Όρια καζίνου

28.-(1) Τα όρια του επιτρεπόμενου χώρου των εγκαταστάσεων καζίνου καθορίζονται με βάση την άδεια καζίνου θερέτρου, εντός του καθορισμένου χώρου για τον οποίο αυτή παραχωρήθηκε.

(2) Η Αρχή δύναται, κατά την κρίση της, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αίτησης του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου να προτείνει επαναπροσδιορισμό των ορίων των εγκαταστάσεων του καζίνου εντός του καθορισμένου χώρου για τον οποίο η σχετική άδεια παραχωρήθηκε:

Νοείται ότι, επαναπροσδιορισμός των ορίων του καζίνου δύναται να προταθεί από την Αρχή μόνο για λόγους ουσιαστικούς και αναγκαίους για τη διαφύλαξη των κυβερνητικών στρατηγικών σκοπών για την αποτροπή εγκλήματος, περιορισμού και ελέγχου του παιγνίου και προστασίας ανηλίκων και ευάλωτων προσώπων.

(3)(α) Η αίτηση του διαχειριστή καζίνου θερέτρου για επαναπροσδιορισμό των ορίων του καζίνου απαιτεί την καταβολή τέλους αίτησης, το οποίο καθορίζεται με βάση τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(β) Ο προσδιορισμός ή ο επαναπροσδιορισμός των ορίων των εγκαταστάσεων του καζίνου γίνεται εφόσον η Αρχή συμφωνήσει με το διαχειριστή τα νέα όρια του καζίνου θερέτρου, κατόπιν γραπτής κοινοποίησης των νέων ορίων ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, όπως αυτή καθορίζεται στην κοινοποίηση.