Φοροδιαφυγή

88. Υπάλληλος καζίνου, στέλεχος καζίνου, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του διαχειριστή, ο οποίος με πρόθεση φοροδιαφυγής ή με στόχο να βοηθήσει το διαχειριστή να αποφύγει την καταβολή φόρου καζίνου-

(α) Προβαίνει σε ψευδή δήλωση, αναφορά ή καταγραφή σε οποιαδήποτε φορολογική δήλωση, υποβαλλόμενη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(β) δίνει ψευδή απάντηση είτε προφορικά είτε εγγράφως σε οποιαδήποτε υποβληθέν ερώτημα ή αίτημα για ζητούμενες από αυτόν πληροφορίες·

(γ) ετοιμάζει, διατηρεί ή εξουσιοδοτεί την ετοιμασία ή διατήρηση οποιουδήποτε ψευδούς αρχείου ή παραποιεί ή εξουσιοδοτεί την παραποίηση οποιουδήποτε αρχείου·

(δ) μετέρχεται απάτης ή τεχνάσματος ή εξουσιοδοτεί τη χρήση οποιασδήποτε απατηλής μεθόδου ή τεχνάσματος,

θεωρείται ότι διαπράττει αδίκημα, το οποίο αποτελεί λόγο για έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του προσώπου αυτού και του διαχειριστή, από την Αρχή.