Φόρος καζίνου

80.-(1) Η Αρχή συνιστά τον αντιπρόσωπο του Τμήματος Φορολογίας για σκοπούς ρύθμισης, επιβολής και είσπραξης του φόρου καζίνου, ο οποίος είναι πληρωτέος από το διαχειριστή στην Αρχή.

(2) Ο διαχειριστής καταβάλλει στην Αρχή φόρο καζίνου για κάθε μήνα για τον οποίο αυτός κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου.

(3) Το ποσοστό του καταβλητέου φόρου καζίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και είναι πληρωτέο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί τον ημερολογιακό μήνα για τον οποίο ο φόρος είναι πληρωτέος και το πιο πάνω ποσοστό δεν δύναται να αυξηθεί κατά την περίοδο αποκλειστικότητας που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15.

(4) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«ακαθάριστο εισόδημα από παίγνια» σημαίνει όλα τα μετρητά και αποδείξεις από μετρητά τα οποία πληρώθηκαν σε παιγνιομηχανήματα και από την αγορά μαρκών, κουπονιών μαρκών και παιγνιοχρήματος για τη διεξαγωγή παιγνίου στο καζίνο και στα παιγνιομηχανήματα αλλά δεν περιλαμβάνει δωρεάν παίγνιο, αφαιρουμένων των πληρωμών κερδών·

«δωρεάν παίγνιο» σημαίνει την αξία των μαρκών, κουπονιών μαρκών και παιγνιοχρήματος τα οποία παρέχονται χωρίς χρέωση από το διαχειριστή σε πελάτες καζίνου, με ανώτατο επιτρεπτό όριο ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια, το οποίο φορολογείται σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος·

«πληρωμές κερδών» σημαίνει όλα τα ποσά που πληρώθηκαν σε πελάτες καζίνου ή οποιαδήποτε ποσά κατέχονται από το καζίνο εκ μέρους πελάτη καζίνου, ως κέρδη που ο πελάτης καζίνου δικαιούται να εκταμιεύσει σε πρώτη ζήτηση.

(5) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.