Μεταβίβαση, υποθήκευση και επιβάρυνση της άδειας του καζίνου θερέτρου

29.-(1) Η άδεια καζίνου θερέτρου, η οποία παραχωρείται από την Αρχή δεν μεταβιβάζεται εκτός εάν ληφθεί εκ των προτέρων η γραπτή συγκατάθεση της Αρχής και του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε πρόταση μεταβίβασης της άδειας καζίνου θερέτρου σε άλλο πρόσωπο, απαιτεί εξέταση της καταλληλότητας του προτεινόμενου αποδέκτη αυτής, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο κέκτηται τις ίδιες εξουσίες επικύρωσης οποιουδήποτε προτεινόμενου νέου διαχειριστή καζίνου θερέτρου, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 20 και εξετάζει την καταλληλότητά του να λειτουργεί καζίνο θέρετρο βάσει της εμπειρίας, των προσόντων, των οικονομικών δυνατοτήτων και της ικανότητας και δέσμευσής του προς επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Δημοκρατίας.

(2) Ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου δεν επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο την άδεια καζίνου θερέτρου, εκτός εάν η επιβάρυνση αυτή αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του καζίνου θερέτρου και αφού προηγουμένως εξασφαλίσει την έγκριση της Αρχής και του Υπουργικού Συμβουλίου.