Εξουσιοδότηση Υπουργού

3.-(1) Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εφεξής καλούμενος «Γενικός Διευθυντής», την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας εξαιρουμένης της εξουσίας έκδοσης διαταγμάτων και εκτέλεσης οποιουδήποτε καθήκοντος το οποίο οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στον Υπουργό:

Νοείται ότι, στην περίπτωση της ως άνω μεταβίβασης και μέχρι τη λήξη της, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής στον οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), έχει υποχρέωση να ασκεί την εν λόγω εξουσία και να εκτελεί το εν λόγω καθήκον, σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υπουργού.

(3) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το Γενικό Διευθυντή.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υπουργός και ο Γενικός Διευθυντής ασκούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ταυτόχρονα την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο Γενικός Διευθυντής δεν δύναται να ασκεί την ίδια εξουσία ή να εκτελεί το ίδιο καθήκον με τον Υπουργό για συγκεκριμένα πραγματικά γεγονότα, εκτός αν ο Υπουργός το επιτρέπει και σύμφωνα με οδηγίες του.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, το οποίο ο παρών Νόμος ή οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκών αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο.