Εξουσία της Αρχής να ερευνά τις εγκαταστάσεις καζίνου

76.-(1) Η Αρχή έχει την εξουσία να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις καζίνου καθ’ οποιοδήποτε χρόνο χωρίς προειδοποίηση, για σκοπούς διερεύνησης οποιασδήποτε παράβασης διατάξεων του παρόντος Νόμου, η οποία δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας και δύναται να προβαίνει σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες-

(α) Να ερευνά τις εγκαταστάσεις καζίνου και να προχωρεί σε κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου, βρίσκεται σε αυτές και για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι συνδέεται με την παράβαση,

(β) να απαιτεί την παρουσίαση αρχείων και εγγράφων, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι σχετίζονται με τη διάπραξη παράβασης και να λαμβάνει και να κατακρατεί αντίγραφα αυτών·

(γ) να υποχρεώνει οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο το οποίο είναι ικανό να χειρίζεται οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου στις εγκαταστάσεις καζίνου, να το πράττει με σκοπό να της παρέχεται η δυνατότητα να κρίνει και να αποφασίζει κατά πόσο ο εξοπλισμός παιγνίου, η δισκέτα, κασέτα ή άλλη συσκευή φύλαξης που δυνατό να χρησιμοποιηθεί ή συσχετιστεί με τον εξοπλισμό παιγνίου, περιέχει πληροφορίες που είναι σχετικές με τη διερεύνηση,

(δ) στην περίπτωση που προκύπτουν πληροφορίες σχετικές με τη διερεύνηση η οποία διενεργείται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (γ), να παρουσιάζει ή να απαιτεί την παρουσίαση των πληροφοριών αυτών σε έγγραφη μορφή ή να μεταφέρει ή να απαιτεί τη μεταφορά των εν λόγω πληροφοριών σε δισκέτα, κασέτα ή άλλη συσκευή φύλαξης και να απομακρύνει αυτήν από τις εγκαταστάσεις του καζίνου.

(2) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

(3) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής παραλείπει να συνεργαστεί ή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο προς έκδοση διατάγματος έρευνας και κατάσχεσης αρχείων, εγγράφων, δισκεττών, κασετών, συσκευών, εξοπλισμού παιγνίου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού με τη διερεύνησή της, αντικειμένου.