Ανανέωση άδειας καζίνου θερέτρου

25.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24, αίτηση από το διαχειριστή προς την Αρχή, προς ανανέωση της άδειας καζίνου θερέτρου την οποία αυτός κατέχει μετά την εκπνοή της, δεν δύναται να υποβληθεί προς την Αρχή πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία παραχώρησης της πρώτης άδειας καζίνου θερέτρου.

(2) Αίτηση προς ανανέωση της άδειας καζίνου θερέτρου από το διαχειριστή προς την Αρχή, υποβάλλεται στη μορφή που αποφασίζεται από την Αρχή και συνοδεύεται από τα έγγραφα και τις πληροφορίες που δυνατό η Αρχή να ζητήσει από το διαχειριστή.

(3) Η περίοδος ανανέωσης και οποιαδήποτε τέλη ανανέωσης άδειας καζίνου θερέτρου αποφασίζονται από την Αρχή με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά το χρόνο κατάθεσης από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου της αίτησης προς ανανέωσή της.