Χρόνος εντός του οποίου πρέπει να γίνουν πληρωμές

83.-(1) Όταν ποσό φόρου καζίνου βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε υποβληθείσας ένστασης ή προσφυγής εναντίον της βεβαίωσης του φόρου καζίνου, είναι καταβλητέο μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον ημερολογιακό μήνα κατά τον οποίο λήφθηκε η κοινοποίηση της εν λόγω βεβαίωσης.

(2) Η Αρχή κατά τη διακριτική της ευχέρεια δύναται να επιβάλλει τις προϋποθέσεις και τους όρους τους οποίους ήθελε κρίνει αναγκαίο να επιβάλει, περιλαμβανομένης απαίτησης καταβολής τόκου και παράτασης της χρονικής προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να γίνεται η πληρωμή.