Συμμετοχή πελατών καζίνου σε παράνομες υπηρεσίες παιγνίου

91. Πελάτης καζίνου, ο οποίος εν γνώσει του συμμετέχει σε παράνομο παίγνιο καζίνου κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.