Χρηματική ποινή για καθυστέρηση πληρωμής

84.-(1) Σε περίπτωση που οφειλόμενος φόρος καζίνου δεν καταβληθεί από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου εντός του καθορισμένου χρόνου, τότε προστίθεται σε αυτόν χρηματική ποινή ίση με ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) επί του ποσού του καταβλητέου φόρου καζίνου και καθίσταται πληρωτέα μαζί με τόκο υπολογιζόμενο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου υπερημερίας στο δημόσιο το οποίο ορίζεται σε Διάταγμα το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει των διατάξεων του περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που ποσό φόρου καζίνου το οποίο εκκρεμεί δεν καταβληθεί από το διαχειριστή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία αυτό είναι καταβλητέο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιβάλλεται επιπρόσθετη χρηματική ποινή ύψους πέντε τοις εκατόν (5%) επί του εκκρεμούντος φόρου καζίνου για κάθε συμπληρωμένο μήνα κατά τον οποίο ο φόρος καζίνου παραμένει απλήρωτος, αλλά η συνολική επιπρόσθετη χρηματική ποινή δεν δύναται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%) του εκκρεμούντος ποσού φόρου καζίνου.

(3) Οποιαδήποτε χρηματική ποινή και τόκος επιβλητέος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου εισπράττεται ως οφειλόμενος φόρος καζίνου.

(4) Η Αρχή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δύναται να μειώσει ή διαγράψει ολόκληρο ή μέρος καταβλητέας σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), χρηματικής ποινής κοινοποιώντας την αιτιολόγηση της απόφασης αυτής στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας.