Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2015.