Προσβολή απόφασης της Αρχής

77. Πρόσωπο, το οποίο θεωρεί ότι οποιαδήποτε απόφαση της Αρχής δημιουργεί αδικία εις βάρος του δύναται να προσβάλει αυτήν με την άσκηση προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.