Μεταχείριση υπόπτου προσώπου

73.-(1) Ο διαχειριστής, υπάλληλος καζίνου, στέλεχος καζίνου ή αντιπρόσωπος του διαχειριστή, ο οποίος έχει εύλογη υποψία ότι πελάτης καζίνου διαπράττει, αποπειράται να διαπράξει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 67 έως 72 δύναται -

(α) Να αρνηθεί στο πρόσωπο αυτό να συνεχίσει να παίζει σε παίγνια καζίνου και σε παιγνιομηχανήματα και να ζητήσει από αυτό να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις του καζίνου·

(β) να υποβάλει ερωτήματα στο πρόσωπο για το οποίο υπάρχει υποψία ότι ενεργεί ή ενήργησε κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) εφόσον το πρόσωπο αυτό συγκατατίθεται στην υποβολή ερωτημάτων ή να υποβάλει ερωτήματα σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει σχέση με τα παίγνια καζίνου και τα παιγνιομηχανήματα νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό συγκατατίθεται στην υποβολή ερωτημάτων αναφορικά με τις δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι δυνατό να συνιστούν αδίκημα·

(γ) να ειδοποιήσει την Αρχή και την Αστυνομία αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(2) Ο διαχειριστής, υπάλληλος καζίνου, στέλεχος καζίνου ή αντιπρόσωπος του διαχειριστή, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν υπέχει οποιασδήποτε ποινικής ή αστικής ευθύνης.