Εξουσίες της Αρχής προς διερεύνηση παράβασης και επιβολής των διατάξεων του παρόντος Νόμου

75.-(1) Επιπροσθέτως των εξουσιών που παρέχονται στην Αρχή από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για σκοπούς διερεύνησης οποιασδήποτε πιθανής παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών από αδειούχο πρόσωπο, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραπομπή του προσώπου αυτού σε πειθαρχική διαδικασία, η Αρχή δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις ή ενέργειες-

(α) Να απαιτεί από οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει διαπράξει παράβαση, να παρουσιάσει αποδείξεις αναφορικά με την ταυτότητά του·

(β) να απαιτεί από οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο να παρουσιάσει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή οποιοδήποτε αρχείο, έγγραφο ή αντίγραφό του που βρίσκεται στη κατοχή του ώστε να προβεί σε επιθεώρηση, να αντιγράψει ή να λάβει αποσπάσματα από αυτό·

(γ) να απαιτεί με έγγραφη ειδοποίηση την εμφάνιση ενώπιόν της οποιουδήποτε αδειούχου προσώπου το οποίο, κατά την κρίση της είναι ενδεχόμενο να γνωρίζει τα γεγονότα ή το θέμα που διερευνάται· και

(δ) να εξετάζει προφορικά ως μάρτυρα οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο, το οποίο είναι ενδεχόμενο να γνωρίζει τα γεγονότα και τις περιστάσεις του υπό διερεύνηση θέματος, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ακρόασης πειθαρχικής διαδικασίας.

(2) Οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο υποβάλλεται σε εξέταση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να καταθέτει την αλήθεια σε σχέση με τα υπό διερεύνηση γεγονότα και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες αυτά επεσυνέβησαν.

(3) Οποιαδήποτε δήλωση γίνεται από αδειούχο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καταγράφεται, αναγιγνώσκεται σε αυτό και εάν αυτό απαιτείται, αφού διορθωθεί δεόντως, υπογράφεται από το εν λόγω πρόσωπο.

(4) Παράλειψη συμμόρφωσης με απαίτηση της Αρχής βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.