Δικαίωμα αποζημίωσης

78.-(1) Οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ελεύθερα ανακλητή από την Αρχή.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να στραφεί εναντίον της Αρχής με αξίωση καταβολής αποζημίωσης λόγω άρνησης χορήγησης άδειας ή ακύρωσης, αναστολής ή τροποποίησης των όρων χορηγηθείσας άδειας ή έγκρισης ή τροποποίησης των όρων άδειας ή άλλης έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.