Επιστροφή φόρου

86.-(1) Σε περίπτωση που προς ικανοποίηση της Αρχής αποδειχθεί ότι ο διαχειριστής καζίνου έχει καταβάλει φόρο καζίνου πέραν του οφειλόμενου ποσού, ο διαχειριστής καζίνου δικαιούται να απαιτήσει επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού πλέον τόκο επιβαλλόμενο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου υπερημερίας στο δημόσιο, από την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία καταβολής αυτού:

Νοείται ότι, δεν καταβάλλεται τόκος εάν αποδεδειγμένα η καταβολή υπερβάλλοντος ποσού φόρου καζίνου οφείλεται σε σφάλμα του διαχειριστή.

(2) Σε περίπτωση που βεβαίωση φόρου διαφοροποιηθεί λόγω ασκηθείσας ιεραρχικής προσφυγής ή προσφυγής βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος με αποτέλεσμα ο διαχειριστής καζίνου να παρουσιάζεται ότι έχει καταβάλει φόρο καζίνου πέραν του οφειλομένου ποσού, ο διαχειριστής καζίνου δικαιούται σε επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού φόρου καζίνου με τόκο επιβαλλόμενο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου υπερημερίας, στο δημόσιο από την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία καταβολής αυτού.