόζει σύστημα εσωτερικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις καζίνου για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας περιουσιακών στοιχείων λόγω κλοπής, απάτης, λαθών και παραλείψεων, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου της σωματικής ακεραιότητας των πελατών καζίνου και των υπαλλήλων καζίνου και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εισοδημάτων, το οποίο εγκρίνεται από την Αρχή τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την έναρξη της λειτουργίας του καζίνου, εκτός εάν η Αρχή αποφασίσει διαφορετικά.

(2) Η Αρχή καθ’ οιονδήποτε χρόνο δύναται, με έγγραφη ειδοποίηση ενενήντα (90) ημερών, να ζητήσει από το διαχειριστή να προβεί σε αλλαγές στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και ο διαχειριστής δύναται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση αυτή να υποβάλει ένσταση προς την Αρχή κατά των προτεινόμενων αλλαγών.

(3) Η Αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση της ένστασης που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), ειδοποιεί το διαχειριστή εάν αυτή επιβεβαιώνει, διαφοροποιεί ή αποσύρει την απαίτησή της ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και κάθε τέτοια αλλαγή όπως η Αρχή ήθελε καθορίσει, εφαρμόζεται πριν από το τέλος της περιόδου των ενενήντα (90) ημερών από την ειδοποίηση.

(4) Ο διαχειριστής δύναται, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, με ειδοποίηση προς την Αρχή ενενήντα (90) ημερών, να ζητήσει αλλαγή στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και η Αρχή αφού μελετήσει το αίτημα κοινοποιεί στο διαχειριστή την απόφασή της για έγκριση ή απόρριψη της προτεινόμενης αλλαγής και στην περίπτωση που η ζητούμενη αλλαγή έχει εγκριθεί, καθίσταται εφαρμοστέα στο τέλος της περιόδου των ενενήντα (90) ημερών από την ειδοποίηση ή σε όποιο χρόνο συμφωνηθεί διαφορετικά από την Αρχή.

(5) Οι εγκεκριμένοι εσωτερικοί έλεγχοι παραμένουν σε πλήρη εφαρμογή μέχρι να τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή διαφοροποιηθούν με την έγκριση της Αρχής.

(6) Ο διαχειριστής είναι υπόχρεος να συμμορφώνεται με το εγκεκριμένο σύστημα εσωτερικών ελέγχων.

(7) Παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (6) από το διαχειριστή αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Τραπεζικοί λογαριασμοί

55.-(1) Ο διαχειριστής διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμούς, ξεχωριστά από οποιεσδήποτε άλλες εργασίες ή συμφέροντα που δυνατό να έχει ο ίδιος για άλλους σκοπούς, για όλες τις εισπράξεις και τραπεζικές συναλλαγές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με το καζίνο θέρετρο, σύμφωνα με τους εγκριθέντες από την Αρχή εσωτερικούς ελέγχους και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς, ενώ η επιλογή της τράπεζας στην οποία διατηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός εγκρίνεται εκ των προτέρων από την Αρχή.

(2) Ο διαχειριστής παρέχει στην Αρχή έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία απευθύνεται προς την εγκεκριμένη τράπεζα σε τύπο αποδεκτό από την τράπεζα και την Αρχή, με σκοπό την εξουσιοδότηση της Αρχής να λαμβάνει αντίγραφα των τραπεζικών καταστάσεων του λογαριασμού, όπως δύναται να ζητηθεί από την Αρχή ή τους επιθεωρητές αυτής.

(3) Επιθεωρητής, με την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση της Αρχής και με έγγραφη ειδοποίηση προς την εγκεκριμένη τράπεζα, δύναται να της ζητήσει, σύμφωνα με το εδάφιο (1), να του παράσχει τραπεζικές καταστάσεις ή άλλες πληροφορίες αναφορικά με το λογαριασμό του διαχειριστή.

(4) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1) ή/και (2), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Λογιστικά αρχεία

56.-(1) Ο διαχειριστής διατηρεί ακριβή, αληθή και πλήρη λογιστικά αρχεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ούτως ώστε να καταγράφονται και να αντικατοπτρίζονται ορθά οι συναλλαγές και η οικονομική κατάσταση των λειτουργιών του καζίνου θερέτρου, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους εσωτερικούς ελέγχους και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να τηρούνται με τρόπο που να καθιστά δυνατή την ακριβή και ορθή ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τον έλεγχο τόσο των αρχείων όσο και των οικονομικών καταστάσεων.

(3) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1) ή/και (2), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Οικονομικές καταστάσεις

57.-(1) Ο διαχειριστής εντός ενενήντα (90) ημερών από το τέλος εκάστου οικονομικού έτους, ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Τήρηση αρχείων

58.-(1) Ο διαχειριστής διασφαλίζει ότι όλα τα αρχεία του καζίνου θερέτρου φυλάττονται στο χώρο και κατά τον τρόπο που εγκρίνεται από την Αρχή και διατηρούνται για έξι (6) τουλάχιστον έτη, μετά από τις συναλλαγές στις οποίες αυτά αφορούν.

(2) Ο διαχειριστής θέτει στη διάθεση της Αρχής ή σε επιθεωρητή όλα τα αρχεία του καζίνου θερέτρου κατά τη διάρκεια των έξι (6) ετών της περιόδου φύλαξης, σύμφωνα με το εδάφιο (1), κατόπιν αίτησης από την Αρχή ή από επιθεωρητή.

(3) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή/και (2) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Έλεγχος και ειδικός έλεγχος

59.-(1) Ο διαχειριστής έγκαιρα μετά τη λήξη του οικονομικού έτους διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο που έχει εξασφαλίσει άδεια δυνάμει των διατάξεων του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου και εγκρίνεται από την Αρχή για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των λογιστικών αρχείων και των οικονομικών καταστάσεων του διαχειριστή.

(2) Η Αρχή για την άσκηση των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) αρμοδιοτήτων της δύναται να ζητήσει τη συνδρομή του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, εάν το κρίνει σκόπιμο.

(3) Ο διαχειριστής υποβάλλει στην Αρχή εντός τριών (3) μηνών από το τέλος εκάστου οικονομικού του έτους, αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης ελέγχου και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή αναφορές έχουν ζητηθεί από την Αρχή.

(4) Η Αρχή με γραπτή γνωστοποίησή της δύναται να απαιτεί από το διαχειριστή να διορίσει με δικά του έξοδα, ειδικό ελεγκτή ή άλλους ειδικούς οι οποίοι πρέπει να εγκριθούν εκ των προτέρων από αυτήν, και ο δε διαχειριστής αφού λάβει τη σχετική έγκριση τότε προβαίνει στο διορισμό τους.

(5) Ο ειδικός ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) εξετάζει και διερευνά τα θέματα που ορίζονται στη γραπτή γνωστοποίηση της Αρχής, υποβάλλει σχετική έκθεση και παρέχει σε αυτήν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από αυτήν εντός του χρόνου που καθορίζεται στη γνωστοποίηση της Αρχής .

(6) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (3) και (4) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

ΜΕΡΟΣ Χ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Εκθέσεις που απαιτούνται από την Αρχή αναφορικά με τη λειτουργία του καζίνου θερέτρου

60.-(1) Η Αρχή δύναται να ζητά από το διαχειριστή πληροφορίες ή εκθέσεις σε σχέση με θέματα που αφορούν τη λειτουργία του καζίνου θερέτρου και ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται με τα αιτήματα αυτά εντός του καθορισμένου από την Αρχή, χρόνου.

