Φορολογικές διατάξεις και εξαιρέσεις.

79. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, η παροχή υπηρεσιών παιγνίου καζίνου εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, εφεξής καλουμένου «ΦΠΑ»:

Νοείται ότι, η παροχή διαμονής, επισιτισμού, ποτών και ψυχαγωγίας, η οποία δεν σχετίζεται με παίγνια καζίνου ή με άλλα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στο καζίνο θέρετρο, εξαιρουμένης της παροχής υπηρεσιών παιγνίου καζίνου, υπόκειται σε Φ.Π.Α. δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.