Επιβολή χρηματικής ποινής για λανθασμένη φορολογική δήλωση

87.-(1) Η υποβολή λανθασμένης φορολογικής δήλωσης από το διαχειριστή η οποία οφείλεται σε παράλειψη ή λανθασμένη εκτίμηση οποιουδήποτε ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια ή φόρο καζίνου ή λόγω της παροχής οποιωνδήποτε λανθασμένων πληροφοριών στην Αρχή αναφορικά με την ευθύνη του διαχειριστή για φόρο καζίνου, αποτελεί αδίκημα.

(2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) από το διαχειριστή συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής ίσης με το διπλάσιο του οφειλόμενου ποσού φόρου καζίνου, ο οποίος δεν έχει καταβληθεί ή δεν έχει υπολογιστεί ως αποτέλεσμα υποβολής λανθασμένης φορολογικής δήλωσης ή λανθασμένων πληροφοριών.