(2) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδάφιου (1) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Οδηγίες προς το διαχειριστή

61.-(1) Η Αρχή δύναται να δίνει γραπτή οδηγία στο διαχειριστή η οποία να είναι συμβατή με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, η οποία δύναται να αφορά τη διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχο του καζίνου θερέτρου εντός και εκτός αυτού και ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται με τέτοια οδηγία εντός του χρόνου που ορίζεται από την Αρχή.

(2) Η εξουσία που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει αιτήματα της Αρχής προς το διαχειριστή με τα οποία καλείται να υιοθετήσει, διαφοροποιήσει, τερματίσει ή απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή πρακτική εφαρμόζεται στο καζίνο θέρετρο ή αλλού.

(3) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με οδηγία εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Διεξαγωγή έρευνας του καζίνου θερέτρου και του διαχειριστή

62.-(1) Η Αρχή δύναται να διεξάγει έρευνα στο καζίνο θέρετρο και στο διαχειριστή καθ’ οποιονδήποτε χρόνο εφόσον έχει εύλογη αιτία να θεωρεί ότι πρέπει να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό ή στην περίπτωση που της έχει δοθεί σχετική οδηγία από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Η διερεύνηση δύναται να περιλαμβάνει τις λειτουργίες του καζίνου θερέτρου, του διαχειριστή, των συνεργατών του διαχειριστή ή οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο κατά τη γνώμη της Αρχής δύναται να επηρεάσει την άσκηση των εργασιών ή τη λειτουργία του καζίνου ή του διαχειριστή.

(3) Ο διαχειριστής πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με την Αρχή, κατά τη διάρκεια διερεύνησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) και να παρέχει όλες τις πληροφορίες, αρχεία και έγγραφα που του ζητούνται, να απαντά σε οποιαδήποτε ερωτήματα εγείρονται από την Αρχή και να παρευρίσκεται σε οποιεσδήποτε συναντήσεις ή ακροάσεις απαιτούνται από αυτήν.

(4) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με τις διατάξεις του εδαφίου (3) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Αλλαγή της κατάστασης του διαχειριστή

63.-(1) Ο διαχειριστής γνωστοποιεί στην Αρχή οποιαδήποτε προτιθέμενη αλλαγή στην ιδιοκτησία ή τη διοίκηση του διαχειριστή ή σε σχέση με συνεργάτες αυτού, η οποία δύναται να επηρεάσει την άσκηση ή την λειτουργία του καζίνου θερέτρου ή την άσκηση ελέγχου επί του διαχειριστή και τέτοια αλλαγή δεν επιτρέπεται να υλοποιηθεί χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή έγκριση της Αρχής.

(2) Σε περίπτωση που αλλαγή, σύμφωνα με το εδάφιο (1), βρίσκεται εκτός του ελέγχου του διαχειριστή, ο διαχειριστής γνωστοποιεί αμέσως στην Αρχή οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ευθύς μόλις αυτή περιέλθει σε γνώση του.

(3) Η Αρχή αφού μελετήσει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που προτείνονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή των τροποποιήσεων που υλοποιήθηκαν, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), διερευνά τις επιπτώσεις των αλλαγών στο διαχειριστή και το καζίνο θέρετρο, καθώς και στην καταλληλότητα της προτιθέμενης αλλαγής στη διοίκηση, ιδιοκτησία ή τους συνεργάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και ακολούθως δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει την αλλαγή ή να επιβάλει πρόσθετους όρους στην άδεια καζίνου θερέτρου ή διαφορετικά να δώσει οδηγίες στο διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 61, ώστε να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτούς εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(4) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1) και (2), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Συμβόλαια με ακατάλληλα πρόσωπα και έγκριση κάποιων συμβολαίων

64.-(1) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε συνομολόγηση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών για το καζίνο θέρετρο, άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση έκδοσης άδειας προμηθευτή ειδών παιγνίου και το οποίο απορρίφθηκε ή κρίθηκε ακατάλληλο από την Αρχή ή του οποίου η άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίου ανακλήθηκε από την Αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη αρχή.

(2) Η Αρχή δύναται να εκδίδει κανόνες ή οδηγίες σε σχέση με κοινοποιηθείσες προς αυτήν συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών συγκεκριμένου τύπου ή πέραν συγκεκριμένης αξίας για το καζίνο θέρετρο, όπως αυτές καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφωθεί με τους εν λόγω κανόνες ή οδηγίες.

(3) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Διαφήμιση και προώθηση του καζίνου θερέτρου

65.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κανένα πρόσωπο δεν διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες διαφήμισης ή προώθησης καζίνου θερέτρου εντός ή εκτός της Δημοκρατίας στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών και των προτύπων και απαιτήσεων που η Αρχή θέτει.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, οι δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύναται να θέτουν απαιτήσεις αναφορικά με τον τύπο, το περιεχόμενο, το χρόνο και την τοποθεσία των διαφημίσεων που σχετίζονται με το καζίνο θέρετρο.

(3) Η διαφήμιση του καζίνου θερέτρου πρέπει -

(α) Να είναι αληθής, καλόγουστη, πληροφοριακή και να μην είναι προσβλητική καθ’ οιονδήποτε τρόπο·

(β) να μην προωθεί το παίγνιο στο καζίνο ως οικονομική εναλλακτική λύση·

(γ) να προωθεί το καζίνο θέρετρο ως ενιαία ανάπτυξη και όχι μόνο ως δραστηριότητα παιγνίου·

(δ) να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων προσώπων από οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκληθούν από το παίγνιο καζίνου· και

(ε) να καθοδηγεί πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να εμπλακούν σε παίγνιο καζίνου προς ένα αυστηρά ελεγχόμενο και ασφαλές καζίνο θέρετρο, ώστε αυτά να αποτρέπονται από του να επισκέπτονται παράνομα καζίνο ή καζίνο που λειτουργούν σε μη επαρκώς ελεγχόμενο περιβάλλον.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (5), παράλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του εδαφίου (1) από το διαχειριστή, στέλεχος καζίνου, υπάλληλο καζίνου, λειτουργό Διευθέτησης ή αντιπρόσωπο Διευθέτησης, αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του υπαιτίου από την Αρχή.

(5) Παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου από οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

Απαιτήσεις υπευθύνου παιγνίου

66.-(1) Ο διαχειριστής δημιουργεί και διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας του καζίνου θερέτρου, σχέδιο υπευθύνου παιγνίου, το οποίο εγκρίνεται από την Αρχή και είναι σύμφωνο με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Το σχέδιο υπευθύνου παιγνίου υποβάλλεται στην Αρχή προς έγκριση πριν από την έκδοση της άδειας του καζίνου θερέτρου.

