Είσοδος στο καζίνο με ψευδείς παραστάσεις

72.-(1) Πρόσωπο, το οποίο με δόλιες παραστάσεις παρουσιάζεται ότι είναι κάποιο άλλο πρόσωπο ή χρησιμοποιεί έγγραφο ταυτοποίησης άλλου προσώπου απαγορεύεται να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις καζίνου και να παίζει σε παίγνιο καζίνου ή σε παιγνιομηχάνημα.

(2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), αποτελεί αδίκημα το οποίο τιμωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

(3) Ο διαχειριστής δύναται -

(α) Να αρνείται την είσοδο στις εγκαταστάσεις καζίνου οποιουδήποτε προσώπου ενεργεί κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) και να ζητεί από το πρόσωπο αυτό να εγκαταλείψει αμέσως τις εγκαταστάσεις αυτές, ή/και

(β) να ειδοποιεί την Αστυνομία αναφορικά με οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1), το οποίο αρνείται να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις του καζίνου.