Σύσταση Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου

5. Συστήνεται Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, η οποία καλείται «Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου».