Εξουσίες επιθεωρητών

74.-(1) Επιθεωρητής έχει αρμοδιότητα να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες-

(α) Να ζητεί από αδειούχο πρόσωπο το οποίο κατέχει ή ελέγχει εξοπλισμό παιγνίου, αρχεία ή ο,τιδήποτε άλλο σχετιζόμενο με τη λειτουργία του καζίνου, να του παρουσιάσει τον εξοπλισμό παιγνίου, το αρχείο ή ο,τιδήποτε άλλο προς επιθεώρηση και να ζητεί από το πρόσωπο αυτό να απαντήσει σε ερωτήσεις ή να παράσχει πληροφορίες αναφορικά με τα πιο πάνω·

(β) να επιθεωρεί οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου, αρχείο ή ο,τιδήποτε άλλο, σύμφωνα με την παράγραφο (α) και να λαμβάνει αντίγραφα, να παίρνει αποσπάσματα ή σημειώσεις σε σχέση με αυτά·

(γ) εφόσον το κρίνει σκόπιμο και για σκοπούς εξασφάλισης αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, να προχωρεί σε κατάσχεση οποιουδήποτε εξοπλισμού παιγνίου, αρχείου ή άλλου αντικειμένου·

(δ) να τερματίζει οποιοδήποτε παίγνιο καζίνου ή τη χρήση οποιουδήποτε παιγνιομηχανήματος στις εγκαταστάσεις καζίνου·

(ε) να ζητεί με έγγραφη ειδοποίηση όπως-

(i) αδειούχο πρόσωπο,

(ii) υπάλληλος αδειούχου προσώπου, ή

(iii) οποιοσδήποτε άλλος αντιπρόσωπος ή αδειούχο πρόσωπο σχετιζόμενο με τη λειτουργία ή τη διεύθυνση του καζίνου,

παρουσιαστεί ενώπιον επιθεωρητή σε καθορισμένη ώρα και τόπο και απαντήσει σε ερωτήσεις ή παράσχει πληροφορίες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο καθορίζεται στην κοινοποίηση, αναφορικά με οποιαδήποτε δραστηριότητα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(στ) να εξετάζει και να δοκιμάζει οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, σύμφωνα με την παράγραφο (α) και να διατάζει το αδειούχο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον εξοπλισμό να τον αποσύρει, εάν αυτός δεν κρίνεται κατάλληλος·

(ζ) να διερευνά οποιοδήποτε παράπονο πελάτη καζίνου σε σχέση με τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· και

(η) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη για την οποία του παρέχεται εξουσία από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(2) Εάν οποιοσδήποτε επιθεωρητής προχωρεί σε κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το αντικείμενο αυτό δύναται να κατακρατείται από τον επιθεωρητή μέχρι την ολοκλήρωση οποιωνδήποτε διαδικασιών περιλαμβανομένων των διαδικασιών έφεσης, στις οποίες αυτό είναι δυνατό να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο, αλλά στην περίπτωση αρχείων επιτρέπεται στο αδειούχο πρόσωπο από το οποίο κατασχέθηκαν τα αρχεία να τα επιθεωρεί και να λαμβάνει αντίγραφά τους.

(3) Σε περίπτωση εύλογης υποψίας ότι οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο έχει διαπράξει πειθαρχική παράβαση ή αδίκημα στις εγκαταστάσεις καζίνου, ο επιθεωρητής δύναται να ζητεί από το πρόσωπο αυτό να δηλώσει το πλήρες όνομα και τη διεύθυνσή του και σε περίπτωση που αυτό παραλείπει να συμμορφωθεί, τότε η παράλειψη αυτή αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

(4) Για σκοπούς διερεύνησης, ο επιθεωρητής δύναται να προχωρεί σε κατάσχεση οποιουδήποτε εξοπλισμού παιγνίου ή άλλων συσκευών στο καζίνο για τις οποίες ο επιθεωρητής έχει εύλογη υποψία ότι δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή ή η χρήση και η κατοχή τους συνιστά παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία με την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ο επιθεωρητής διαπιστώσει ότι για τον εξοπλισμό παιγνίου ή τη χρήση συσκευής δεν υπάρχει η δέουσα εξουσιοδότηση ή ότι αυτά είναι παράνομα, δύναται να αποταθεί στο δικαστήριο με αίτημα την έκδοση διατάγματος δήμευσης του εξοπλισμού παιγνίου ή άλλου αντικειμένου που κατασχέθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) προς όφελος της Αρχής.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία ο επιθεωρητής διαπιστώσει ότι για τον εξοπλισμό παιγνίου ή τη χρήση συσκευής υπάρχει η δέουσα εξουσιοδότηση και ότι αυτά είναι νόμιμα, υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως τον εξοπλισμό παιγνίου ή τη συσκευή που κατασχέθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4), στο πρόσωπο από το οποίο κατασχέθηκε.