Είσπραξη φόρου καζίνου από την Αρχή

81.-(1) Η Αρχή βεβαιώνει και εισπράττει το φόρο καζίνου, τον τόκο και τα φορολογικά πρόστιμα από το διαχειριστή και προβαίνει σε διευθετήσεις για την πληρωμή όλων των ποσών τα οποία εισπράχθηκαν από το διαχειριστή για φόρο καζίνου, καθυστερημένα τέλη, τόκο και φορολογικά πρόστιμα και καταβάλλει τα εν λόγω ποσά στο Τμήμα Φορολογίας.

(2) Η Αρχή δύναται να καθορίζει γραπτώς και κατόπιν έγκρισης του Εφόρου Φορολογίας, συγκεκριμένο λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας για να ασκεί ή να συνδράμει στην άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας παρέχεται στην Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών.