Επιλεξιμότητα, θητεία, προσόντα, παύση, όροι και αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Αρχής

7.-(1)(α) Η διάρκεια της θητείας των πρώτων μελών της Αρχής έχει ως ακολούθως:

(i) Τέσσερα (4) έτη για τον Πρόεδρο,

(ii) τέσσερα (4) έτη για τα τρία (3) μέλη που ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο,

(iii) δύο (2) έτη για τα τρία (3) μέλη που ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α), η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών είναι τετραετής.

(γ) Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην Αρχή για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες.

(2) Ουδείς διορίζεται ως Πρόεδρος ή άλλο μέλος της Αρχής, εκτός εάν είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας με εξειδικευμένες γνώσεις και διαθέτει ικανότητα να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών της Αρχής.

(3) Η Αρχή απαρτίζεται από Πρόεδρο και μέλη που διαθέτουν σωρευτικά τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Ένα (1) μέλος είναι νομικός με πείρα σε θέματα συμβάσεων·

(β) ένα (1) μέλος έχει τα προσόντα που απαιτούνται για εγγραφή στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με πείρα σε θέματα ελέγχου·

(γ) ένα (1) μέλος είναι άτομο με εξειδικευμένη γνώση και πείρα σε θέματα πληροφορικής·

(δ) ένα (1) μέλος είναι άτομο με εξειδικευμένη γνώση και πείρα στην επιβολή νομοθεσίας· και

(ε) τρία (3) μέλη είναι άτομα που κατά προτίμηση προέρχονται από επαγγελματική κατηγορία ή εξειδίκευση διαφορετική από την επαγγελματική κατηγορία ή εξειδίκευση οποιουδήποτε διορισμένου προσώπου ή προσώπου που διορίζεται ταυτόχρονα ως μέλος κατά την ημερομηνία του διορισμού τους.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), πρόσωπο δεν δύναται να επιλεγεί για διορισμό στη θέση του Προέδρου ή άλλου μέλους της Αρχής, εάν -

(α) είτε το ίδιο είτε ο/η σύζυγος αυτού ή μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενής του ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές, σε ποσοστό πέραν του ενός τοις εκατόν (1%) του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του καζίνου θερέτρου·

(β) κατέχει πολιτειακό αξίωμα ή το αξίωμα του δημάρχου ή μέλους δημοτικού συμβουλίου ή Προέδρου ή μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου ή σχολικής εφορίας εκτός εάν παραιτηθεί από τέτοιο αξίωμα·

(γ) έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(δ) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, νοουμένου ότι δεν έχει αποκατασταθεί ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή βρίσκεται σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του· ή

(ε) έχει κηρυχθεί διανοητικά ανίκανος κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους.

(5) Για το διορισμό και/ή την αντικατάσταση του Προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και για το σκοπό αυτό τα ονόματα, τα προσόντα αυτών καθώς και η αιτιολόγηση για το κατά πόσο αυτά συνάδουν με τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4), γνωστοποιούνται από τον Υπουργό στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(6) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής τόσο κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους όσο και για κάθε έτος από την ημερομηνία διορισμού τους και μέχρι τη λήξη της θητείας τους προβαίνουν σε δήλωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο του οποιουδήποτε συμφέροντός τους σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του καζίνου θερέτρου.

(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε ψευδή δήλωση κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (6), είναι ένοχο αδικήματος το οποίο επισύρει ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

(8) Το Υπουργικό Συμβούλιο παύει τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος της Αρχής όταν ο Πρόεδρος ή το μέλος -

(α) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, νοοουμένου ότι δεν έχει αποκατασταθεί ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή βρίσκεται σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του·

(β) έχει κηρυχθεί διανοητικά ανίκανος κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους·

(γ) έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας·

(δ) αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του λόγω φυσικής αναπηρίας ή ασθένειας για περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών·

(ε) έχει αποκτήσει οικονομικό ή άλλο συμφέρον το οποίο δυνατό να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του και αρνείται να υποβάλει την παραίτησή του·

(στ) έχει καταχρασθεί τη θέση του·

(ζ) είναι αμελής ή/και παραλείπει τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ή διαπράττει σοβαρό αδίκημα κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του·

(η) κατόπιν εισήγησης της Αρχής προκύπτει ότι αδικαιολόγητα απείχε από την άσκηση των καθηκόντων του ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδρίες της Αρχής για τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόμενες φορές.

(9) Οι όροι διορισμού και αμοιβής του Προέδρου και των λοιπών μελών της Αρχής περιλαμβανομένης οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία ο Πρόεδρος απασχολείται πλήρως, καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους όρους διορισμού και αμοιβής παρόμοιων εποπτικών αρχών στη Δημοκρατία.

(10)(α)Αν ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος της Αρχής παραιτηθεί, αποβιώσει ή ο διορισμός του ανακληθεί ή η θέση του κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας για την οποία έχει διοριστεί, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του εν λόγω μέλους.

(β) Τυχόν κενή θέση Προέδρου ή άλλου μέλους της Αρχής δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεών της.