Παροχή παράνομων υπηρεσιών παιγνίου

89. Πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 18 είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.