Ανάκτηση φόρου και χρηματικής ποινής

85.-(1) Φόρος καζίνου και οποιαδήποτε χρηματική ποινή καταβλητέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80, 81, 83 και 84 και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς, δύναται να ανακτηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία και προς ανάκτηση αυτών η Αρχή δύναται επ’ ονόματί της ή δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας για σκοπούς είσπραξης και ανάκτησης αυτών ως εάν επρόκειτο για φόρους οφειλόμενους βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύι Νόμου που αφορά την είσπραξη και ανάκτηση φορολογικής οφειλής.

(2) Η Αρχή δικαιούται αποζημίωσης για όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τις οποιεσδήποτε δικαστικές αποφάσεις εναντίον του διαχειριστή, στην περίπτωση που ο διαχειριστής θεωρείται υπεύθυνος για οφειλόμενο φόρο καζίνου, τόκο ή χρηματικές ποινές βάσει οποιωνδήποτε διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).