(3) Το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου πρέπει να περιέχει -

(α) Τους σκοπούς, στόχους, δείκτες απόδοσης του σχεδίου υπευθύνου παιγνίου και τα χρονικά πλαίσια για την επίτευξη όλων των προϋποθέσεων υπεύθυνου παιγνίου οι οποίες απαιτούνται από την Αρχή είτε με βάση τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς είτε με βάση οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο·

(β) το πρόσωπο ή την επιτροπή που διορίζεται από το διαχειριστή για την επίβλεψη της δημιουργίας, λειτουργίας και εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου και τις λεπτομέρειες και τα καθήκοντα τέτοιου προσώπου ή επιτροπής·

(γ) τις διαδικασίες και οδηγίες για την αναγνώριση και τον εντοπισμό οποιουδήποτε πελάτη καζίνου, ο οποίος έχει ή ενδέχεται να παρουσιάζει προβλήματα που προκύπτουν από τον εθισμό στον τζόγο·

(δ) τις διαδικασίες και τις οδηγίες αναφορικά με τη διαθεσιμότητα πληροφοριών, θεραπειών, υπηρεσιών παροχής συμβουλευτικής αγωγής ή υπηρεσιών παρέμβασης προς οποιοδήποτε πελάτη του καζίνου σε σχέση με προβλήματα εθισμού, υπευθύνου παιγνίου και τα οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που δυνατό να προκληθούν από το παίγνιο·

(ε) λεπτομέρειες αναφορικά με τη δημιουργία, λειτουργία και εφαρμογή από το διαχειριστή καζίνου, συστήματος το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα σε πελάτη καζίνου να θέτει όρια στο ποσό που αυτός δαπανά για το παίγνιο ή στο χρόνο που αναλώνει παίζοντας·

(στ) λεπτομέρειες αναφορικά με τη δημιουργία, λειτουργία και εφαρμογή από το διαχειριστή, συστήματος εξαίρεσης πελατών καζίνου με προβλήματα που αφορούν το παίγνιο.

(ζ) λεπτομέρειες αναφορικά με τη δημιουργία, λειτουργία και εφαρμογή από το διαχειριστή, συστήματος καθορισμού ανώτατου αριθμού επισκέψεων πελάτη καζίνου στις εγκαταστάσεις καζίνου κάθε μήνα·

(η) λεπτομέρειες προγράμματος εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους και τα στελέχη καζίνου αναφορικά με την προώθηση ή υιοθέτηση μέτρων κατά τη διεξαγωγή παιγνίου στο καζίνο περιλαμβανομένης της αναγνώρισης οποιασδήποτε παθογενούς συμπεριφοράς, εθισμού ή εξάρτησης·

(θ) τις διαδικασίες και οδηγίες για την τήρηση αρχείων αναφορικά με τις δραστηριότητες υπευθύνου παιγνίου, οι οποίες υιοθετούνται κάτω από το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου·

(ι) τη λειτουργία προγράμματος υποστήριξης εθισμένων στο καζίνο ατόμων· και

(ια) οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες τις οποίες η Αρχή δύναται να θεωρήσει κατάλληλες.

(4) Παράλειψη του διαχειριστή συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εδαφίου (1), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ
Πράξεις απάτης

67.-(1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο -

(α) Είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου προσώπου, να αλλοιώνει, παραποιεί ή επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα παιγνίου καζίνου ή άλλου γεγονότος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί στοιχήματα, αφού το αποτέλεσμα έχει καθοριστεί αλλά δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί σε άλλους παίκτες·

(β) είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου προσώπου, να τοποθετεί, αυξάνει ή μειώνει στοίχημα ή να καθορίζει την πορεία παιγνίου, αφού έχει αποκτήσει γνώση η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε όλους τους παίκτες, αναφορικά με το αποτέλεσμα παιγνίου καζίνου ή οποιουδήποτε γεγονότος που επηρεάζει το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου ή γνώση η οποία είναι το αντικείμενο του στοιχήματος, περιλαμβανομένης της τοποθέτησης ή αύξησης στοιχημάτων σε τραπέζι παιγνίου μετά από την πάροδο του χρόνου κατά τον οποίο αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες του παιγνίου καζίνου ή της αφαίρεσης ποσών που τοποθετήθηκαν ως στοίχημα σε τραπέζι παιγνίου μετά από την πάροδο του διαστήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες του παιγνίου καζίνου·

(γ) να βοηθά άλλο πρόσωπο στην απόκτηση γνώσης η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε όλους τους παίκτες αναφορικά με το αποτέλεσμα παιγνίου καζίνου ή οποιουδήποτε γεγονότος το οποίο δύναται να επηρεάσει το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου για σκοπούς τοποθέτησης, αύξησης ή μείωσης στοιχήματος ή τον καθορισμό της πορείας του παιγνίου που ενδέχεται να προκύψει από το γεγονός εκείνο ή το αποτέλεσμα·

(δ) να απαιτεί, εισπράττει, λαμβάνει ή να αποπειράται να απαιτήσει, εισπράξει ή λάβει, χρήματα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο αξίας σε ή από παίγνιο καζίνου με σκοπό την εξαπάτηση, χωρίς να έχει τοποθετήσει στοίχημα επ’ αυτού ή να απαιτήσει, εισπράξει ή λάβει οποιοδήποτε ποσό μεγαλύτερο του ποσού που έχει κερδίσει·

(ε) συνειδητά να δελεάζει ή προκαλεί άλλο πρόσωπο να παραστεί στο καζίνο με σκοπό να παίξει ή να συμμετάσχει σε παίγνιο καζίνου κατά παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του που προβλέπονται στο παρόν άρθρο·

(στ) είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου προσώπου, να παραποιεί με σκοπό να εξαπατήσει οποιοδήποτε μέρος παιγνιομηχανήματος κατά τρόπο αντίθετο με το σκοπό σχεδιασμού και τη συνήθη χρήση του μέρους αυτού γνωρίζοντας ότι τέτοιου είδους παραποίηση επηρεάζει το αποτέλεσμα του παιγνίου ή γνωρίζοντας οποιοδήποτε γεγονός το οποίο επηρεάζει το αποτέλεσμα του παιγνίου· ή

(ζ) είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου προσώπου, να αλλάζει ή διαφοροποιεί το αποτέλεσμα οποιουδήποτε ηλεκτρονικού επιτραπέζιου παιγνίου ή να αλλάζει ή να διαφοροποιεί τον τρόπο που το αποτέλεσμα δημοσιοποιείται σε οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο ηλεκτρονικό επιτραπέζιο παίγνιο·

(2) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) από το διαχειριστή, υπάλληλο καζίνου ή στέλεχος καζίνου αποτελεί αδίκημα και επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του υπαιτίου από την Αρχή.

(3) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) από οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

Χρήση ή κατοχή συσκευής, λογισμικού ή μηχανής για σκοπούς απόκτησης πλεονεκτήματος κατά τη διεξαγωγή παιγνίων στο καζίνο

68.-(1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο να χρησιμοποιεί, κατέχει ή βοηθά άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί ή να κατέχει οποιαδήποτε ηλεκτρονική, ηλεκτρική ή μηχανική συσκευή ή οποιοδήποτε λογισμικό, μηχανή ή οποιοδήποτε συνδυασμό των πιο πάνω έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, τροποποιηθεί ή προγραμματιστεί προς απόκτηση πλεονεκτήματος κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε παιγνίου καζίνου στις εγκαταστάσεις καζίνου, περιλαμβανομένης συσκευής, αλλά χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτή, η οποία-

(α) Προβλέπει το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου·

(β) παρακολουθεί τα παιγνιόχαρτα που παίζονται ή τα παιγνιόχαρτα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο παίγνιο καζίνου·

(γ) αναλύει τις πιθανότητες επέλευσης γεγονότος που σχετίζεται με το παίγνιο καζίνου· ή

(δ) αναλύει τη στρατηγική για παιγνίδι ή την τοποθέτηση στοιχήματος, για να χρησιμοποιηθεί σε παίγνιο καζίνου,

εξαιρουμένων εκείνων οι οποίες καθίστανται διαθέσιμες ως μέρος παιγνίου καζίνου και εγκρίνονται ως τέτοιες από την Αρχή ή όπως διαφορετικά επιτρέπονται από αυτήν.

(2) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

Κατοχή, χρήση και κατασκευή μη εξουσιοδοτημένου εξοπλισμού και συσκευών παιγνίου

69.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατέχει, χρησιμοποιεί, κατασκευάζει, πωλεί ή διανέμει οποιαδήποτε παιγνιόχαρτα, ζάρια, μάρκες, παίγνια ή συσκευές τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται από το πρόσωπο αυτό στις εγκαταστάσεις καζίνου, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 67 έως 71.

(2) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να σημαδεύει, διαφοροποιεί ή με άλλο τρόπο αλλοιώνει οποιαδήποτε παιγνιόχαρτα, μάρκες, ζάρια, παίγνια ή συσκευές κατά τρόπο ο οποίος-

(α) Επηρεάζει το αποτέλεσμα του στοιχήματος με τον καθορισμό κέρδους ή απώλειας· ή

(β) διαφοροποιεί τα συνήθη κριτήρια τυχαίας επιλογής τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία παιγνίου καζίνου ή το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου ή του παιγνιομηχανήματος.

(3) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να έχει στην κατοχή του ή να χρησιμοποιεί συσκευή ή εξοπλισμό με σκοπό την κατασκευή πλαστών μαρκών, μέσων χρέωσης, μέσων στοιχήματος ή παιγνιοχρήματος για χρήση στο καζίνο ή σε παίγνια καζίνου ή σε παιγνιομηχανήματα.

(4) Παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (3) αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

Παράνομη παρέμβαση σε εξοπλισμό παιγνίου

70.-(1) Κανένα πρόσωπο εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων καζίνου, δεν επιτρέπεται-

(α) Να κατέχει οποιαδήποτε συσκευή η οποία κατασκευάστηκε, προσαρμόστηκε ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αντικανονικής παρέμβασης στον εξοπλισμό παιγνίων καζίνου στο καζίνο περιλαμβανομένων εργαλείων, τρυπανιών, συρμάτων, νομισμάτων ή παιγνιοχρήματος που συνδέονται σε σχοινάκια, σύρματα, ηλεκτρονικές ή μαγνητικές συσκευές για τη διευκόλυνση της ευθυγράμμισης οποιωνδήποτε συνδυασμών που κερδίζουν ή για την αφαίρεση χρημάτων ή άλλου περιεχομένου από παιγνιομηχάνημα·

(β) να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη με σκοπό την αντικανονική παρέμβαση στον εξοπλισμό παιγνίου καζίνου στο καζίνο, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης ευθυγράμμισης οποιουδήποτε συνδυασμού που κερδίζει ή την απόπειρα χωρίς εξουσιοδότηση της αφαίρεσης χρημάτων ή παιγνιοχρήματος ή άλλου περιεχομένου από παιγνιομηχάνημα·

(γ) να εισάγει ή προκαλεί την εισαγωγή σε παιγνιομηχάνημα οποιουδήποτε άλλου νομίσματος εκτός του επίσημου νομίσματος της Δημοκρατίας ή παιγνιοχρήματος που παρέχεται από το διαχειριστή και έχει την αξία ή τον τύπο που αναγράφεται επί του παιγνιομηχανήματος με σκοπό να λειτουργήσει το παιγνιομηχάνημα και να αποκομίσει κέρδος από αυτό· και

(δ) να κατέχει ή χρησιμοποιεί ενώ βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων καζίνου, οποιοδήποτε κλειδί ή συσκευή σχεδιασμένα ή κατάλληλα για το άνοιγμα οποιουδήποτε παιγνιομηχανήματος ή κιβωτίου ρίψης, με εξαίρεση τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή στελέχη καζίνου οι οποίοι δύνανται να ενεργούν με τέτοιο τρόπο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(2) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

Μέθοδοι εξαπάτησης

71.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι διαχειριστής, υπάλληλος καζίνου, στέλεχος καζίνου ή πελάτης καζίνου να μετέρχεται μεθόδους εξαπάτησης κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε παιγνίου καζίνου ή κατά τη χρήση παιγνιομηχανήματος ή εξοπλισμού παιγνίου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εξαπάτηση» σημαίνει τη χρήση μεθόδων για την αλλοίωση του στοιχείου της τύχης, της μεθόδου επιλογής ή των κριτηρίων τα οποία καθορίζουν -

(α) Το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου ή παιγνιομηχανήματος·

(β) τη συχνότητα πληρωμής σε παίγνιο καζίνου ή παιγνιομηχανήματος·

(γ) την αξία ενός στοιχήματος· ή

(δ) την αξία πίστωσης στοιχήματος.

(3) Πρόσωπο, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του παρέχει βοήθεια ή τον παρακινεί να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο, είναι ένοχο αδικήματος.

(4) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) από το διαχειριστή, υπάλληλο καζίνου ή στέλεχος καζίνου αποτελεί επιπρόσθετα και λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας από την Αρχή εναντίον τους.

Είσοδος στο καζίνο με ψευδείς παραστάσεις

72.-(1) Πρόσωπο, το οποίο με δόλιες παραστάσεις παρουσιάζεται ότι είναι κάποιο άλλο πρόσωπο ή χρησιμοποιεί έγγραφο ταυτοποίησης άλλου προσώπου απαγορεύεται να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις καζίνου και να παίζει σε παίγνιο καζίνου ή σε παιγνιομηχάνημα.

(2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), αποτελεί αδίκημα το οποίο τιμωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

(3) Ο διαχειριστής δύναται -

(α) Να αρνείται την είσοδο στις εγκαταστάσεις καζίνου οποιουδήποτε προσώπου ενεργεί κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) και να ζητεί από το πρόσωπο αυτό να εγκαταλείψει αμέσως τις εγκαταστάσεις αυτές, ή/και

(β) να ειδοποιεί την Αστυνομία αναφορικά με οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1), το οποίο αρνείται να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις του καζίνου.

Μεταχείριση υπόπτου προσώπου

73.-(1) Ο διαχειριστής, υπάλληλος καζίνου, στέλεχος καζίνου ή αντιπρόσωπος του διαχειριστή, ο οποίος έχει εύλογη υποψία ότι πελάτης καζίνου διαπράττει, αποπειράται να διαπράξει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 67 έως 72 δύναται -

(α) Να αρνηθεί στο πρόσωπο αυτό να συνεχίσει να παίζει σε παίγνια καζίνου και σε παιγνιομηχανήματα και να ζητήσει από αυτό να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις του καζίνου·

(β) να υποβάλει ερωτήματα στο πρόσωπο για το οποίο υπάρχει υποψία ότι ενεργεί ή ενήργησε κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) εφόσον το πρόσωπο αυτό συγκατατίθεται στην υποβολή ερωτημάτων ή να υποβάλει ερωτήματα σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει σχέση με τα παίγνια καζίνου και τα παιγνιομηχανήματα νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό συγκατατίθεται στην υποβολή ερωτημάτων αναφορικά με τις δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι δυνατό να συνιστούν αδίκημα·

(γ) να ειδοποιήσει την Αρχή και την Αστυνομία αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(2) Ο διαχειριστής, υπάλληλος καζίνου, στέλεχος καζίνου ή αντιπρόσωπος του διαχειριστή, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν υπέχει οποιασδήποτε ποινικής ή αστικής ευθύνης.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Εξουσίες επιθεωρητών

74.-(1) Επιθεωρητής έχει αρμοδιότητα να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες-

(α) Να ζητεί από αδειούχο πρόσωπο το οποίο κατέχει ή ελέγχει εξοπλισμό παιγνίου, αρχεία ή ο,τιδήποτε άλλο σχετιζόμενο με τη λειτουργία του καζίνου, να του παρουσιάσει τον εξοπλισμό παιγνίου, το αρχείο ή ο,τιδήποτε άλλο προς επιθεώρηση και να ζητεί από το πρόσωπο αυτό να απαντήσει σε ερωτήσεις ή να παράσχει πληροφορίες αναφορικά με τα πιο πάνω·

(β) να επιθεωρεί οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου, αρχείο ή ο,τιδήποτε άλλο, σύμφωνα με την παράγραφο (α) και να λαμβάνει αντίγραφα, να παίρνει αποσπάσματα ή σημειώσεις σε σχέση με αυτά·

(γ) εφόσον το κρίνει σκόπιμο και για σκοπούς εξασφάλισης αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, να προχωρεί σε κατάσχεση οποιουδήποτε εξοπλισμού παιγνίου, αρχείου ή άλλου αντικειμένου·

(δ) να τερματίζει οποιοδήποτε παίγνιο καζίνου ή τη χρήση οποιουδήποτε παιγνιομηχανήματος στις εγκαταστάσεις καζίνου·

(ε) να ζητεί με έγγραφη ειδοποίηση όπως-

(i) αδειούχο πρόσωπο,

(ii) υπάλληλος αδειούχου προσώπου, ή

(iii) οποιοσδήποτε άλλος αντιπρόσωπος ή αδειούχο πρόσωπο σχετιζόμενο με τη λειτουργία ή τη διεύθυνση του καζίνου,

παρουσιαστεί ενώπιον επιθεωρητή σε καθορισμένη ώρα και τόπο και απαντήσει σε ερωτήσεις ή παράσχει πληροφορίες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο καθορίζεται στην κοινοποίηση, αναφορικά με οποιαδήποτε δραστηριότητα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(στ) να εξετάζει και να δοκιμάζει οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, σύμφωνα με την παράγραφο (α) και να διατάζει το αδειούχο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον εξοπλισμό να τον αποσύρει, εάν αυτός δεν κρίνεται κατάλληλος·

(ζ) να διερευνά οποιοδήποτε παράπονο πελάτη καζίνου σε σχέση με τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· και

(η) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη για την οποία του παρέχεται εξουσία από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(2) Εάν οποιοσδήποτε επιθεωρητής προχωρεί σε κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το αντικείμενο αυτό δύναται να κατακρατείται από τον επιθεωρητή μέχρι την ολοκλήρωση οποιωνδήποτε διαδικασιών περιλαμβανομένων των διαδικασιών έφεσης, στις οποίες αυτό είναι δυνατό να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο, αλλά στην περίπτωση αρχείων επιτρέπεται στο αδειούχο πρόσωπο από το οποίο κατασχέθηκαν τα αρχεία να τα επιθεωρεί και να λαμβάνει αντίγραφά τους.

(3) Σε περίπτωση εύλογης υποψίας ότι οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο έχει διαπράξει πειθαρχική παράβαση ή αδίκημα στις εγκαταστάσεις καζίνου, ο επιθεωρητής δύναται να ζητεί από το πρόσωπο αυτό να δηλώσει το πλήρες όνομα και τη διεύθυνσή του και σε περίπτωση που αυτό παραλείπει να συμμορφωθεί, τότε η παράλειψη αυτή αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

(4) Για σκοπούς διερεύνησης, ο επιθεωρητής δύναται να προχωρεί σε κατάσχεση οποιουδήποτε εξοπλισμού παιγνίου ή άλλων συσκευών στο καζίνο για τις οποίες ο επιθεωρητής έχει εύλογη υποψία ότι δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή ή η χρήση και η κατοχή τους συνιστά παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία με την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ο επιθεωρητής διαπιστώσει ότι για τον εξοπλισμό παιγνίου ή τη χρήση συσκευής δεν υπάρχει η δέουσα εξουσιοδότηση ή ότι αυτά είναι παράνομα, δύναται να αποταθεί στο δικαστήριο με αίτημα την έκδοση διατάγματος δήμευσης του εξοπλισμού παιγνίου ή άλλου αντικειμένου που κατασχέθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) προς όφελος της Αρχής.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία ο επιθεωρητής διαπιστώσει ότι για τον εξοπλισμό παιγνίου ή τη χρήση συσκευής υπάρχει η δέουσα εξουσιοδότηση και ότι αυτά είναι νόμιμα, υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως τον εξοπλισμό παιγνίου ή τη συσκευή που κατασχέθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4), στο πρόσωπο από το οποίο κατασχέθηκε.

Εξουσίες της Αρχής προς διερεύνηση παράβασης και επιβολής των διατάξεων του παρόντος Νόμου

75.-(1) Επιπροσθέτως των εξουσιών που παρέχονται στην Αρχή από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για σκοπούς διερεύνησης οποιασδήποτε πιθανής παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών από αδειούχο πρόσωπο, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραπομπή του προσώπου αυτού σε πειθαρχική διαδικασία, η Αρχή δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις ή ενέργειες-

(α) Να απαιτεί από οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει διαπράξει παράβαση, να παρουσιάσει αποδείξεις αναφορικά με την ταυτότητά του·

(β) να απαιτεί από οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο να παρουσιάσει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή οποιοδήποτε αρχείο, έγγραφο ή αντίγραφό του που βρίσκεται στη κατοχή του ώστε να προβεί σε επιθεώρηση, να αντιγράψει ή να λάβει αποσπάσματα από αυτό·

(γ) να απαιτεί με έγγραφη ειδοποίηση την εμφάνιση ενώπιόν της οποιουδήποτε αδειούχου προσώπου το οποίο, κατά την κρίση της είναι ενδεχόμενο να γνωρίζει τα γεγονότα ή το θέμα που διερευνάται· και

(δ) να εξετάζει προφορικά ως μάρτυρα οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο, το οποίο είναι ενδεχόμενο να γνωρίζει τα γεγονότα και τις περιστάσεις του υπό διερεύνηση θέματος, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ακρόασης πειθαρχικής διαδικασίας.

(2) Οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο υποβάλλεται σε εξέταση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να καταθέτει την αλήθεια σε σχέση με τα υπό διερεύνηση γεγονότα και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες αυτά επεσυνέβησαν.

(3) Οποιαδήποτε δήλωση γίνεται από αδειούχο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καταγράφεται, αναγιγνώσκεται σε αυτό και εάν αυτό απαιτείται, αφού διορθωθεί δεόντως, υπογράφεται από το εν λόγω πρόσωπο.

(4) Παράλειψη συμμόρφωσης με απαίτηση της Αρχής βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Εξουσία της Αρχής να ερευνά τις εγκαταστάσεις καζίνου

76.-(1) Η Αρχή έχει την εξουσία να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις καζίνου καθ’ οποιοδήποτε χρόνο χωρίς προειδοποίηση, για σκοπούς διερεύνησης οποιασδήποτε παράβασης διατάξεων του παρόντος Νόμου, η οποία δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας και δύναται να προβαίνει σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες-

(α) Να ερευνά τις εγκαταστάσεις καζίνου και να προχωρεί σε κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου, βρίσκεται σε αυτές και για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι συνδέεται με την παράβαση,

(β) να απαιτεί την παρουσίαση αρχείων και εγγράφων, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι σχετίζονται με τη διάπραξη παράβασης και να λαμβάνει και να κατακρατεί αντίγραφα αυτών·

(γ) να υποχρεώνει οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο το οποίο είναι ικανό να χειρίζεται οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου στις εγκαταστάσεις καζίνου, να το πράττει με σκοπό να της παρέχεται η δυνατότητα να κρίνει και να αποφασίζει κατά πόσο ο εξοπλισμός παιγνίου, η δισκέτα, κασέτα ή άλλη συσκευή φύλαξης που δυνατό να χρησιμοποιηθεί ή συσχετιστεί με τον εξοπλισμό παιγνίου, περιέχει πληροφορίες που είναι σχετικές με τη διερεύνηση,

(δ) στην περίπτωση που προκύπτουν πληροφορίες σχετικές με τη διερεύνηση η οποία διενεργείται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (γ), να παρουσιάζει ή να απαιτεί την παρουσίαση των πληροφοριών αυτών σε έγγραφη μορφή ή να μεταφέρει ή να απαιτεί τη μεταφορά των εν λόγω πληροφοριών σε δισκέτα, κασέτα ή άλλη συσκευή φύλαξης και να απομακρύνει αυτήν από τις εγκαταστάσεις του καζίνου.

(2) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

(3) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής παραλείπει να συνεργαστεί ή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο προς έκδοση διατάγματος έρευνας και κατάσχεσης αρχείων, εγγράφων, δισκεττών, κασετών, συσκευών, εξοπλισμού παιγνίου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού με τη διερεύνησή της, αντικειμένου.

Προσβολή απόφασης της Αρχής

77. Πρόσωπο, το οποίο θεωρεί ότι οποιαδήποτε απόφαση της Αρχής δημιουργεί αδικία εις βάρος του δύναται να προσβάλει αυτήν με την άσκηση προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Δικαίωμα αποζημίωσης

78.-(1) Οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ελεύθερα ανακλητή από την Αρχή.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να στραφεί εναντίον της Αρχής με αξίωση καταβολής αποζημίωσης λόγω άρνησης χορήγησης άδειας ή ακύρωσης, αναστολής ή τροποποίησης των όρων χορηγηθείσας άδειας ή έγκρισης ή τροποποίησης των όρων άδειας ή άλλης έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Φορολογικές διατάξεις και εξαιρέσεις.

79. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, η παροχή υπηρεσιών παιγνίου καζίνου εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, εφεξής καλουμένου «ΦΠΑ»:

Νοείται ότι, η παροχή διαμονής, επισιτισμού, ποτών και ψυχαγωγίας, η οποία δεν σχετίζεται με παίγνια καζίνου ή με άλλα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στο καζίνο θέρετρο, εξαιρουμένης της παροχής υπηρεσιών παιγνίου καζίνου, υπόκειται σε Φ.Π.Α. δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

Φόρος καζίνου

80.-(1) Η Αρχή συνιστά τον αντιπρόσωπο του Τμήματος Φορολογίας για σκοπούς ρύθμισης, επιβολής και είσπραξης του φόρου καζίνου, ο οποίος είναι πληρωτέος από το διαχειριστή στην Αρχή.

(2) Ο διαχειριστής καταβάλλει στην Αρχή φόρο καζίνου για κάθε μήνα για τον οποίο αυτός κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου.

(3) Το ποσοστό του καταβλητέου φόρου καζίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και είναι πληρωτέο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί τον ημερολογιακό μήνα για τον οποίο ο φόρος είναι πληρωτέος και το πιο πάνω ποσοστό δεν δύναται να αυξηθεί κατά την περίοδο αποκλειστικότητας που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15.

(4) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«ακαθάριστο εισόδημα από παίγνια» σημαίνει όλα τα μετρητά και αποδείξεις από μετρητά τα οποία πληρώθηκαν σε παιγνιομηχανήματα και από την αγορά μαρκών, κουπονιών μαρκών και παιγνιοχρήματος για τη διεξαγωγή παιγνίου στο καζίνο και στα παιγνιομηχανήματα αλλά δεν περιλαμβάνει δωρεάν παίγνιο, αφαιρουμένων των πληρωμών κερδών·

«δωρεάν παίγνιο» σημαίνει την αξία των μαρκών, κουπονιών μαρκών και παιγνιοχρήματος τα οποία παρέχονται χωρίς χρέωση από το διαχειριστή σε πελάτες καζίνου, με ανώτατο επιτρεπτό όριο ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια, το οποίο φορολογείται σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος·

«πληρωμές κερδών» σημαίνει όλα τα ποσά που πληρώθηκαν σε πελάτες καζίνου ή οποιαδήποτε ποσά κατέχονται από το καζίνο εκ μέρους πελάτη καζίνου, ως κέρδη που ο πελάτης καζίνου δικαιούται να εκταμιεύσει σε πρώτη ζήτηση.

(5) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Είσπραξη φόρου καζίνου από την Αρχή

81.-(1) Η Αρχή βεβαιώνει και εισπράττει το φόρο καζίνου, τον τόκο και τα φορολογικά πρόστιμα από το διαχειριστή και προβαίνει σε διευθετήσεις για την πληρωμή όλων των ποσών τα οποία εισπράχθηκαν από το διαχειριστή για φόρο καζίνου, καθυστερημένα τέλη, τόκο και φορολογικά πρόστιμα και καταβάλλει τα εν λόγω ποσά στο Τμήμα Φορολογίας.

(2) Η Αρχή δύναται να καθορίζει γραπτώς και κατόπιν έγκρισης του Εφόρου Φορολογίας, συγκεκριμένο λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας για να ασκεί ή να συνδράμει στην άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας παρέχεται στην Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών.

Ιεραρχική προσφυγή

82.- Σε περίπτωση που ο διαχειριστής θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από γενόμενη βεβαίωση φόρου καζίνου ή από άρνηση της Αρχής να αναθεωρήσει τέτοια βεβαίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, δύναται να προσβάλει τέτοια απόφαση ή βεβαίωση ενώπιον του Εφοριακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

Χρόνος εντός του οποίου πρέπει να γίνουν πληρωμές

83.-(1) Όταν ποσό φόρου καζίνου βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε υποβληθείσας ένστασης ή προσφυγής εναντίον της βεβαίωσης του φόρου καζίνου, είναι καταβλητέο μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον ημερολογιακό μήνα κατά τον οποίο λήφθηκε η κοινοποίηση της εν λόγω βεβαίωσης.

(2) Η Αρχή κατά τη διακριτική της ευχέρεια δύναται να επιβάλλει τις προϋποθέσεις και τους όρους τους οποίους ήθελε κρίνει αναγκαίο να επιβάλει, περιλαμβανομένης απαίτησης καταβολής τόκου και παράτασης της χρονικής προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να γίνεται η πληρωμή.

Χρηματική ποινή για καθυστέρηση πληρωμής

84.-(1) Σε περίπτωση που οφειλόμενος φόρος καζίνου δεν καταβληθεί από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου εντός του καθορισμένου χρόνου, τότε προστίθεται σε αυτόν χρηματική ποινή ίση με ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) επί του ποσού του καταβλητέου φόρου καζίνου και καθίσταται πληρωτέα μαζί με τόκο υπολογιζόμενο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου υπερημερίας στο δημόσιο το οποίο ορίζεται σε Διάταγμα το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει των διατάξεων του περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που ποσό φόρου καζίνου το οποίο εκκρεμεί δεν καταβληθεί από το διαχειριστή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία αυτό είναι καταβλητέο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιβάλλεται επιπρόσθετη χρηματική ποινή ύψους πέντε τοις εκατόν (5%) επί του εκκρεμούντος φόρου καζίνου για κάθε συμπληρωμένο μήνα κατά τον οποίο ο φόρος καζίνου παραμένει απλήρωτος, αλλά η συνολική επιπρόσθετη χρηματική ποινή δεν δύναται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%) του εκκρεμούντος ποσού φόρου καζίνου.

(3) Οποιαδήποτε χρηματική ποινή και τόκος επιβλητέος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου εισπράττεται ως οφειλόμενος φόρος καζίνου.

(4) Η Αρχή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δύναται να μειώσει ή διαγράψει ολόκληρο ή μέρος καταβλητέας σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), χρηματικής ποινής κοινοποιώντας την αιτιολόγηση της απόφασης αυτής στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας.

Ανάκτηση φόρου και χρηματικής ποινής

85.-(1) Φόρος καζίνου και οποιαδήποτε χρηματική ποινή καταβλητέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80, 81, 83 και 84 και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς, δύναται να ανακτηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία και προς ανάκτηση αυτών η Αρχή δύναται επ’ ονόματί της ή δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας για σκοπούς είσπραξης και ανάκτησης αυτών ως εάν επρόκειτο για φόρους οφειλόμενους βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύι Νόμου που αφορά την είσπραξη και ανάκτηση φορολογικής οφειλής.

(2) Η Αρχή δικαιούται αποζημίωσης για όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τις οποιεσδήποτε δικαστικές αποφάσεις εναντίον του διαχειριστή, στην περίπτωση που ο διαχειριστής θεωρείται υπεύθυνος για οφειλόμενο φόρο καζίνου, τόκο ή χρηματικές ποινές βάσει οποιωνδήποτε διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

Επιστροφή φόρου

86.-(1) Σε περίπτωση που προς ικανοποίηση της Αρχής αποδειχθεί ότι ο διαχειριστής καζίνου έχει καταβάλει φόρο καζίνου πέραν του οφειλόμενου ποσού, ο διαχειριστής καζίνου δικαιούται να απαιτήσει επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού πλέον τόκο επιβαλλόμενο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου υπερημερίας στο δημόσιο, από την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία καταβολής αυτού:

Νοείται ότι, δεν καταβάλλεται τόκος εάν αποδεδειγμένα η καταβολή υπερβάλλοντος ποσού φόρου καζίνου οφείλεται σε σφάλμα του διαχειριστή.

(2) Σε περίπτωση που βεβαίωση φόρου διαφοροποιηθεί λόγω ασκηθείσας ιεραρχικής προσφυγής ή προσφυγής βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος με αποτέλεσμα ο διαχειριστής καζίνου να παρουσιάζεται ότι έχει καταβάλει φόρο καζίνου πέραν του οφειλομένου ποσού, ο διαχειριστής καζίνου δικαιούται σε επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού φόρου καζίνου με τόκο επιβαλλόμενο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου υπερημερίας, στο δημόσιο από την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία καταβολής αυτού.

Επιβολή χρηματικής ποινής για λανθασμένη φορολογική δήλωση

87.-(1) Η υποβολή λανθασμένης φορολογικής δήλωσης από το διαχειριστή η οποία οφείλεται σε παράλειψη ή λανθασμένη εκτίμηση οποιουδήποτε ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια ή φόρο καζίνου ή λόγω της παροχής οποιωνδήποτε λανθασμένων πληροφοριών στην Αρχή αναφορικά με την ευθύνη του διαχειριστή για φόρο καζίνου, αποτελεί αδίκημα.

(2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) από το διαχειριστή συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής ίσης με το διπλάσιο του οφειλόμενου ποσού φόρου καζίνου, ο οποίος δεν έχει καταβληθεί ή δεν έχει υπολογιστεί ως αποτέλεσμα υποβολής λανθασμένης φορολογικής δήλωσης ή λανθασμένων πληροφοριών.

Φοροδιαφυγή

88. Υπάλληλος καζίνου, στέλεχος καζίνου, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του διαχειριστή, ο οποίος με πρόθεση φοροδιαφυγής ή με στόχο να βοηθήσει το διαχειριστή να αποφύγει την καταβολή φόρου καζίνου-

(α) Προβαίνει σε ψευδή δήλωση, αναφορά ή καταγραφή σε οποιαδήποτε φορολογική δήλωση, υποβαλλόμενη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(β) δίνει ψευδή απάντηση είτε προφορικά είτε εγγράφως σε οποιαδήποτε υποβληθέν ερώτημα ή αίτημα για ζητούμενες από αυτόν πληροφορίες·

(γ) ετοιμάζει, διατηρεί ή εξουσιοδοτεί την ετοιμασία ή διατήρηση οποιουδήποτε ψευδούς αρχείου ή παραποιεί ή εξουσιοδοτεί την παραποίηση οποιουδήποτε αρχείου·

(δ) μετέρχεται απάτης ή τεχνάσματος ή εξουσιοδοτεί τη χρήση οποιασδήποτε απατηλής μεθόδου ή τεχνάσματος,

θεωρείται ότι διαπράττει αδίκημα, το οποίο αποτελεί λόγο για έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του προσώπου αυτού και του διαχειριστή, από την Αρχή.

ΜΕΡΟΣ ΧΙV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Παροχή παράνομων υπηρεσιών παιγνίου

89. Πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 18 είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή υπηρεσιών παιγνίου εκτός των όρων αδείας

90. Πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες παιγνίου στο καζίνο θέρετρο, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή της άδειας καζίνου θερέτρου, περιλαμβανομένων, παιγνίων καζίνου για τα οποία δεν έχει δοθεί εξουσιοδότηση από την Αρχή ή με κανόνες παιγνίων καζίνου για τους οποίους δεν έχει δοθεί η δέουσα εξουσιοδότηση από την Αρχή, επιπροσθέτως οποιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (5) ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Συμμετοχή πελατών καζίνου σε παράνομες υπηρεσίες παιγνίου

91. Πελάτης καζίνου, ο οποίος εν γνώσει του συμμετέχει σε παράνομο παίγνιο καζίνου κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αδικήματα

92.-(1) Πρόσωπο, το οποίο διαπράττει οποιαδήποτε από τα αδικήματα που καθορίζονται στα άρθρα 67 έως 72 είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), δεν αποτελεί υπεράσπιση το γεγονός ότι πρόσωπο δεν πέτυχε να κερδίσει ή να αυξήσει τις πιθανότητες του να κερδίσει στα παίγνια καζίνου ή σε παιγνιομηχανήματα ή το γεγονός ότι δεν απεκόμισε οικονομικό όφελος ως αποτέλεσμα της απαγορευμένης δραστηριότητας για την οποία κατηγορείται.

