Τροποποίηση όρων άδειας καζίνου θερέτρου

27.-(1) Τροποποίηση των όρων της άδειας καζίνου θερέτρου δύναται να προταθεί είτε από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου κατόπιν αιτήματός του προς την Αρχή είτε από την Αρχή με έγγραφη κοινοποίηση της προτεινόμενης τροποποίησης στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου.

(2) Η Αρχή παρέχει στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου τέτοια χρονική προθεσμία όπως είναι δυνατό να καθορίσει, κατά την οποία ο διαχειριστής δύναται να υποβάλλει παραστάσεις προς την Αρχή αναφορικά με την προτεινόμενη από αυτήν, τροποποίηση.

(3) Κατόπιν μελέτης οποιωνδήποτε παραστάσεων έχουν υποβληθεί από το διαχειριστή, η Αρχή αποφασίζει κατά πόσο θα προβεί στην προτεινόμενη τροποποίηση, με ή χωρίς αλλαγές επί της αρχικής πρότασης, και κοινοποιεί στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου την απόφασή της:

Νοείται ότι, εάν η τροποποίηση αφορά ουσιώδη όρο της άδειας καζίνου θερέτρου, η Αρχή οφείλει να προβεί σε συμφωνία με το διαχειριστή για την τροποποίηση αυτή, προτού αυτή υιοθετηθεί.

(4) Τροποποίηση η οποία εγκρίνεται από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) καθίσταται εφαρμοστέα από την ημερομηνία που η κοινοποίηση της απόφασης αποστέλλεται στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία καθορίζεται στην κοινοποίηση της απόφασης προς το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου.