Ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο

4.-(1)Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 16, το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο αποτελείται από συνδυασμό διευκολύνσεων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που συνδέονται μεταξύ τους και βρίσκονται κάτω από τη γενική κάλυψη του σχεδιασμού, όπως έχει επιλεγεί από το διαχειριστή και προταθεί κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και τα οποία έχουν εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από την Αρχή.

(2) Οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν διεθνούς επιπέδου καζίνο, διεθνούς επιπέδου ξενοδοχείο ή ξενοδοχεία πολυτελείας και άλλες εμπλουτιστικές προς τον τουρισμό υπηρεσίες, δραστηριότητες και διευκολύνσεις.

(3) Το διεθνούς επιπέδου ξενοδοχείο ή ξενοδοχεία πολυτελείας που προβλέπονται στο εδάφιο (2), υπερβαίνουν τις απαιτήσεις για ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων, όπως αυτή καθορίζεται από τον περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και προσφέρουν συνολικά τουλάχιστον πεντακόσια (500) δωμάτια πολυτελείας, ενώ το διεθνούς επιπέδου καζίνο περιλαμβάνει τουλάχιστον εκατόν (100) τραπέζια παιγνίου και χίλια (1000) παιγνιομηχανήματα.

(4) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσει πέραν των διακόσιων (200) τραπεζιών παιγνίου ή πέραν των δύο χιλιάδων (2000) παιγνιομηχανημάτων εκτός εάν, υποβάλει πρώτα προς την Αρχή ειδική αίτηση προς εξέταση την οποία η Αρχή δύναται να αποδεκτεί εγγράφως, και εν συνεχεία ο διαχειριστής καταβάλει το σχετικό τέλος που θα συμφωνηθεί.

(5) Για σκοπούς περιορισμού σε παιγνιομηχανήματα και σε τραπέζια παιγνίου, η Αρχή κατατάσσει τα ηλεκτρονικά επιτραπέζια παίγνια ως τραπέζια παιγνίου.

(6) Το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο ανεγείρεται σε ιδιωτική γη, σε χώρο που επιλέγεται αποκλειστικά από το διαχειριστή.