Διάρκεια άδειας καζίνου θερέτρου

24. Άδεια για ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου παραχωρείται για περίοδο τριάντα (30) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία της παραχώρησής της, υπό την αίρεση της μη πρόωρης ακύρωσης ή παράδοσής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.