Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια» σημαίνει οποιαδήποτε άδεια την οποία η Αρχή έχει εξουσία να εκδίδει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται από την Αρχή σε αντιπρόσωπο Διευθέτησης·

«άδεια διαχειριστή Διευθέτησης» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται από την Αρχή σε διαχειριστή Διευθέτησης·

«άδεια για ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο» ή «άδεια καζίνου θερέτρου» σημαίνει την άδεια για την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου θερέτρου που παραχωρείται από την Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23·

«άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίων» σημαίνει άδεια που εκδίδεται από την Αρχή και επιτρέπει στον κάτοχό της να κατασκευάζει ή να προμηθεύει παιγνιομηχανήματα ή λογισμικό ή να παρέχει υπηρεσίες δοκιμών παιγνίου στο καζίνο·

«άδεια στελέχους καζίνου» σημαίνει την άδεια που απαιτείται για στέλεχος καζίνου που εκδίδεται από την Αρχή·

«άδεια υπαλλήλου καζίνου» σημαίνει την άδεια που απαιτείται για υπάλληλο καζίνου που εκδίδεται από την Αρχή·

«αδειούχος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια ή έγκριση που έχει εκδοθεί από την Αρχή και περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό το διαχειριστή, υπαλλήλους καζίνου, στελέχη καζίνου, προμηθευτές ειδών παιγνίων, διαχειριστές και αντιπροσώπους Διευθέτησης·

«ακαθάριστο εισόδημα από παίγνια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (4) του άρθρου 80·

«ανακοινώσεις» σημαίνει πληροφόρηση για διατάγματα και κανόνες που εκάστοτε εκδίδονται από την Αρχή με τις οποίες καθορίζονται τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για εξοπλισμό παιγνίου·

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών.

«αντιπρόσωπος Διευθέτησης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες για την παραπομπή, προσέλκυση ή επιλογή προσώπων που δύνανται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε Διευθέτηση στο καζίνο, ανεξάρτητα αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται στη Δημοκρατία ή όχι·

«αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους» σημαίνει το ποσό χρημάτων που αποδίδεται από παιγνιομηχάνημα υπό τη μορφή κερδών σε σχέση με το ποσό που έχει τοποθετηθεί ως στοίχημα στο παγνιομηχάνημα·

«αποκλεισμένο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο του οποίου η είσοδος ή η παραμονή του στο καζίνο έχει απαγορευθεί δυνάμει σχετικού διατάγματος αποκλεισμού·

«αρχείο» σημαίνει οποιαδήποτε συλλογή τεκμηρίων και στοιχείων ανεξαρτήτως μορφής και ύλης που φυλάσσεται ή παράγεται με οποιαδήποτε μέθοδο.

«Αρχή» σημαίνει την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5·

«αρχικό τέλος άδειας» σημαίνει το αρχικό τέλος που προβλέπεται στο άρθρο 26.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«δημόσια εισηγμένη εταιρεία» σημαίνει εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και συναλλάσσεται σε εγκεκριμένα χρηματιστήρια·

«διάταγμα» ή «κανόνας» σημαίνει διάταγμα ή κανόνα που εκδίδεται από την Αρχή δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

«διάταγμα αποκλεισμού» σημαίνει διάταγμα για αποκλεισμό προσώπου από το να εισέλθει ή να παραμείνει στο καζίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις τον παρόντος Νόμου ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού είτε δυνάμει αυτοεξαίρεσης είτε αποκλεισμού του από το διαχειριστή, είτε με βάση διάταγμα της Αρχής ή της Αστυνομίας, είτε με βάση δικαστικό διάταγμα·

«διαχειριστής Διευθέτησης» σημαίνει πρόσωπο άλλο από υπάλληλο του καζίνου θερέτρου, το οποίο κατέχει άδεια παροχής υπηρεσιών Διευθέτησης και συμβάλλεται με το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου για να μεταφέρει στο καζίνο θέρετρο πελάτες Διευθέτησης για τους οποίους λαμβάνει -

(α) προμήθεια, η οποία βασίζεται στα εισοδήματα παιχνιδιού στο καζίνο που εισπράχθηκαν από τον πελάτη ή πελάτες Διευθέτησης. ή

(β) μερίδιο από το ακάθαρτο εισόδημα από παίγνια που προέρχεται από τους πελάτες Διευθέτησης του διαχειριστή. ή

(γ) άλλης μορφής πληρωμή ή έκπτωση χρηματική ή άλλη όπως ήθελε καθορισθεί από την Αρχή·

«διαχειριστής καζίνου θερέτρου» ή «διαχειριστής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει την άδεια λειτουργίας του καζίνου θερέτρου·

«Διευθέτηση» σημαίνει τη διευθέτηση, ο σκοπός της οποίας είναι να προσελκύσει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιλέγεται βάσει της οικονομικής του ευρωστίας και βούλησης να παίζει τυχερά παίγνια, να επισκεφθεί το καζίνο θέρετρο με πρόθεση να παίξει τέτοια παίγνια, με την οποία διευθέτηση και ως αντιπαροχή για αυτή, οποιαδήποτε ή όλα τα έξοδα μεταφοράς, επισιτισμού, διαμονής και ψυχαγωγίας του εν λόγω πρόσωπου καταβάλλονται άμεσα ή έμμεσα από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου·

«εγκατάσταση δορυφορικού καζίνου» σημαίνει χώρο για τη διεξαγωγή παιγνίου με περιορισμένο αριθμό παιγνιομηχανημάτων ή/και τραπεζίων παιγνίου που βρίσκονται εκτός του χώρου του καζίνου θερέτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.

«εκτελεστικός διευθυντής» σημαίνει τον ανώτερο εκτελεστικό αξιωματούχο της Αρχής·

«εξοπλισμός παιγνίου» σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή ή αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ή σε σχέση με παίγνια και στοιχήματα και περιλαμβάνει-

(α) παιγνιομηχάνηματα,

(β) ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου,

(γ) μάρκες, ζάρια, παιγνιόχαρτα και τραπέζια παιγνίου. και

(δ) μέρη ή εξαρτήματα οποιουδήποτε τέτοιου μηχανήματος, εξοπλισμού ή συστήματος·

«επιθεωρητής» σημαίνει υπάλληλο της Αρχής, ο οποίος έχει την ευθύνη και την εξουσία να επιβεβαιώνει κατά πόσο ο διαχειριστής συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς επιθεωρώντας τις εγκαταστάσεις καζίνου, ελέγχοντας τις λειτουργίες και τα αρχεία του καζίνου θερέτρου και ο οποίος επιλαμβάνεται διαφορών των πελατών του καζίνου με το διαχειριστή·

«ετήσιο τέλος άδειας» σημαίνει το ετήσιο τέλος που επιβάλλεται στο διαχειριστή από την Αρχή αναφορικά με την άδεια λειτουργίας καζίνου θερέτρου·

«ηλεκτρονικό επιτραπέζιο παίγνιο» σημαίνει παίγνιο καζίνου, το οποίο παραδοσιακά διεξάγεται σε τραπέζι και περιλαμβάνει ηλεκτρονική συσκευή μέσω της οποίας μπορούν να ληφθούν στοιχήματα αναφορικά με παίγνιο που διεξάγεται σε τραπέζι και έχει εγκριθεί ως τέτοιο από την Αρχή·

«ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου» σημαίνει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή επικοινωνιακό σύστημα ή σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή συσκευή που έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται ή να προσαρμόζεται για να στέλλει και/ή να λαμβάνει πληροφορίες από εξοπλισμό παιγνίου σε σχέση με την ασφάλεια, τον υπολογισμό ή τη λειτουργία του εξοπλισμού παιγνίου.

«ιδιοκτήτης» σημαίνει τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες της γης και/ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο·

«καζίνο» ή «εγκαταστάσεις καζίνου» σημαίνει τους χώρους που έχουν εγκριθεί από την Αρχή στους οποίους επιτρέπεται να διεξάγονται παίγνια καζίνου και να υπάρχουν διαθέσιμα παιγνιομηχανήματα για χρήση, περιλαμβανομένων του κυρίως χώρου του καζίνου, οποιωνδήποτε διαδρόμων εντός του χώρου αυτού που οδηγούν σε άλλους χώρους του καζίνου θερέτρου και οποιωνδήποτε χώρων ή άλλων διευκολύνσεων που στεγάζονται σε αυτούς·

«Κυβέρνηση» σημαίνει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας·

«κύριος μέτοχος» σημαίνει το μέτοχο που κατέχει το μεγαλύτερο δικαίωμα ψήφου στην εταιρεία του διαχειριστή·

«λειτουργίες καζίνου» ή «λειτουργίες» σε σχέση με καζίνο σημαίνει -

(α) τη διεξαγωγή παιγνίου στο καζίνο,

(β) τη διοίκηση, διαχείριση και επίβλεψη διεξαγωγής παιγνίου στο καζίνο,

(γ) την καταμέτρηση χρημάτων στο καζίνο και σε σχέση με το καζίνο,

(δ) τις λογιστικές διαδικασίες εντός και σε σχέση με το καζίνο,

(ε) τη χρήση αποθηκευτικών χώρων εντός των εγκαταστάσεων καζίνου, ή/και

(στ) άλλα θέματα που επηρεάζουν ή προκύπτουν από τις δραστηριότητες εντός του καζίνου·

«λογαριασμός φιλοφρονητικών παροχών» σημαίνει λογαριασμό που τηρείται από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου, στον οποίο παρατίθενται αναλυτικά οι φιλοφρονητικές υπηρεσίες και/ή αντικείμενα που παρέχονται και περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό, κατάλογο του κόστους των υπηρεσιών Διευθέτησης και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αντικειμένου που παρέχεται χωρίς χρέωση ή με μειωμένη χρέωση σε πελάτες καζίνου ή σε πελάτες Διευθέτησης·

«μάρκες» σημαίνει οποιαδήποτε ειδικά κέρματα που χρησιμοποιούνται αντί χρημάτων για σκοπούς παιγνίου, τα οποία έχουν προκαθορισμένη στοιχηματική αξία σε ευρώ·

«ξενοδοχείο πέντε αστέρων» σημαίνει την κατάταξη ξενοδοχείου ως ξενοδοχείου πέντε αστέρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο» ή «καζίνο θέρετρο» σημαίνει το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο που προβλέπεται στο άρθρο 4·

«παίγνιο» σημαίνει τη διεξαγωγή τυχερού παιγνιδιού ή παιγνιδιού που είναι μερικώς τυχερό και περιέχει στοιχεία τύχης και στοιχεία δεξιότητας έναντι χρηματικού ανταλλάγματος ή άλλης αξίας·

«παίγνιο καζίνου» ή «παιγνίδι καζίνου» σημαίνει τυχερό παιγνίδι ή παιγνίδι που είναι μερικώς τυχερό παιγνίδι και μερικώς παιγνίδι δεξιότητας, το οποίο παίζεται στο καζίνο με παιγνιόχαρτα, ζάρια, εξοπλισμό ή οποιαδήποτε μηχανική, ηλεκτρομηχανική ή ηλεκτρονική συσκευή ή μηχάνημα για χρήματα, επιταγές, πιστωτικές κάρτες ή άλλα αντιπροσωπευτικά μέσα αξίας·

«παιγνιομηχάνημα» σημαίνει συσκευή ή αντικείμενο η οποία εξ’ ολοκλήρου ή μερικώς λειτουργεί μηχανικά ή ηλεκτρονικά και η οποία-

(α) είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διεξαγωγής τυχερού παιγνίου ή παιγνίου που συνδυάζει τύχη και δεξιότητα,

(β) είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε με την τοποθέτηση στοιχήματος στη συσκευή να δύναται να αποκομισθούν κέρδη, και

(γ) έχει εγκριθεί από την Αρχή ως παιγνιομηχάνημα·

«παιγνιόχρημα» σημαίνει ειδικά κέρματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή παιγνίων και αντιπροσωπεύουν αξία·

«παράνομο παίγνιο καζίνου» σημαίνει την παροχή παιγνίων καζίνου ή παιγνιομηχανημάτων σε μη αδειοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υποστατικό ή την παροχή υπηρεσιών παιγνίου σε καζίνο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

«πελάτης Διευθέτησης» σημαίνει πελάτη του καζίνου που συμμετέχει σε Διευθέτηση·

«πελάτης καζίνου» σημαίνει πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ή επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το καζίνο·

«πίνακας αυτοεξαίρεσης» σημαίνει την κατάρτιση πίνακα με ονόματα προσώπων που έχουν εθελοντικά συμφωνήσει να εξαιρεθούν από όλες τις δραστηριότητες παιγνίου και να τους απαγορεύεται η είσπραξη οποιωνδήποτε κερδών ή η ανάκτηση οποιωνδήποτε απωλειών στο καζίνο·

«Πρόεδρος» σημαίνει μέλος της Αρχής που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος της Αρχής·

«προμηθευτής ειδών παιγνίων» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή προμηθεύει παιγνιομηχανήματα ή παρέχει υπηρεσίες δοκιμών παιγνίου·

«πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος» σημαίνει το έγγραφο που εκδίδεται από τη Συντονιστική Επιτροπή, το οποίο προσκαλεί πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για απόκτηση άδειας καζίνου θερέτρου με το οποίο καλούνται να παράσχουν πληροφορίες οι οποίες επιδεικνύουν τα προσόντα, την καταλληλότητα και τους σχεδιασμούς ώστε να αξιολογηθούν ως προεπιλεγέντες υποψήφιοι για παραχώρηση τέτοιας άδειας·

«πρόσκληση για υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης» σημαίνει το έγγραφο που εκδίδεται από τη Συντονιστική Επιτροπή με το οποίο καλούνται οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση και να πλειοδοτήσουν για την παραχώρηση της άδειας η οποία εκδίδεται από την Αρχή για την ανάπτυξη και λειτουργία του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου·

«προσωρινός διαχειριστής» σημαίνει τον προσωρινό διαχειριστή που διορίζεται από την Αρχή για τη διαχείριση του καζίνου θερέτρου σε περίπτωση ακύρωσης, παράδοσης ή αναστολής της άδειας του καζίνου θερέτρου·

«στέλεχος καζίνου» ή «στέλεχος» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο εργοδοτείται στο καζίνο από το διαχειριστή με εποπτική ιδιότητα ή είναι εξουσιοδοτημένο ασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία του καζίνου, και περιλαμβάνει διευθυντές τμημάτων, διευθυντές βάρδιας, επόπτες ταμείων, διευθυντές καζίνου, βοηθούς διευθυντές, διευθυντές και επόπτες των υπαλλήλων ασφαλείας του καζίνου ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο ασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια να λαμβάνει αποφάσεις, οι οποίες ρυθμίζουν τη διοίκηση του καζίνου ή οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο που καθορίζεται ως στέλεχος από την Αρχή·

«συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του καζίνου θερέτρου» σημαίνει τη διεξαγωγή από οποιοδήποτε πρόσωπο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια ή αιτείται άδεια από την Αρχή, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή με πρόσωπο το οποίο έχει άμεσα ή έμμεσα σχέση με επιχείρηση ή οργανισμό η οποία κατέχει άδεια ή αιτείται άδειας από την Αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και το οποίο-

(α) κατέχει οποιοδήποτε δικαίωμα να εισπράττει εισόδημα το οποίο προκύπτει από την επιχείρηση, ή

(β) έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης είτε κατόπιν δανείου ή άλλως πως·

«συνεργάτης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο σε σχέση με το διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή αιτητή για άδεια λειτουργίας καζίνου θερέτρου, κατά την κρίση της Αρχής είναι σε θέση να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο επί ή αναφορικά με τη διοίκηση ή τη λειτουργία της επιχείρησης του διαχειριστή ή του αιτητή για άδεια λειτουργίας καζίνου θερέτρου·

«Συντονιστική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19·

«τέλος αίτησης» σημαίνει το τέλος που απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

«τζάκποτ» σημαίνει το συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων ή παραστάσεων που απαιτείται να εμφανιστούν στους τροχούς ή την οθόνη βίντεο παιγνιομηχανήματος ούτως ώστε τα κέρδη, σύμφωνα με την κλίμακα πληρωμής των βραβείων που εκτίθεται πάνω στη μηχανή, να είναι πληρωτέα από χρήματα που συσσωρεύονται από συνεισφορές σε δεξαμενή κερδών·

«τραπέζια παιγνίου» σημαίνει εξοπλισμό επί του οποίου ή στον οποίο διεξάγονται παίγνια καζίνου·

«υπάλληλος καζίνου» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι στέλεχος καζίνου το οποίο εργοδοτείται στη λειτουργία του καζίνου, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ατόμων που μοιράζουν χαρτιά παιγνίου ή κρουπιέρηδων, μηχανικών μηχανημάτων, υπαλλήλων ασφαλείας, προσωπικό λογιστηρίου, προσωπικό εισπράξεων, προσωπικό παρακολούθησης και οποιωνδήποτε άλλων φυσικών προσώπων των οποίων τα καθήκοντα εργοδότησης απαιτούν ή παρέχουν πρόσβαση στους περιορισμένους χώρους του καζίνου·

«υπηρεσίες δοκιμών παιγνίου» σημαίνει υπηρεσίες δοκιμών, πιστοποίησης ή συντήρησης εξοπλισμού παιγνίων·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«φιλοφρονητική υπηρεσία ή αντικείμενο» σημαίνει υπηρεσία ή αντικείμενο που παρέχεται χωρίς χρέωση ή με μειωμένη χρέωση σε πελάτη καζίνου·

«φόρος καζίνου» σημαίνει το φόρο επί του ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια καζίνου, ο οποίος καταβάλλεται από το διαχειριστή στην Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών·

«χώρος διεξαγωγής παιγνίων καζίνου» σημαίνει το μέρος των εγκαταστάσεων καζίνου όπου διεξάγονται εγκεκριμένα παίγνια καζίνου και όπου διατίθενται παιγνιομηχανήματα για χρήση.