Τέλη άδειας καζίνου θερέτρου

26.-(1) Για την παραχώρηση της άδειας καζίνου θερέτρου, ο διαχειριστής καταβάλλει προκαταβολικά στην Αρχή το αρχικό τέλος άδειας και στη συνέχεια ετήσιο τέλος άδειας, πληρωτέο σε τέτοιο χρόνο και με τέτοιο τρόπο όπως καθορίζεται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Το ποσό του αρχικού τέλους άδειας καζίνου θερέτρου είναι το ποσό το οποίο ο διαχειριστής καταβάλλει σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε ως αιτητής στην ανταπόκρισή του προς την πρόσκληση για υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για χορήγηση άδειας καζίνου θερέτρου.

(3) Το ποσό του ετήσιου τέλους άδειας καζίνου θερέτρου, το οποίο οφείλεται για τα πρώτα τέσσερα (4) έτη τα οποία ακολουθούν την έκδοση άδειας καζίνου θερέτρου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€2.500.000) για κάθε έτος και για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη μετά το τέταρτο έτος, τα οποία ακολουθούν τη χορήγηση της άδειας καζίνου θερέτρου στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) για κάθε έτος.

(4) Με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας καζίνου θερέτρου και ακολούθως μία φορά κάθε τέσσερα (4) έτη κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η αδεία καζίνου θερέτρου, η Αρχή δύναται να αναθεωρεί το ετήσιο τέλος αδείας, εφόσον τέτοια αναθεώρηση κρίνεται αναγκαία από την Αρχή για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων, σύμφωνα με τα προϋπολογισθέντα για την Αρχή και εγκριθέντα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ποσά.

(5) Το ποσό του ετήσιου τέλους το οποίο προκύπτει από την αναθεώρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) δεν δύναται να είναι μικρότερο των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) και οποιαδήποτε αύξηση δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) του ετήσιου τέλους κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο των τεσσάρων (4) ετών.

(6) Μετά την αναθεώρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (4), η Αρχή δύναται να ζητήσει την καταβολή αυξημένου ετήσιου τέλους αδείας καζίνου θερέτρου με τη λήξη της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου.