Ιεραρχική προσφυγή

82.- Σε περίπτωση που ο διαχειριστής θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από γενόμενη βεβαίωση φόρου καζίνου ή από άρνηση της Αρχής να αναθεωρήσει τέτοια βεβαίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, δύναται να προσβάλει τέτοια απόφαση ή βεβαίωση ενώπιον του Εφοριακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου.