Αδικήματα

92.-(1) Πρόσωπο, το οποίο διαπράττει οποιαδήποτε από τα αδικήματα που καθορίζονται στα άρθρα 67 έως 72 είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), δεν αποτελεί υπεράσπιση το γεγονός ότι πρόσωπο δεν πέτυχε να κερδίσει ή να αυξήσει τις πιθανότητες του να κερδίσει στα παίγνια καζίνου ή σε παιγνιομηχανήματα ή το γεγονός ότι δεν απεκόμισε οικονομικό όφελος ως αποτέλεσμα της απαγορευμένης δραστηριότητας για την οποία κατηγορείται.