Απαγορευμένη διαφήμιση

93. Πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 65, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή ψευδών πληροφοριών

94. Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παρέχει στην Αρχή πληροφορίες ψευδείς ή παραπλανητικές, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (€200.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παρακίνηση ανηλίκων σε παράνομες δραστηριότητες

95. Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του προβαίνει σε πράξεις με σκοπό να παρακινήσει να ενθαρρύνει ή να επιτρέψει σε ανήλικο να συμμετάσχει σε παίγνια καζίνου ή να χρησιμοποιήσει παιγνιομηχανήματα ή να εισέλθει στο χώρο διεξαγωγής παιγνίων καζίνου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (€200.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινή

96.-(1) Σε περίπτωση που διαχειριστής καζίνου ή άλλο νομικό πρόσωπο κρίνεται ένοχος αδικήματος, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν προβλέπεται ρητά οποιαδήποτε ποινή, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000).

(2) Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο κρίνεται ένοχο αδικήματος, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν προβλέπεται ρητά οποιαδήποτε ποινή, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€600.000) ή και στις δύο ποινές.

Πρόστιμα και χρηματικές ποινές καταβλητέες στην Αρχή

97.-(1) Οποιαδήποτε χρηματική ποινή επιβάλλεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς καταβάλλεται και εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στην Αρχή από τον παραβάτη:

Νοείται ότι, η ευθύνη του προσώπου να καταβάλει την επιβληθείσα σε αυτό χρηματική ποινή δεν επηρεάζεται από τον τερματισμό, την ακύρωση, την παράδοση ή τη λήξη της άδειας την οποία αυτός κατέχει.

ΜΕΡΟΣ XV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνεργασία της Αρχής με διεθνή ρυθμιστικά όργανα καζίνου

98.-(1) Η Αρχή δύναται να προβαίνει σε διευθετήσεις με οποιοδήποτε αλλοδαπό ρυθμιστικό όργανο καζίνου για την ανταλλαγή πληροφοριών ή αλληλοβοήθειας για σκοπούς διευκόλυνσης οποιουδήποτε από τα δύο μέρη ή οποιασδήποτε λειτουργίας τους.

(2) Η Αρχή παρέχει πληροφορίες σε αλλοδαπό ρυθμιστικό όργανο καζίνου, μόνον εφόσον λάβει εκ των προτέρων από το εν λόγω όργανο εγγράφως διαβεβαίωση για την εκ μέρους του ανάληψη ευθύνης ότι θα συμμορφώνεται με τους έγγραφους όρους της Αρχής για χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών και νοουμένου ότι οι όποιοι όροι τεθούν, πληρούν τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(3) Για σκοπούς εξασφάλισης πληροφοριών από αλλοδαπό ρυθμιστικό όργανο καζίνου, η Αρχή δύναται να προβαίνει σε γραπτή συμφωνία με τέτοιο όργανο ότι θα συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης και αποκάλυψης που είναι δυνατό αυτό να απαιτεί βάσει διατάξεων που ισχύουν στη δική του δικαιοδοσία.

Όροι, προϋποθέσεις και παρεκκλίσεις για την πολεοδομική και οικοδομική ανάπτυξη καζίνου θερέτρου

99.-(1) Η επιλεγείσα από τη Συντονιστική Επιτροπή και επικυρωθείσα από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση του διαχειριστή, η οποία έτυχε αδειοδότησης από την Αρχή, υπόκειται όσον αφορά την πολεοδομική και οικοδομική ανάπτυξη που εμπεριέχεται στη σχετική πρόταση, στους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με βάση τις διατάξεις-

(α) Του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών· και

(β) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Κάθε αναφορά στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο καθώς και στους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς, στους όρους «αρμόδια αρχή», «Πολεοδομική Αρχή» και «Υπουργός», οπουδήποτε οι όροι αυτοί απαντούν και σε κάθε γραμματική τους παραλλαγή, θα θεωρείται ως αναφορά στον όρο “Υπουργικό Συμβούλιο” στην αντίστοιχη γραμματική παραλλαγή·

(β) το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του για λόγους δημοσίου συμφέροντος να αποφασίσει διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, αναφορικά με οποιουσδήποτε επιβλητέους όρους και προϋποθέσεις για την παραχώρηση της απαιτούμενης πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής, αντίστοιχα, για σκοπούς ανέγερσης του καζίνου θερέτρου, με εξαίρεση όρους και προϋποθέσεις που αφορούν τον επιτρεπτέο συντελεστή δόμησης, για τον οποίο σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει με την Απόφασή του να παραχωρήσει παρέκκλιση, η παρέκκλιση αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσοστό του διακόσια πενήντα τοις εκατόν (250%) του επιτρεπόμενου βάσει των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, συντελεστή.

(3) Οι περιοχές της Δημοκρατίας, οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως «Φύση 2000» δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου ή οι οποίες αποτελούν δασική γη δυνάμει των διατάξεων του περί Δασών Νόμου ή οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως αρχαιολογικοί χώροι με βάση τα κηρυγμένα αρχαία μνημεία που περιλαμβάνονται στον Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα ή αποτελούν ζώνες μηδενικής ανάπτυξης δυνάμει των διατάξεων του περί Αρχαιοτήτων Νόμου δεν δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο παρέκκλισης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

 

Ρύμιση θεμάτων που δυνατό να προκύψουν σε περίπτωση επίλυσης του Κυπριακού

100. Ουδεμία διάταξη στον παρόντα Νόμο δύναται να ερμηνευθεί ότι απαγορεύει τη συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή αφενός και οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου ασκούντος εκτελεστική ή διοικητική εξουσία ή λειτουργία ή αρμοδιότητα στη Δημοκρατία αφετέρου, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα, είναι δυνατό να προκύψει και χρήζει ρύθμισης, σε περίπτωση συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος.

Αστική ευθύνη προσώπων

101. Ουδεμίαν αστική ευθύνη φέρει πρόσωπο το οποίο είναι μέλος, επιθεωρητής, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος της Αρχής. μέλος, γραμματέας ή αξιωματούχος της Συντονιστικής Επιτροπής. ή εξουσιοδοτημένο, διορισμένο, εργοδοτημένο ή που ενεργεί με οδηγίες της Αρχής για να ασκεί τις εξουσίες, να διεκπεραιώνει τις λειτουργίες ή να εκτελεί τα καθήκοντα της Αρχής, ή να στηρίζει την Αρχή κατά τη διεκπεραίωση των λειτουργιών της ή την εκτέλεση των καθηκόντων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών αναφορικά με πράξη ή παράλειψη η οποία έγινε καλή τη πίστει κατά-

(α) Την άσκηση οποιασδήποτε παρεχόμενης εξουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(β) τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε λειτουργίας ή την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου· και

(γ) την εκτέλεση πράξης ή παράλειψης στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου.