Μέλη της Αρχής

6. Η Αρχή αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος.