Παροχή υπηρεσιών παιγνίου εκτός των όρων αδείας

90. Πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες παιγνίου στο καζίνο θέρετρο, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή της άδειας καζίνου θερέτρου, περιλαμβανομένων, παιγνίων καζίνου για τα οποία δεν έχει δοθεί εξουσιοδότηση από την Αρχή ή με κανόνες παιγνίων καζίνου για τους οποίους δεν έχει δοθεί η δέουσα εξουσιοδότηση από την Αρχή, επιπροσθέτως οποιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (5) ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.